بررسی عملکرد، تابع تولید و بهره وریِ مصرف آب دو رقم بادام‌زمینی تحت شرایط کم آبیاری در روش‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

ارائه روش آبیاری کارآمد و انتخاب رقم مناسب در راستای افزایش عملکرد و بهره‌وری مصرف آب می‌تواند کمک شایانی به تولید کمی و کیفی محصول بادام‌زمینی نماید. پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد، تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب دو رقم بادام‌زمینی تحت شرایط کم‌آبیاری در روش‌های مختلف آبیاری به صورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال‌های 1397و 1398 در استان گیلان اجرا شد. تیمار اصلی شامل دو روش آبیاری قطره‌ای و جویچه‌ای، و عامل فرعی شامل تأمین 125، 100، 75، 50 و 25 درصد تأمین‌نیاز آبی گیاه، و عامل فرعی‌فرعی، دو رقم بادام‌زمینی گیل و جنوبی بود. نتایج نشان داد که اثرات ساده، اثر متقابل آبیاری و تأمین‌نیاز‌آبی و اثر متقابل تأمین‌نیاز‌آبی و رقم در سطح یک درصد بر عملکرد زیست‌توده، غلاف و دانه معنی‌دار بود. میزان عملکرد غلاف و دانه در روش قطره‌ای، بیشتر از روش جویچه‌ای بود. در اثر متقابل تأمین نیاز‌آبی و رقم، بیشترین عملکرد زیست‌توده، غلاف و دانه با تأمین 100 درصد نیاز آبی در رقم‌گیل مشاهده شد. در روش آبیاری قطره‌ای و تأمین 100 درصد نیاز‌آبی، بیشترین بهره‌وری مصرف‌آب مبتنی بر عملکرد غلاف در سال‌اول و دوم به-ترتیب به میزان 91/0 و 94/0 کیلوگرم بر مترمکعب و در عملکرد دانه در طی دو سال به میزان 60/0 کیلوگرم بر مترمکعب به دست آمد. تأمین نیازآبی بر محتوای‌روغن، فسفر و نیتروژن‌دانه در سطح یک درصد و بر پروتئین دانه در سطح پنج درصد معنی‌دار بود. بیشترین محتوای روغن، فسفر و نیتروژن‌دانه با تأمین 100 درصد نیاز آبی و در پروتئین دانه با تأمین 25 درصد نیاز آبی به دست آمد. بر اساس‌نتایج و با توجه به بهره‌وری مصرف آب، کشت بادام‌زمینی رقم گیل با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای و تأمین 100 درصد نیاز آبی، برای منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigations of yield, production function and water productivity of two peanut cultivars under conditions deficit irrigation in different irrigation methods

نویسنده [English]

  • Ali Abdzad Gohari
Assistant, Young Researchers and Elite Club, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

Providing efficient irrigation method and selecting the appropriate cultivar in order to increase yield and water use productivity can greatly contribute to the quantitative and qualitative production of peanut products. The present study was conducted to investigate the yield, production function and water use productivity of two peanut cultivars under deficit irrigation conditions in different irrigation methods in the form of conducted as split split plots in the form of a randomized complete block design with three replications in 2018 and 2019 in Guilan province. The main treatment consisted of two methods of drip and furrow irrigation, and the sub-treatment included supplying 125, 100, 75, 50 and 25 percent of water requirement, and the sub-sub-treatment included two peanut cultivars Guil and Jonobi. The results showed that simple effects, Interaction between irrigation and water supply and the interaction of water supply and cultivar at the level of one percent on biologic yield, pods and seeds were significant. The pod and seed yield in the drip method was higher than the furrow method. Due to the interaction of water requirements supply and cultivar, the highest yield of biomass, pods and seeds with 100% water requirement supply was in Guil cultivar. In drip irrigation method and providing 100% of water requirement, the highest water use efficiency based on pod yield in the first and second year was 0.91 and 0.94 kg/m3, respectively, and in seed yield during two years was 0.60 kg/m3 was obtained. Water supply was significant for seed oil, phosphorus and nitrogen content at 1% level and for seed protein content at 5% level. The highest content of oil, phosphorus and nitrogen was obtained with 100% water requirement, and in seed protein with 25% water requirement. Based on the results and considering the water use productivity, cultivation of peanut Guil cultivar using drip irrigation method and providing 100% of water requirement is suggested for the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water use
  • peanut
  • irrigation method
  • seed oil
  • seed protein
افشار محمدیان، م، ابراهیمی نوکنده، س. و جمال امیدی، م. 1394. اثر سطوح مختلف شوری بر برخی آنتی­اکسیدان­های غیرآنزیمی سه رقم بادام­زمینی. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی. 6 (24): 57-71.
اکبری­نودهی، ا. 1396. تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت. مجله مدیریت آب و آبیاری. 7 (۲): 305-318.
بابازاده، ح. عبدزادگوهری، ع. و خنک، آ. 1396. اثر مقادیر مختلف آب و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام­زمینی. مجله پژوهش آب در کشاورزی. 31 (4): 571-584.
جمال امیدی،م. غلامی،م. و جمال امیدی، ف. 1397. کاربرد نشانگر پروتئین­های ذخیره­ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه الزهرا (س). زیست شناسی کاربردی. 31(2): 42-51.
رستگار، ز. فرشید قادری­فر، ف. صادقی پور، ح.ر. و زینلی، ا. 1397. اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی. مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی. 10(33): 106-116.
عبدزادگوهری.ع. 1388. بررسی تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه بادام­زمینی در استان گیلان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد آبیاری­ و زهکشی. دانشکده کشاورزی و مهندسی علوم­آب. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. 99 صفحه.
عبدزادگوهری، ع. امیری، ا. بابازاده، ح. و صدقی، ح. 1396. تخمین تابع تولید ارقام بادام­زمینی در سطوح مختلف آب آبیاری و شوری. مجله مدیریت آب و آبیاری. 7(1): 87-104.
عبدزادگوهری، ع. امیری، ا. بابازاده، ح. و صدقی، ح. 1397. اثر شوری و مدیریت آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در ارقام بادام­زمینی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 49(2): 329-340.
عبدزادگوهری، ع و امیری، ا. 1397. تابع تولید و بهره­وری مصرف آب گیاه بادام­زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن. مجله پژوهش آب در کشاورزی. 32(1): 55-66.
عبدزادگوهری، ع و صادقی­پور، ا. 1398. مدیریت علف­های هرز در مزارع بادام­زمینی. انتشارات اندیشمندان پارس. 62 صفحه.
عبدزادگوهری،ع. 1398. افزایش عملکرد و بهره­وری مصرف آب در بادام­زمینی با تکیه بر مدیریت آبیاری. نشریه مدیریت آب در کشاورزی. 6 (2): 59-66.
Abdzad Gohari, A. Babazadeh, H. Amiri, E. and Sedghi, H. 2017. Estimate of Peanut Production Function under Irrigated Conditions and Salinity. Polish Journal of Environmental Studies. 27 (4): 1503-1512.
Abou Kheira­ Abdrabbo, A. 2009. Macromanagement of deficit-irrigated peanut with sprinkler irrigation. Journal of Agriculture Water Management. 96:1409-1420.
Balota, M. 2020. Rainout Shelter-Induced Water Deficit Negatively Impacts Peanut Yield and Quality in a Sub-Humid Environment. Peanut Science. 47: 54-65.
Boontang, S. Girdthai, T. Jogloy, S. Akkasaeng, C. Vorasoot, N. Patanothai, A. and Tantisuwichwong, N. 2010. Responses of released cultivars of peanut to terminal drought for traits related to drought tolerance. Asian Journal of Plant Sciences. 9: 423-431.
Boydak, E. Karaaslan, D. Hüseyin, and Türko. H. 2010. The effect of different nitrogen and irrigation levels on fatty acid composition of peanut oils. Turkish Journal of Field Crops. 15(1): 29-33.
Canavar, O. 2015. The influence of storage time on fatty acid, tocopherol and seed quality of peanut. Quality Assurance and Safety of Crops and Foods. 7 (2): 165-174.
Girdthai, T. Jogloy, S. Akkasaeng, C. Vorasoot, N. Wongkaew, S. Holbrook, C.C. and Patanothai, A. 2010. Heritability of, and genotypic correlations between, aflatoxin traits and physiological traits for drought tolerance under end of season drought in peanut (Arachis hypogaea L.). Field Crops Research, 118:169-176.
