نویسنده = جعفر نباتی
تأثیر آبیاری ناحیه‌ای ریشه و آب مغناطیس بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی ((Solanum lycopersicum L. در شرایط گلخانه

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2025-2036

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


تأثیر خشکی ناحیه‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 426-435

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


تأثیر خشکی ناحیه‌ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-13

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی