بررسی آزمایشگاهی اثر طول سری آبشکن‌های T شکل بر کنترل فرسایش کناره در شرایط غیر مستغرق در کانال پیچان‌رودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

4 گروه مهندسی عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺸﻜﻦ ﻫﺎ یکی از روش های رایج برای کنترل فرسایش کناره و حفاظت سواحل رودخانه ها است. در واقع حضور آبشکن ها موجب اصلاح شرایط هیدرولیکی جریان و همچنین کاهش قدرت فرسایشی آب در فاصله دو آبشکن می شود که در نهایت زمینه رسوبگذاری و تثبیت سواحل رودخانه را به وجود می آورد. در این پژوهش با ساخت یک کانال آزمایشگاهی پیچان رودی و استفاده از پنج آبشکن، اقدام به بررسی تاثیر آبشکن های سری T شکل بر کنترل فرسایش کناره گردید. آزمایش ها با در نظر گرفتن سه طول موثر و سه عدد فرود مختلف در حالت نفوذناپذیر و به صورت غیر مستغرق انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش بیانگر این است که با افزایش طول آبشکن ها، میزان عقب نشینی کناره کاهش یافته است. به طوریکه برای طول های 9، 12 و 15 سانتی متر به ترتیب حدود 31.7، 35.4 و 58.0 درصد میانگین عقب نشینی کناره نسبت به حالت بدون آبشکن کاهش یافته است. در این پژوهش از سه معیار, RMSE , R2 و MAE به منظور مقایسه داده های حاصل از رابطه بدست آمده و داده های آزمایشگاهی استفاده شد، که مقدار این شاخص ها به ترتیب برابر 0.924، 0.127 و 0.097 برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effect of series length of T-shaped spur dikes on the control of bank erosion in non-submerged conditions in the meandering channel

نویسندگان [English]

  • pedram esmaeli 1
  • Siamak Boudaghpour 2
  • Mohammad Rostami 3
  • Mehdi Mirzaee 4
1 Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 SCWMRI
4 Department of Civil Engineering, Central Tehran Branch , Islamic Azad University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

