دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 85، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-244 

مقاله پژوهشی

اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط گیاه ذرت علوفه‌ای

صفحه 1-16

عبدالمجید لیاقت؛ محمدرضا اویسی؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد صالح


مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS

صفحه 27-37

پریسان طاهریان؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علی اصغر بهشتی؛ علی نقی ضیایی


بررسی آبیاری قطره ای زیرسطحی و زمان اولین آبیاری بر کمیت و کیفیت زعفران

صفحه 98-108

یحیی چوپان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ خلیل قربانی؛ موسی حسام؛ عباس خاشعی سیوکی


روندیابی سیل به روش موج سینماتیک در بستر GIS (مطالعه موردی: رودخانه قره‌چای)

صفحه 151-163

مینا رضایی انور؛ محمود ذاکری نیری؛ معصومه سهرابی ملایوسفی


مطالعه ی اثر تغییر ارتفاع پوشش گیاهی با چیدمان منظم بر میرایی امواج با استفاده از مدل عددی Flow-3D

صفحه 199-210

سید احمد قاهری نژاد؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی