نویسنده = ابوالفضل مساعدی
ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1107-1120

غزاله کواکبی؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی


ارزیابی پیشبینی دو مدل هدایت هیدرولیکی غیراشباع با در نظرگیری عدم قطعیت پارامترها

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1515-1526

آرش مدرسی راد؛ بیژن قهرمان؛ ابوالفضل مساعدی؛ مجتبی صادق


تعیین توابع تولید عملکرد گندم و جو دیم در سطح استان گلستان با استفاده از (ARID) شاخص مرجع کشاورزی برای خشک سالی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 21-34

محمد قبائی سوق؛ حمید زارع ابیانه؛ ابوالفضل مساعدی


ﺑﺮرﺳﯽ تأﺛﯿﺮ اجرای طرح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نجات آب کشاورزی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش افراد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع بحران آب

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 539-548

ابوالفضل مساعدی؛ نفیسه حسنعلی‏ زاده؛ محمد قبائی سوق؛ فاطمه حیران