دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 86، خرداد و تیر 1400، صفحه 245-482 
بررسی اثر جت و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکی

صفحه 357-368

زهره عبداللهی سلم آباد؛ محمد حسین نجفی مود؛ مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی


اثر تنگ شدگی پایین دست بر روی دبی سرریز جانبی

صفحه 455-466

احسان پارسی؛ کاظم اله دادی؛ امیررضا بهره بر؛ رسول فرهادی