دوره و شماره: دوره 15، شماره 5 - شماره پیاپی 89، آذر و دی 1400، صفحه 993-1249 
تاثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت آکواسورس بر بهره‌وری آب گیاه سویا

صفحه 1040-1051

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ سالومه سپهری؛ نادر عباسی؛ داود رودی


بررسی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ارقام بادام‌زمینی تحت مدیریت آبیاری کامل و کم آبیاری در استان گیلان

صفحه 1092-1103

محمد رضا حدادی؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری؛ سید مصطفی صادقی؛ ناصر محمدیان روشن


واکنش منداب (Eruca sativa L.) به روش کاشت و دور آبیاری با آب شور

صفحه 1141-1152

الهه سیفی پور؛ حسن غلامی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ نجمه یرمی


بررسی عددی الگوی جریان، پروفیل بستر و تنش برشی اطراف پایه مستطیلی با Flow 3D

صفحه 1153-1171

پانیذ رویانی؛ سید حسین حسینی؛ خلیل اژدری؛ صمد امامقلی زاده


ارزیابی آب کاربردی و بهره‌وری فیزیکی آب کلزا در دشت مغان

صفحه 1172-1186

فرزین پرچمی عراقی؛ منصور معیری؛ حسین زینل‌زاده تبریزی


بررسی اثر شیب، دبی و بافت خاک برگسترش جبهه‌رطوبتی در خاک‌های همگن از منبع نقطه‌ای

صفحه 1238-1249

ناصر رمضانیان عزیزی؛ عسکری تشکری؛ عیسی معروف‌پور؛ صمد امامقلی‌زاده