Graciano, E.S.A. Nogueira, R.J.M.C. Lima, D.R.M. Pacheco, C.M. and Santos, R.C. 2011. Photosynthetic capacity of peanut genotypes under natural and controlled environment. Revista Brazilian Agricultural and Environmental Engineering. 15: 794-800.
Hamidou, F. Halilou O. and Vadez. V. 2013. Assessment of Groundnut under Combined Heat and Drought Stress. Journal Agronomy and Crop Science. 195: 1-11.
Iqbal, A. Shah, F. Hamayun, M. Ahmad, A. Hussain, A., Waqas, M., Kang, S. M. and Lee, I. J. 2016. Allergens of Arachis hypogaea and the effect of processing on their detection by ELISA. Food and Nutrition Research. 60:28945-28951.
Pereiraa, J.W. Albuquerqueb, M.B. Filhoa, A.M. Nogueirac, R.J.M. Limad, L.M. and Santosd. R.C. 2016. Assessment of drought tolerance of peanut cultivars based onphysiological and yield traits in a semiarid environment Agricultural Water Management. 166: 70-76.
Jongrungklang, N. Toomsan, B. Vorasoot, N. Jogloy, S. Boote, K.J. Hoogenboom, G. and Patanothai, A. 2011. Rooting traits of peanut genotypes with different yield responses to pre-flowering drought stress. Field Crops Research. 120: 262–270.
Jongrungklang, N. Toomsan, B. Vorasoot N. Jogloy, S. Boote, K.J. Hoogenboom, G. Patanothai, A. 2012. Classification of root distribution patterns and their contributions to yield in peanut genotypes under mid-season drought stress. Field Crops Research. 127: 181-190.
Ernest, G. Kamara, A. Nana, S. Olympio, A. James Y. Asibuo, J. Milton, Y. Kabbia, K. Keiwoma, Yila, M. and Conteh, A.R. 2017. Effect of Calcium and Phosphorus Fertilizer on Seed Yield and Nutritional Quality of Groundnut (Arachis hypogaea L.). International Journal of Agriculture and Forestry. 7(6): 129-133.
Kambiranda, D.M. Vasanthaiah, H.K.N. Ananga, R.K.A. Basha, S.M. and Naik, K. 2011.Impact of drought stress on peanut (Arachis hypogaea L.). In: Productivity and Food Safety. Plants and Environment. pp. 249-272.
Koolachart, R. Jogloy, S. Vorasoot, N. Wongkaew, S. Holbrook C.C. Jongrungklanga, N. Kesmalaa, T. and Patanothaia. A. 2013. Rooting traits of peanut genotypes with different yield responses to terminal drought Field Crops Research. 149. 366-378.
Morla F.D., O. Giayetto, E. M. Fernandez, G. A. Cerioni and Cerliani. C. 2018. Plant density and peanut crop yield in the peanut (Arachis hypogaea L) growing region of Co´ rdoba. Peanut Science. 45 (2): 82-86.
Okello, D.K., Biruma, M. and Deom, C.M. 2010. Overview of groundnuts research in Uganda. Past, present and future. African Journal of Biotechnology.9 (39): 6448-6459.
Rasekh, H., Asghari, J., Massoumi, S.L., and Zakerinejad. R. 2010. Effect of planting pattern and plant density on physiological characteristics and yield of peanut (Arachis hypogaea L.) in Iran. Research Journal of Biological Sciences. 5: 542-547.
Rowland D.L. J.P. Beasley, Jr., and Faircloth. W.H. 2010. Genotypic Differences in Current Peanut (Arachis hypogaea L.) Cultivars in Phenology and Stability of These Traits under Different Irrigation Scheduling Methods. Peanut Science. 37:110-123.
Sezena, M. Yucelb, S. Tekinc, S. and Yldzd. M. 2019. Determination of optimum irrigation and effect of deficit irrigation strategies on yield and disease rate of peanut irrigated with drip system in Eastern Mediterranean. Agricultural Water Management. 221: 211-219.
Stalker, H.T. 2017. Utilizing wild species for peanut improvement. Crop Science. 57:1102-1120.
Umair Hassan, M. Aamer, M. Umer Chattha, M. Haiying, T. Shahzad, B. Barbanti, L. Nawaz, M. Rasheed, A. Aniqa Afzal, and Ying Liuand Huang, G. 2020. The Critical Role of Zinc in Plants Facing the Drought Stress. Agriculture. 10:1-20.