نویسنده = محمد رستمی
بررسی آزمایشگاهی اثر طول سری آبشکن‌های T شکل بر کنترل فرسایش کناره در شرایط غیر مستغرق در کانال پیچان‌رودی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 807-816

پدرام اسمعیلی؛ سیامک بوداقپور؛ محمد رستمی؛ مهدی میرزایی


مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن ساده تحت تأثیر آبشکن های مجاور

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 840-849

شهاب نیر؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ محمد رستمی