بررسی اثر جت و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند.

2 استادیار گروه مهندسی آب،دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه علوم ومهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند

4 استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر جت آزاد مستطیلی و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکی انجام گرفته است. این پژوهش داخل یک فلوم به شکل یک کانال مستطیلی به طول ۱۰ متر و عرض ۳۰ سانتی‌متر انجام شد. جت آزاد با دبی‌های 2، 5/2 و 2/3 لیتر بر ثانیه با زاویه حداکثر اثر جابه جایی به ابتدای پرش و زاویه بدون تغییر ابتدای پرش به انتهای پرش هیدرولیکی وارد شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهدکه در زاویه مشخص از برخورد جت به پرش هیدرولیکی هیچ گونه جابه جایی در پرش ایجاد نمی‌شود که این زاویه را به عنوان زاویه بی اثر نامگذاری شد و با افزایش زاویه جت پرش به سمت بالا دست پرش به سمت بالا دست حرکت می کند واز یک زاویه به بعد پرش هیچ گونه حرکتی به سمت بالا دست نداردکه این زاویه به عنوان زاویه حداکثر جابجایی نامگذاری گردید تغییر در زاویه و دبی جت موجب کاهش یا افزایش عمق ثانویه، طول پرش، افت انرژی نسبی و نیروی برشی بستر می‌شود استفاده از جت با حداکثر زاویه (138درجه) و دبی 2/3 لیتر بر ثانیه کم‌ترین عدد فرود (64/6) جریان و شیب 2.256حداکثر مقدار شیب در آزمایشگاه انجام گرفت موجب کاهش تا حدود 2/56 درصدی نسبت عمق ثانویه نسبت به حالت بدون جت و بستر صاف گردید به کارگیری جت با زاویه حداقل (78درجه) و دبی 2/3 لیتربرثانیه و بیش‌ترین عدد فرود (62/9) جریان موجب افزایش 3/15 درصدی نسبت عمق ثانویه نسبت به حالت بدون جت و بستر صاف شد. حداکثر میزان کاهش طول پرش (7/66 درصد) زمانی رخ می‌دهد که از جت با زاویه حداکثر و دبی 2/3 لیتر بر ثانیه و در شرایط کم‌ترین عدد فرود (64/6) جریان و بیشترین شیب (256/2) استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of jet and inverse slope on hydraulic jump

نویسندگان [English]

  • Zoher Abdollahi Salmabad 1
  • Mohammad hosain Najafi 2
  • mehdi dastourani 3
  • abbas khashei 4
1 Graduate student of Water Structures, Department of Water Science and Engineering, College of Agriculture
2 Assistant Professor of sciences and Water Engineering Dept. University of Birand
3 Assistant Prof., Dept. of Water Engineering, University of Birjand
4 university of birjand, Avini street, birjand city, soth khorasan province,iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of jet and reverse slope on the characteristics of hydraulic jump. This study was performed inside a flume in the form of a rectangular channel 10 meters long and 30 cm wide. Free jet with flows of 2, 2.5 and 3.2 liters per second with the maximum displacement angle of the beginning of the jump and the angle without changing the beginning of the jump to the end of the hydraulic jump. The results showed that changes in the angle and flow rate of the jet reduce or increase the secondary depth, jump length, relative energy loss and shear stress force of the bed. Using a jet with a maximum angle and flow rate of 3.2 liters per second with the lowest landing number Reverse flow and slope reduced the secondary depth ratio by about 56.2% compared to the no-jet mode and smooth bed. Using a jet with a minimum angle and flow rate of 3.2 liters per second and the maximum flow rate increased the secondary depth ratio relative to Jetless mode was smoothed. The results of this study show that at a certain angle from the jet to the hydraulic jump, there is no displacement in the jump, which was named as the inert angle, and by increasing the angle of the jet jump upwards, the hand jumps to It moves upstream and from one angle onwards the jump does not move upwards. This angle was named as the maximum displacement angle. Changes in the angle and flow rate of the jet reduce or increase the secondary depth, jump length, relative energy drop and stress force. The use of a jet with a maximum angle (138 degrees) and a flow rate of 3.2 liters per second, the minimum number of landings (6.64) and reverse slope reduces the ratio of the secondary depth to about 56.2% relative to the state without jet and bed was smoothed. Using the jet with the minimum angle (78 degrees) and the flow rate of 3.2 liters per second and the maximum number of landings (9.62) flow increased the ratio of secondary depth by 15.3 percent compared to the state without jet and smooth bed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic Jump Parameters
  • Rectangular free jet
  • adverse slope
  • Length of jump
احدیان، ج. محمدی، ف. و بهرامی، ح. ١٣٩٣. بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوه توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی. مجله علوم و فنون دریایی. 13(1):51-60.
پورعبداله، ن، حیدرپور، م، عابدی کوپاپی، ج. و محمدزاده هابیلی، ج، 1397. مطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی مستغرق روی سطوح زبر و شیب معکوس، تحقیقات آب و خاک ایران، مرداد و شهریور 1397 , 49(3): 683-693..
دستورانی، م. اسماعیلی، ک. و خداشناس، س. 1395. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 23(3): 225-239.
دستورانی، م، اسماعیلی، ک، بهرامی. م ودیندارلو، ع. 1396. بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. 24(6): 158-141.
راور، ز. فرهودی، ج. و نژندعلی، ع. 1391. تأثیر بستر زبر ذوزنقه‌ای قائم بر خصوصیات پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی. نشریه آب و خاک، 26 (1): 94-85.
دستورانی، م. و نصرآبادی، م. 1390. اثر زبری بستر بر مشخصات جهش هیدرولیکی روی شیب معکوس. مجله پژوهش آب ایران. 5: 91-100.
Samadi Boroujeni, H., Ghazali, M., Gorbani, B., and Fattahi Nafchi, R. 2013. Effect of triangular corrugated beds on the hydraulic jump characteristics. The Canadian Journal of Civil Engineering. 40: 841-847.
Valinia, M., Ayyoubzadeh, A., and Yasi, M. 2014. An experimental study of the effect of baffle blocks distance from a gate on the hydraulic jump length and energy dissipation. The Journal of Soil and Water Conservation. 3 (3): 1-10.
Neisi, K., ShafaiBejestan, M., Ghomshi, M., and Kashefipoor, S.M. 2014. Investigation of Hydraulic Jump Characteristics at Roughened Bed of Sudden Expansion Stilling Basin. Journal of Irrigation Sciences and Engineering. 37 (2): 83-93