The use of spur dikes is one of the most common methods for controlling bank erosion and protecting river shores. In fact, the presence of the spur dikes causes the modification of hydraulic flow conditions as well as the reduction of water erosion power at the distance of two spur dike, that eventually causes the sedimentation and stabilization of the river banks. In this study, we investigated the effect of T-shaped spur dikes on erosion control by constructing a laboratory channel of meandering and using five spur dike. The experiments were conducted by taking three effective lengths three different froude numbers in impermeable and non-submerged conditions. The results of this study indicate that with the increase of the length of the spur dikes, the retreat rate has decreased. For the length of 9, 12 and 15 cm respectively, about 31.7, 35.4 and 58.0 percent of the mean retreat of the bank compared to the state without the spur dike decreased. In this study, three criteria R2, RMSE and MAE were used to compare the data obtained from the formula and the laboratory data, the amount of these indices were estimated 0.924, 0.127 and 0.097, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank erosion
  • Experimental investigation
  • Length of spur dike
  • T-Shape spur dike
صانعی، م و صادق، ن. ۱۳۸۸. بررسی آزمایشگاهی بهینه سازی طول آبشکن اول در کاهش آبشستگی موضعی. اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها. آبان‌ماه، دانشگاه تهران.
Abbasi, A and Maleknejad, M. 2012. Experimental Investigation the Effect of Geometry Parameters of Straight and T Shape Gabion Groynes on Local Scouring. Irrigation and Water Engineering. 2.4: 95-107.
Champour, M and Kashefipour, S. 2017. Experimental Study on Effects of Permeability and Spur Dike Series Length on Scour-Hole Dimensions in a 90° mild bend under non-submerged conditions. Irrigation Sciences and Engineering. 40. 3: 35-48.
Dehghani, A.A., Barzali, M., Fazloula, R and Zea Tabar-Ahmadi, M. 2009. Experimental study of scouring around a series of L-head groynes. Journal of Water and Soil Conservation. 16. 3: 141-162.
Divsalar, I  and Mousavi-Jahromi, S. 2014. Investigation of the Effect of Increasing the Wing Length of the L – Shape Spur Dike on the Scouring Around in the 90 Degree Bend. Irrigation Sciences and Engineering. 37. 3: 53-6.
Eghbali, P., Daneshfaraz, R and Saghebian, S. M. 2013. Simulation of temporal development of scour hole around a wing-wall abutment using gene expression programming. Water Soil Sci. 23. 1: 177-188.
Hashemi Najafi, S.F.A., Ayoubzadeh, S.A and Dehghani, A.A. 2008. Experimental investigation of scouring around L-head groynes under clear water condition. MSc Thesis. Tarbiat Modares University. 156 pages.
Jalili, M., Bakhtiari, M., Kashefipour, S.M and Shahni-Karmzadeh, N. 2018. Experimental investigation the effect of submersible Bandal like and normal type of spur dike on bed elevation changes at 90 degree mild bend. Journal of Water and Soil Conservation. 25. 1: 147-164.
Masjedi, A., Akbari, I and Abyar, H. 2011. Evaluating scour at L-shape spur dike in a 180 degree bend. World Applied Sciences Journal. 15.12: 1740-1745.
Mehraein, M., Ghodsian, M., Mashizi, M. K and Vaghefi, M. 2017. Experimental study on flow pattern and scour hole dimensions around a Tshaped spur dike in a channel bend under emerged and submerged conditions. International Journal of Civil Engineering. 15.7: 1019-1034.
Mehrnahad, A and Ghodsian, M. 2012. Experimental investigation on the effect of length of spur dike and grain size on scour around T-shaped spur dike in a 90-degree bend. J. Iran-Water Resour. Res. 8. 2 : 71-79.
Mosavi, B. S., Saneie, M., Salajegheh, A and Motamed–Vaziri, B. 2010. Experimental Investigation of Groin Length Effect on River Bank Erosion Reduction. Jwmseir. 4.12: 65-68.
Nayyer, S., Farzin, S., Karami, H and Rostami, M. 2019. Experimental investigation on scour depth around T-shaped spur dike influenced by upstream and downstream spur dikes. Watershed Engineering and Management. 11.3: 739-749.
Perdok, U. H. 2002. Application of timber groynes in coastal engineering. M.Sc. Thesis. TU delft university of Technology.
Richardson, E.V., Stevens, M.A and Simons, D.B. 1975. The design of spurs for river training. Proc. 16th Congress, IAHR, Basil, pp. 382-388.
Saadatnia, M., Khodashenas, S., Saneie, M and Esmaili, K. 2018. Experimental Model for Studying the Spur Dike Effect on Bridge Abutment Scour in Compound Channel. Iranian Journal of Irrigation & Drainage. 12.4: 763-774.
Shahabi, M and Kashefipour, S. 2016. Experimental Investigation of The Effect of The Permeable Spur Dikes on Scour Hole Dimensions in a Mild 90 Degree Bend. Irrigation Sciences and Engineering. 39.4: 13-21.
Shojaeian, Z., Kashefipour, S., Mosavi Jahromi, S and Shafaee Bajestan, M. 2015. Experimental Study on The Local Scouring of Series of Bandal-Like spurs in Clear Water Condition. Irrigation Sciences and Engineering. 38. 2: 21-32.
Talaat, A., Attia, K., Elsaeed, G and Ibraheem, M. 2009. Implementation of spur dike to reduce bank erosion of temporary diversion channels during barrages construction. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 3.4: 3190-3205.
Vaghefi, M., Ghodsian, M and Akbari, M. 2017.  Experimental investigation on 3D flow around a single T-shaped spur dike in a bend. Period. Polytech. Civil Eng. 61. 3: 462-470.
Yabarehpoor, E and Kashefipour, S. 2015. Comparison of Bed Topography for the Permeable and Impermeable Spur Dikes Group. Irrigation Sciences and Engineering. 37.4: 77-86.
Zare, M and  Honar, T. 2016.  The Effect of groyne on reduction of the scour depth around bridge piers in river bends. Journal of Water and Soil Science. 19. 74: 167-192 .
Zhang, H. and Nakagawa, H. 2008. Scour around spur dykes: Recent advances and future researches, Annuals of the Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University. 51. Part B: 171-188.