برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی برنج با استفاده از لایسیمتر در شرایط غیرغرقابی در اقلیم نیمه خشک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه مهندسی آب، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران)

چکیده

برنج یکی از مهمترین گیاهانی است که در سطح وسیعی تحت آبیاری سطحی با راندمان کم در استان‌های مختلف واقع در شمال، جنوب و غرب ایران کشت میشود. از طرفی برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت آبیاری و آگاهی دقیق از ضرایب گیاهی و نیاز آبی رقمهای مختلف این محصول در مراحل رشد گیاه ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین ضرایب گیاهی برنج (رقم عنبربو) در طی سال‌های 1396 و 1397 انجام شد. برای این منظور از لایسیمتر های زهکش‌دار با قطر 2/1 و ارتفاع 4/1 متر در شرایط مزرعه و گلخانه استفاده گردید. در این راستا از معادله پنمن- مانتیث برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل و از معادله بیلان آبی، تبخیر و تعرق گیاه محاسبه شد. سرانجام متوسط نیاز آبی و ضرایب گیاهی برنج رقم عنبربو در شرایط غیر غرقابی و مزرعه و گلخانه برای مراحل ابتدایی، توسعه، میانی و پایانی رشد به‌ترتیب معادل (59/584 میلی‌متر، 96/0، 07/1، 25/1، 95/0) و (28/616 میلی‌متر،00/1، 10/1، 29/1، 05/1) برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در شرایط آبیاری غیر غرقابی، حجم قابل توجهی از آب آبیاری قابل ذخیره بوده. لذا، با آب ذخیره شده، اراضی بیشتری زیر کشت رفته و تولید، درآمد و شغل بیشتری برای روستاییان فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Rice Water Requirement and Crop Coefficients Using Lysimeter under Non-Flooding and Semi-arid Climate Conditions of Iran

نویسندگان [English]

