کاربرد رینگ مروس و مگنت برای آبشویی متناوب و پیوسته کاتیون‌های خاک شور با استفاده از منابع مختلف آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان رشت ایران

3 گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

4 گروه مهندسی آب- دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه گیلان- رشت- ایران

چکیده

امروزه در بسیاری از نقاط جهان منابع آب وخاک با تهدید شور شدن روبرو می‌باشند. تحقیقات گسترده‌ای برای شوری‌زدایی منابع آب و خاک انجام شده است. یکی از این راهکارهای ارائه شده، آبشویی خاک می‌باشد. برای بررسی روش‌های مختلف آبشویی خاک شور، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، به‌صورت فاکتوریل با سه عامل و سه تکرار انجام شد. تیمارهای نوع آب شامل: آب مغناطیسی، آب عبوری از رینگ مروس و آب معمولی به‌عنوان عامل اصلی و دو نوع تیمار فرعی که عبارتند از میزان شوری آب شامل آب شور با هدایت الکتریکی 5/2 دسی‌زیمنس‌بر متر، آب شیرین با هدایت الکتریکی یک دسی‌زیمنس بر متر و آب شور-شیرین در واقع ترکیب آب شور و شیرین و روش آبشویی (غرقاب دائم و متناوب) مجموعا در 54 ستون خاک برداشت شده از یک باغ زیتون واقع در شهرستان رودبار بودند. نتایج نشان دادکه تیمار مگنت نسبت به شاهد، توانسته است در روش متناوب عملکرد آب شور را در حد آبشویی با آب شور-شیرین برساند. تیمار رینگ مروس بهتر عمل کرد، به‌طوری‌که‌ توانسته است در روش متناوب، عملکرد آب شور در آبشویی را به حد عملکرد آب شیرین، با خروج نمک بیشتر نسبت به مگنت برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of merus ring and magnet with intermittent and continuous leaching of cations from saline soil using water from different sources

نویسندگان [English]

