نویسنده = بهرام بختیاری
(Sorghum bicolor L.) برآورد تبخیر - تعرق واقعی و ضریب گیاهی گیاه سورگوم در اقلیم خشک کرمان

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 219-228

سمیرا رهنما؛ بهرام بختیاری؛ عباس رضایی استخروئیه


مقایسه تبخیر و تعرق مرجع روزانه محاسبه‌شده و واقعی در شرایط گلخانه‌ای در اقلیم نیمه‌خشک

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 937-947

سعید اکبری فرد؛ بهرام بختیاری؛ محمد محمد میرحبیبی؛ عباس رضایی استخروئیه


ارزیابی مدل‌های هوشمند داده محور در برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه در چند اقلیم سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 484-495

بهرام بختیاری؛ علیرضا محبی دهاقانی؛ کورش قادری