  • H Ghamarnia 1
  • zahra Barati 2
  • Zahra Jalili 3
1 Dept of water resources Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Dept of water resources Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Dept of Water Resources Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Rice is one of the most important plants, which grows in different provinces located in north, south and western parts of Iran through a high level of flooding surface irrigation systems with low efficiency. On the other hand, suitable irrigation management programming and the awareness of crop coefficients and exactly, the water requirement of different varieties of this crop is essential in different plant stages. This study was conducted to determine the crop coefficients of rice (Amberbo cultivar) during years 2017 and 2018. For this purpose, water balance drainable lysimeters with a diameter and height of 1.20m and 1.40m were used in farm and glasshouse condition, separately. In this regard, the Penman-Monteith equation for potential evapotranspiration and water balance equation to measure actual evapotranspiration were used to calculate potential evapotranspiration. Finally, the average values of crop water requirement and Ambarbo rice crop coefficients were determined in non-flooding condition for different initial, development, middle, and end stages in the farm and glasshouse condition as (584.59 mm, 0.96, 1.07, 1.25, and 0.95) and (616.28 mm,1.00,1.10,1.29, and 1.05), respectively. The results of this research showed that a lot of rice irrigation water could be saved under Non-Flooding Irrigation Conditions. Therefore, with the saved water, more lands will be cultivated and more production, income and jobs will be provided for the villagers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainable lysimeter
  • Kermanshah
  • Penman-Monteith
  • Water balance equation
پور یزدان خواه، ه.، رضوی پور، ت.، خالدیان، م، و رضایی، م. 1393. تعیین ضریب گیاهی برنج، رقم بینام و خزر با استفاده از لایسیمتر و کرت‌های کنترل‌شده در منطقه رشت. 6 (2): 238-249.
پیرمرادیان، ن،. کامکار حقیقی، ع ا. و سپاسخواه، ع ر.1381. ضریب گیاهی و نیاز آبی برنج در منطقه کوشکک استان فارس. 6 (3): :15-22.
پیرمرادیان، ن،. ذکری، ف،. رضایی، م، و عبدالهی، و. 1392. استخراج ضرایب گیاهی سه رقم برنج بر پایه روش تبخیر – تعرق مرجع در منطقه رشت. 3(2): 95-106.
جعفری صیادی، ف.، غلامی سفیدکوهی، م. و ضیا تبار احمدی، م .1397. برآورد شاخص سطح برگ و ضریب گاهی برنج با استفاده از داده‌های سنجش OLE. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 32(3): 395-405.
عابدی کوپایی، ج.، اسلامیان، س س. و زارعیان، م ج.1390. اندازه‌گیری و مدل‌سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه. علوم و فنون کشته‌ای گلخانه‌ای. 7: 51-63.
گزارش مرکز آمار سازمان برنامه‌وبودجه کشور، 1397 ،33صفحه
 مدبری، ه ،. میر لطیفی، س م، و غلامی، م ع. 1393. تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی ارقام هاشمی و خزر برنج در دشت مرداب (گیلان). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. 18(67): 97-107.
Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop Evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. Fao, Rome, 300 (9), D05109.
Aguilar, M. and  Borjas, F. 2005. Water use in three rice flooding management systems under Mediterranean climatic conditions. Spanish journal of agricultural research. 3(3): 344-351.
Alberto, M. C. R., Wassmann, R., Hirano, T., Miyata, A., Hatano, R., Kumar, A. and Amante, M. 2011. Comparisons of energy balance and evapotranspiration between flooded and aerobic rice fields in the Philippines. Agricultural Water Management. 98(9): 1417-1430.
Chahal, G. B. S., Sood, A., Jalota, S. K., Choudhury, B. U. and Sharma, P. K. 2007. Yield, evapotranspiration and water productivity of rice (Oryza sativa L.)–wheat (Triticum aestivum L.) system in Punjab (India) as influenced by transplanting date of rice and weather parameters. Agricultural water management. 88(1-3): 14-22.
Hossain, M. B., Yesmin, S., Maniruzzaman, M. and Biswas, J. C. 2017. Irrigation Scheduling of Rice (Oryza sativa L.) Using CROPWAT Model in the Western Region of Bangladesh. The Agriculturists. 15(1): 19-27.
Lal, D., Clark, B., Bettner, T., Thoreson, B. and Snyder, R. 2012. Rice evapotranspiration estimates and crop coefficients in Glenn-Colusa irrigation district, Sacramento Valley, California. In línea], En: USCID Water Management Conference Proceedings, Austin, California, USA (pp. 145-156).
Lv, Y., Xu, J., Yang, S., Liu, X., Zhang, J. and Wang, Y. 2018. Inter-seasonal and cross-treatment variability in single-crop coefficients for rice evapotranspiration estimation and their validation under drying-wetting cycle conditions. Agricultural Water Management. 196: 154-161.
Mohan, S. and Arumugam, N. 1994. Irrigation crop coefficients for lowland rice. Irrigation and Drainage systems. 8(3): 159-176.
Montazar, A., Rejmanek, H., Tindula, G., Little, C., Shapland, T., Anderson, F. and Hill, J. 2017. Crop coefficient curve for paddy rice from residual energy balance calculations. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 143(2): 04016076.
Moratiel, R. and Martínez- Cob, A. 2013. Evapotranspiration and crop coefficients of rice (Oryza sativa L.) under sprinkler irrigation in a semiarid climate determined by the surface renewal method. Irrigation science. 31(3): 411-422.
Seung Hwan, Y., Jin-Yong, C. and Min Won, J. 2006.  Estimation of paddy rice crop coefficients for Penman-Monteith and FAO modified Penman method. ASABE Annual Int. Meeting, ASABE, St. Joseph, MI.
Spanu, A., Murtas, A. and Ballone, F. 2009. Water use and crop coefficients in sprinkler irrigated rice. Italian Journal of Agronomy. 4(2): 47-58.
Srinivas, B. and Tiwari, K. N. 2018. Determination of Crop Water Requirement and Crop Coefficient at Different Growth Stages of Green Gram Crop by Using Non-Weighing Lysimeter. Int. J. Curr. Microbiol. Applied Sciences. 7(9): 2580-2589.
Tabbal, D. F., Bouman, B. A. M., Bhuiyan, S. I., Sibayan, E. B. and Sattar, M. A. 2002. On-farm strategies for reducing water input in irrigated rice; case studies in the Philippines. Agricultural Water Management, 56(2), 93-112.
Tyagi, N. K., Sharma, D. K. and Luthra, S. K. 2000. Determination of evapotranspiration and crop coefficients of rice and sunflower with lysimeter. Agricultural water management. 45(1): 41-54.
Yuping,V., Junzeng,X U., Shihong, Y., Xiaoyin, L., Jiangang, Z. and Yijiang, W. 2018. Inter-seasonal and cross-treatment variability in single-crop coefficients for rice evapotranspiration estimation and their validation under drying-wetting cycle conditions. Agricultural Water Management. (196): 154-161.