کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار گروه علوم ومهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند

چکیده

بیوچار از جمله مواد آلی است که به دلیل دارا بودن خاصیت پایداری بالا، در سال‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثر بر هم‌کنش سطوح تنش آبی و سطوح مختلف کاربرد بیوچار بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی زنیان در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی و بصورت اسپلیت‌پلات با تیمار آبیاری در دو سطح (I1 و I2: بترتیب آبیاری با تأمین 100 و 50 درصد نیاز آبی) تیمار بیوچار در سه سطح (C1 و C2 و C3: بترتیب استفاده از بیوچار در سطوح 9، 5/22 و 45 تن در هکتار) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گردید. تحت اثر بر هم‌کنش بیوچار و سطوح تنش آبی، بترتیب بیشترین و کمترین مقادیر ارتفاع بوته 548/0 و 454/0 متر، وزن تر و خشک، وزن صد دانه برحسب گرم 38/11، 77/7، 02/3، در مقابل 9/8، 06/6 و 5/2 گرم، وزن کل دانه ها بر حسب کیلوگرم 08/0 در مقابل 057/0 و عملکرد دانه 44/1602 و 22/1148 کیلوگرم بر هکتار و کارآیی مصرف آب 226/0 و 220/0 کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شد. کاربرد بیوچار در سطح 45 تن در هکتار و خصوصاً تحت اثر آبیاری کامل می‌تواند منجر به حداکثر میزان عملکرد و خصوصیات رشد زنیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of biochar application and water tensin levels on yield and yield components of medicinal plant (Trachyspermum ammi.)

نویسندگان [English]

  • abbas khashei 1
  • Ali Shahidi 2
  • Mostafa Yaghoobzadeh 3
  • mehdi dastourani 4
1 university of birjand, Avini street, birjand city, soth khorasan province,iran
2 Assosiate professor Department Water Engineering University of Birjand ., Birjan., Iran
3 Assistant Professor, Department of Science and Water Engineering, University of Birjand., Birjand., Iran
4 Assistant Prof., Dept. of Water Engineering, University of Birjand
چکیده [English]

