نویسنده = مصطفی یعقوب‌زاده
واسنجی و صحت سنجی مدل گیاهی AQUACROP جهت شبیه‌سازی عملکرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتی مختلف

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2257-2267

امیرحسین قدیریان؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ غلامرضا زمانی؛ علی شهیدی


اثر تغییراقلیم برشدت و فراوانی خشکسالی در خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 482-497

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


ارزیابی مدل DSSATv4.7 در شبیه‌سازی مراحل فنولوژیکی و عملکرد گندم رقم آنفارم 4 تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 548-558

سعید قوامسعیدی نوقابی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ علی شهیدی؛ حسین حمامی؛ مهدی کلانکی


اثر تغیییر اقلیم بر رطوبت خاک مزرعه ذرت با استفاده از داده های گزارش پنجم و مدل SWAP

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1832-1843

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ سیدرضا هاشمی


کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 319-328

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی دستورانی


پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص‌های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند)

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 556-568

یوسف رمضانی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ محمد ناظری تهرودی


ارزیابی سه روش ریزمقیاس‌نمایی در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی تحت تاثیرتغییراقلیم

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 323-334

مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ حسین خزیمه نژاد؛ زهرا زراعتکار


بررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته‌های رشد گندم

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 586-596

مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ یوسف رمضانی؛ محسن پوررضا بیلندی