نویسنده = محمد حسین نجفی مود
بررسی اثر جت و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 357-368

زهره عبداللهی سلم آباد؛ محمد حسین نجفی مود؛ مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی


تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص‌های تولید پنبه رقم‌های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 301-309

علی شهیدی؛ فرشته بهرامی؛ محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی


برآورد و مقایسه‌ی ردپای آب در بخش صنعت و کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 565-574

علی شهیدی؛ مصطفی دهقان؛ محمد حسین نجفی مود؛ اعظم عربی یزدی