دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 81، مرداد و شهریور 1399، صفحه 724-1105 
مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف کننده جریان واریزه‌ی سنگی با کاربرد موانع کاهش انرژی جنبشی

صفحه 783-795

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری؛ علیرضا شجاعی شاهرخ آبادی


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد خیار گلخانه‌ای تحت روش و سطوح مختلف آبیاری

صفحه 817-828

عباس حاجی پور؛ حسین بابازاده؛ نجمه یزدانپناه؛ ابراهیم پذیرا


الگوی فرسایش و رسوب با وجود سرریزهای مستغرق در قوس 90 درجه

صفحه 905-917

محسن صالح زاده؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ استفان لانزونی


بررسی تغییرات سیگنال‌های کمبود منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 918-929

محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی؛ کارلو دی میکله؛ رسول میرعباسی


ارزیابی مدل‌های کاهش جذب آب ذرت دانه‌ای در شرایط اقلیمی اهواز

صفحه 930-941

آرش شیرمحمدی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


تخمین توزیع مکانی-زمانی شاخص سطح برگ با استفاده از تصاویر ماهواره-ایSentinel-2 (مطالعه موردی: مزارع ذرت علوفه‌ای جنوب تهران)

صفحه 967-980

الهه اکبری؛ علی درویشی بلورانی؛ نجمه نیسانی سامانی؛ سعید حمزه؛ سعید صوفی زاده؛ استفانو پیگناتی


برآورد و پهنه‏بندی ردپای آب در تولید گندم (مطالعه موردی: استان خوزستان)

صفحه 993-1003

زینب عنافجه؛ محمد بنایان اول؛ پرویز رضوانی مقدم؛ بهرام اندرزیان


تخصیص منابع آب و شبیه‌سازی عملکرد محصولات در شبکه آبیاری و زهکشی تجن با رویکرد تلفیق دو مدل WOFOST و VENSIM

صفحه 1004-1017

سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رایینی؛ محمدرضا شهبازبگیان؛ یان فرانکلین


بررسی آب مجازی و شاخص‌های بهره‌وری آب کشاورزی در محصولات عمده زراعی (مطالعه موردی: شهرستان سقز استان کردستان)

صفحه 1046-1054

مصطفی باغبانیان؛ قدرت الله امام وردی؛ حامد قادرزاده؛ مرجان دامن کشیده؛ نارسیس امین رشتی


ارائه معادله بیلان حجمی برای روش دونقطه‌ای جدید

صفحه 1055-1066

حمید رضا مغفرتی؛ محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری