دوره و شماره: دوره 14، شماره 6 - شماره پیاپی 84، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1881-2267 
برآورد برخی ویژگیهای رشدی و مرتبط با شوری و تعیین حد آستانه تحمل به تنش شوری در گیاه خارمریم (Silybum marianum L.)

صفحه 2037-2046

رستم یزدانی بیوکی؛ محمدحسین بناکار؛ حسین بیرامی؛ مهدی کریمی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی


اثر همزمان کم‌آبیاری و جریان ترجیحی بر نگهداشت باکتری ایشریشیاکولی در خاک

صفحه 2203-2216

زینب احمدی مقدم؛ سید حسن طباطبائی؛ عزیزالله ابراهیمی کهریزسنگی


ارزیابی حجم آب کاربردی و بهره وری آب در کانون های اصلی تولید پسته کشور (استان های کرمان، خراسان رضوی، یزد و سمنان)

صفحه 2244-2256

سید حسن موسوی فضل؛ محمدحسن رحیمیان؛ نادر کوهی؛ حمید ریاحی؛ مجید کرامتی؛ فریبرز عباسی؛ جواد باغانی