دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 87، مرداد و شهریور 1400، صفحه 483-721 
ارزیابی چهارده روش تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: استان مازندران)

صفحه 510-520

شکور طافی؛ خشایار پیغان؛ مرضیه باقری خانقاهی؛ تارا صالحی پور باور صاد؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی


دبی عبوری سرریز جانبی در کانال های دایره ای

صفحه 531-542

کاظم الله دادی؛ احسان پارسی؛ امیررضا بهره بر؛ رسول فرهادی


ارزیابی شاخص های بهره‎وری آب در استان‎های عمده تولید کننده برنج در ایران

صفحه 634-644

گلناز رضایی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ مجتبی رضایی


اثرات سطوح مختلف آب، شوری و کود نیتروژن بر شاخص‌های رشد و کارآیی مصرف آب اسفناج

صفحه 690-700

حمید رمضانی فر؛ نجمه یزدان پناه؛ حمیدرضا گل‌کار حمزیی یزد؛ مجتبی طاوسی؛ مجید محمودآبادی