Biochar is a kind of organic materials which has high stable properties, that are attracted the attention of researchers in recent years. This research was conducted with the aim of investigating the effect of interaction of water stress and various biochar levels on growth and yield characteristics of medicinal plant was done in a completely randomized block design as split plot with irrigation treatment at two levels (I1 and I2: Irrigation respectively. By providing 100% and 50% water requirement), biochar treatment were used at three levels (C1, C2 and C3: biochar use at levels of 9, 22.5 and 45 ton/ha) with three replications at the research farm of the Faculty of Agriculture, University of Birjand. Under the interaction influence of biochar and water stress, respectively, the highest and lowest plant height was 0.548 and 0.445, fresh and dry weight, 100 seed weight, 11.38, 7.77, 3.2, Versus 8.9, 6.06, 2.5 gr and the total grain weight, was 0.88 kg versus 0.057 kg, and the grain yield was 602.41 and 1148.2 kg / ha, and the water use efficiency was 0.286 and 220.0 kg / m3 An biochar application at a level of 45 tons per hectare, and especially under the influence of complete plant irrigation, can lead to maximum yield and growth characteristics of the plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ajqon
  • Birjand
  • water stress
  • medecian Herb
احمدی آذر، ف، حسنلو، ط.، ایمانی، ع.، فیضی اصل، و. 1394. تنش خشکی و کاربرد زئولیت معدنی بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه پنیرک (Malva sylvestris)، مجله پژوهش­های گیاهی (مجله زیست­شناسی ایران)، 28. 3: 474-459.
پیرزاد، ع.، جلیلیان، ج.، اکبری باوندی، و. 1394. بهبود عملکرد ماش سبز (Vigna radiata L.) با کاربرد زئولیت تحت شرایط کمبود آب، پژوهش در گیاهان زراعی، 3. 1: 1-13.
خالصی، خ.، عامریان، م. ر.، اصغری، ح. ر.، رحیمی، م. 1393. تأثیر بیوچار و نیتروژن بر برخی صفات کمی ذرت در شرایط کم آبیاری، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز.
صابری، ا.، رضایی، ف.، خاشعی سیوکی، ع. 1396. برآورد ضریب گیاهی اجغون (Trachyspermum ammi) در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند، نشریه پژوهش آب در کشاورزی، 31. 3: 389-398.
قلی زاده، آ.، اصفهانی، م.، عزیزی، م. 1385. مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica)، نشریه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 73: 102-96.
ماهرخ، ع.، عزیزی، ف. 1393. تأثیر کاربرد زئولیت طبیعی بر تحمل به تنش کم­آبیاری در ذرت دانه­ای، نشریه پژوهش­های زراعی ایران، 12. 2: 304-296.
ولدآبادی، ع. 1392. بررسی تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و زئولیت بر خواص کمی مرزه در شرایط تنش خشکی، همایش ملی پژوهش­های کاربردی در علوم و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.
نجفی، ش. 1390، گیاهان دارویی، انتشارات مرندیز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 272صفحه.
Albarrak, K. H. M. 2006. Irrigation Interval and nitrogen level effects on growth and yield of Canola (Brassica napus L.). Science King Faisal University, 7(3): 87-99.
Asai H., Samson B.K., Stephan H.M., Songyikhangsuthor K., Homma K., Kiyono Y., Inoue Y., Shiraiwa T., Horie T. 2009. Biochar amendment techniques for upland rice production in Northern Laos 1. Soil physical properties, leaf SPAD and grain yield. Field Crops Research 111:81-84.
Azeem, M., Hayat, R., Hussain, Q., Ahmed, M., Imran, M. and Crowley, D. 2016. Effect of biochar amendment on soil microbial biomass, abundance, and enzyme activity in the mash bean field. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 8:1-13
Berek, A.K., Hue, N. and Ahmad, A. 2011. Beneficial use of biochar to correct soil acidity. The Food Provider, Available at http://www.ctahr.hawaii.edu/huen/nvh/biochar
Blackwell P., Krull E., Butler G., Herbert A., Solaiman Z. 2010. Effect of banded biochar on dryland wheat production and fertiliser use in south-western Australia: an agronomic and economic perspective. Australian Journal of Soil Research 48:531-548.
Hazrati, S., Tahmasebi-Sarvestani, Z., Mokhtassi-Bidgoli, A., Modarres-Sanavy, A.M., Mohammadi, H. and Silvana Nicola. 2017. Effects of zeolite and water stress on growth, yield and chemical compositions of Aloe vera L. Agricultural Water Management, 181, 66-72.
Joy, P.P., Thomas, J., Mathew, S. and Skaria, B. P. 2001. Medicinal Plants. Calcutta: Naya Prokash, page 210.
Letchamo, W., H. L. Xu, and A. Gosselin. 1995. Variations in photosynthesis and essentional oil in Thyme. J. Plant physiol,147:29-37.
Mukherjee, A., Lal, R. and Zimmerman, A.R. 2014. Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil. Science of the Total Environment, 487: 26–36
Rondon M.A., Lehmann J., Ramirez J., Hurtado M. 2007. Biological nitrogen fixation by common beans (Phaseolus vulgaris L.) increases with bio-char additions. Biology and Fertility of Soils 43:699.
Sinaki, J., Majidi Heravan, M. E., Shirani Rad, A. H., Noormohammadi, G. H. and Zarei, G. H. 2007. The effects of water deficit during growth stages of canola (Brassica napus L.) American-Eurasian. Agricltural. & Environ. Science, 2(2): 417-422.
Sun, Y., F. Yan, and F. Liu. 2013. Drying/rewetting cycles of the soil under alternate partial root-zone drying irrigation reduce carbon and nitrogen retention in the soil-plant systems of potato. Agr. Water Manag. 128: 85-91.
Zhu, Q. H., Peng, X. H., Huang, T. Q., Xie, Z. B. and Holden, N. M. 2014. Effect of biochar addition on maize growth and nitrogen use efficiency in acidic red soils. Pedosphere, 24(6): 699-708.