نویسنده = میثم سالاری جزی
تحلیل روند و نقطه شکست در سری‌های فصلی شاخص خشکسالی SPI در ایران

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 667-679

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


خوشه‌بندی پهنه جغرافیایی ایران از لحاظ رخداد خشکسالی‌های بلند‌مدت هواشناسی

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 649-659

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


امکان‌سنجی پیش‌بینی خشکسالی سالانه بر اساس وضعیت خشکسالی در فصل بهار (پژوهش موردی ارازکوسه)

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 636-645

خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ محمد عبدالحسینی