  • Azar Ghanbari 1
  • Mohammadreza Khaledian 2
  • Afshin Ashrafzadeh 3
  • Maryam Navabian 4
1 MSc. Student, Department of Water Eng., Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan; P.O.BOX 41635-3756, Rasht, Iran
2 Dept of Water Engineering Faculty of Agricultural Sciences University of Guilan Rasht Iran
3 Department of Water Eng., Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan; P.O.BOX 41635-3756, Rasht, Iran
4 Water Engineering Department, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In many parts of the world today, water and soil resources are threatened with salinization. Extensive research has been done to desalinate water and soil resources. One of the solutions is soil leaching. To assess different methods of saline soil leaching, an experiment was performed in a randomized complete block design with three factors and three replications. Water type treatments include: magnetic water, water passing through merus ring and ordinary water as the main factor and two sub-treatments which are the salinity of water including saline water with electrical conductivity of 2.5 dS/m, fresh water with electrical conductivity of 1 dS/m, and saline-fresh water, in fact, the combination of saline and fresh water and leaching method (permanent and intermittent flooding) were in a total of 54 soil columns gathered from an olive orchard in Roudbar city. The results showed that the magnet treatment compared to the control was able to increase the yield of saline water to the level of leaching with saline-fresh water in the alternating method. The merus ring treatment performed better, as it was able to increase the yield of saline water in the leachate to the level of fresh water in the alternating method, by releasing more salt than the magnet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permanent flooding
  • Roudbar
  • Saline water
براتی، خ.، مصطفی­زاده فرد، ب. و شیخ بهایی، ع.ا. 1393. رینگ مروس راهکاری جدید برای کاهش رسوب در سیستم آبیاری قطره­ای. نشریه آب و خاک. 28(4): 728-717.
پذیرا.، ا. 1391. حفاظت از منابع فیزیکی تولید در کشاورزی، خاک و آب. کمیته ملی آبیاری و زهکشی. تهران.
توسلی، و.، خلیلی، ه. و معصومی، ع. 1383. مبانی شیمی تجزیه. جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی. تهران.
تیرانداز، س.، رضاوردی­نژاد، و.، اسد زاده، ف. و احمدی، ح. 1397. بررسی آزمایشگاهی اصلاح یک خاک شور-سدیمی با استفاده از ستون­های آبشویی. تحقیقات کاربردی خاک. 6(4): 132-121.
دلبری، م.، طالب­زاده، م.، نقوی، ه. و غلامعلی زاده آهنگر، ا. 1391. فرآیند آبشویی نمک­ها در خاک­های شور در طول ستون­های دست­خورده خاک. مهندسی آبیاری و آب. 2(8): 65-54.
حسینی نیا، م.، حسن­پور، ف.، نقوی، ه.، عباسی، ف. و باستانی، ش. 1395. تأثیر آبشویی با شرایط مختلف بر کیفیت زهاب خروجی از ستون­های خاک شور و آهکی. مهندسی آبیاری و آب. 6(24): 89-78.
خوش‌روش.، م. 1388. تأثیر آب مغناطیسی بر توزیع رطوبت و تجمع املاح در خاک در آبیاری قطره­ای. پایان­نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
زنگنه یوسف­آبادی، ا. 1388. بررسی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از آب مغناطیسی روی آبشویی خاک­های شور. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران.
شرکت مروس. 1397. سایت رسمی شرکت مروس. www.merusiran.com
گودرزی، م. و دقیق، ی. 1383. رسوب­شناسی و زمین­شناسی. پایگاه ملی داده­های علوم زمین. www.ngdir.ir/symposium
عبدالصالحی، س. ا. و بانژاد، ح.1387. ایجاد میدان مغناطیسی به­منظور جلوگیری از گرفتگی سیستم­های تحت‌فشار در هنگام استفاده از آب­های غیرمتعارف، اولین کنفرانس بین‌المللی بحران آب، زابل.
Bogatin, J. 1999. Magnetic treatment of irrigation water: experimental results and application condition. Environmental Science Technology. 33: 1280-1285.
Clark, G.J., Dodgshun, N., Sale, P.W.G. and Tang, C. 2007. Changes in chemical and biological properties of a sodic clay subsoil with addition of organic amendments. Soil Biol. Biochem. 39: 2806-2817.
Cote, C.M., Bristow, K.L. and P. J. Ross. 2000. Increasing the efficiency of solute leaching: Impacts of flow interruption with drainage. Agricultural Water Management. 46:55-71.
Hanson, B., Grattan, S.R. and Fulton, A. 2006. Agricultural salinity and drainage. University of California. Davis, USA.
Jalali, M., Merikhpour, H., Kaledhonkar, M.J. and Van Der Zee, M. 2008. Effects of wastewater irrigation on soil sodicity and nutrient leaching in calcareous soils. Agricultural Water Management. 95(2): 143-153.
Kolahchi, Z. and Jalali, M. 2007. Effect of water quality on the leaching of potassium from sandy soil. Journal of Arid Environments. 68: 624-639.
Mostafazadeh-Fard, B., Khoshravesh, M., Mousavi, S.F. and Kiani, R. 2012. Effects of magnetized water on soil chemical components underneath trickle irrigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 138(12): 1075-1081.
Otsuka, L. and Ozeki, S. 2006. Does magnetic treatment of water change its properties? The Journal Physical Chemistry B Letters. 110: 1509-1512.
Serivastava, S.C., Lal, P.B.B. and Sharma, B.N. 1976. Application of solar energy in conjunction with magnetized water to boost food output. National Solar Energy Convention. Calcutta. India.
Saliha, B.B. 2005. Bioefficacy testing of GMX online magnetic water conditioner in grapes var. muscat. Tamil Nadu Agricultural University. 
Zlotopolski, V. 2017. The impact of magnetic water treatment on salt distribution in a large unsaturated soil column. International Soil and Water Conservation Research. 5(4): 253-257.