تعیین ضریب‌گیاهی ارغوان (Cercis siliquastrum L.) در خاک و سطوح مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم زیستی، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

گسترش شهرنشینی و به تبع آن نیاز به افزایش سطح فضای سبز از یک طرف، کمبود منابع آب و لزوم تخصیص بهینه آب به بخش‌های مختلف مصرف‌کننده و همچنین معلوم نبودن نیازآبی اکثر گونه‌های فضای سبز، سبب شده که تعیین ضریب گیاهی و نیاز آبی این گونه‌ها به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شود. در این مطالعه نیاز آبی (〖ET〗_c) و ضریب گیاهی (K_c) ارغوان معمولی (.Cercis siliquastrum L) با استفاده از میکرولایسیمتر به صورت فاکتوریل با دو عامل بافت خاک (در دو سطح لوم‌شنی و لوم‌رسی) و تنش خشکی (در سه سطح MAD برابر 3/0، 5/0 و 7/0) با طرح پایه کاملاً تصادفی در 10 تکرار در شرایط اقلیمی کرج در سال 99-1398 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین 〖ET〗_c 10 روزه در MADهای 3/0، 5/0 و 7/0 در بافت لوم‌شنی به ترتیب برابر 56/15، 86/14 و 24/14 میلی‌متر و در بافت لوم‌رسی به ترتیب برابر است با 57/21، 02/19 و 06/18 میلی‌متر می‌باشد. در هر دو خاک مقدار 〖ET〗_c در MAD 3/0 بیشتر از 5/0 و آن هم بیشتر از 7/0 است. مجموع نیازآبی خالص ارغوان در بافت لوم‌رسی برای MADهای 3/0، 5/0 و 7/0 به ترتیب برابر 14/496، 47/437 و 38/415 میلی‌متر و در خاک لوم‌شنی برابر 92/357، 85/341 و 59/327 میلی‌متر به‌دست آمد. هم‌چنین مقدار متوسطK_c ارغوان طی دوره رشد در بافت‌های لوم‌رسی به ازای MADهای 3/0، 5/0 و 7/0 به ترتیب برابر است با 36/0، 32/0 و 31/0 و برای خاک لوم‌شنی برابر با 27/0، 26/0 و 24/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of crop coefficient of Cercis siliquastrum L. in different soil textures and irrigation levels

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahimi 1
  • Khaled Ahmadaali 2
  • Vahid Etemad 3
1 M.Sc. Student,, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Arid and Mountainous Regions Reclamation, Faculty of natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of natural resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Not only urban development and consequently the need to increase the green space, but also the shortage in water resources, the need for optimal allocation of water to different demands, and limited information of urban green space make a necessary to determine the crop coefficient and water requirements of green space species. The factorial experiment aimed to investigate the evapotranspiration (ETc) and crop coefficient (Kc) of Cercis siliquastrum L. with two factors of soil texture (clay loam and sandy loam) and drought stress (0.3, 0.5, and 0.7 of MAD) based on a completely randomized blocks design (CRBD) with 10 replications in the climatic conditions of Karaj during 2019-2020. Our findings indicated that 10-day ETc under 0.3, 0.5, and 0.7 MAD were 15.56, 14.86 and 14.24 mm in clay loam and 21.57, 19.02 and 18.06 mm in sandy loam soil, respectively. The ETc increased with progressing in drought stress (from 0.7 to 0.3 MAD) in both clay loam and sandy loam soils. The total net water requirements of Cercis siliquastrum L. in clay loam soil under 0.3, 0.5 and 0.7 MAD were 45.15, 388.58 and 381.41 mm, respectively, and it was recorded as 353.02, 317.59 and 290.54 mm, respectively, in sandy loam soil. The mean Kc of Cercis siliquastrum L. during the growing period in clay loam soil under 0.3, 0.5, and 0.7 MAD were obtained to be 0.36, 0.32, and 0.31, respectively. In sandy loam soils, this value was determined as 0.27, 0.26, and 0.24 under 0.3, 0.5, and 0.7 MAD, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban greenspace
  • evapotranspiration
  • soil water balance
  • management allowable depletion
احمدالی، خ.، رمضانی­اعتدالی، ه. و پورمحسنی، ع. ع. 1397. برآورد تبخیر-تعرق و نیاز آبی محصولات زراعی در مناطق با تنوع اقلیمی و ارتفاعی (مطالعه مورد: استان قم). نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 6(12):1448-1462.
اسماعیل­پور، ع. م.، علوی­زاده، ا. م. و حسین­زاده­کرمانی، م.1392. تعیین نیاز آبی گونه های گیاهی غالب شهری (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه). اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، مشهد، شهرداری مشهد.
پناهی، م.، دستورانی، م، ت. و مختاری، ح. 1392. مقایسه روش فائو پنمن مانتیث با برخی روش های دیگر در برآورد تبخیر-تعرق مرجع (مطالعه موردی: حوزه اسکندری در استان اصفهان)، دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر. کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
حیدری، ن. 1388. برنامه راهبردی بهبود بهره­وریمصرف  آب کشاورزی. گزارش پژوهشی طرح تحقیقاتی تدوین برنامه راهبردی بهره­وری مصرف آب در کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورز، شماره ثبت 65/88.
دلفان­آذری، ن. ج.، رستمی­شاهراجی، ت.، غلامی. و هاشمی­گرمدره، س. ا. 1397. برآورد نیازآبی و ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر پارامترهای رشدی نهال­­های کاج تهران (مطالعه موردی:  تهران). مجله جنگل ایران. 10(2)10: 237-250.
راد، م. ه.، عصاره، م. ح. و سلطانی، م. 1396. نیاز آبی و کارایی مصرف آب در دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus flocktoniae Maiden and E. leucoxylon F. Muell). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. 25(3): 441-451.
سجودی، ز. و میرزایی، ف. 1399. تعیین نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری. مجله مدیریت آب و آبیاری. 10(1):131-141.
شکرا...زاده، م. ر.، میری، ح. ر. و عباسی­زاده، م. 1395. تعیین نیاز آبی گونه نارون (Ulmus Carpinifolia) و خرزهره (Nerium Oleander) با استفاده از روش WUCOLS III در فضای سبز شهر شیراز. همایش علمی­پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاه­پزشکی ایران.
صابری، ا.، رضایی، ف. و خاشعی­سیوکی، ع. 1396. برآورد ضریب گیاهی اجغون  (Trachyspermum ammi)در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب). 31(3):389-398.‎
علایی، ج.، کوچک­زاده، م. و شریفی، ف. 1398. برآورد نیاز آبی و برنامه­ریزی آبیاری درخت سنجد به عنوان فضای سبز شهری، نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 13(6): 1869-1878.
علیزاده، ا، 1397. رابطه آب، خاک و گیاه. انشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ص 728.
عماد، م.، غیبی، ف.، رسولی، م.، خانجانزاده، ر. و محمدی، س. 1391. گیاهان دارویی- صنعتی ارغوان. انتشارات گنج دانش، ص 42.
فرهمند، ه. و خوشخوی، م.­1380. بررسی پیشبرد افزایش جنسی و رویشی ارغوان معمولی(Cercis siliquastrum L) . مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 2(1-2) 25-38.
قائمی بایگی، م.،  رائینی سرجاز، م. و  موسوی بایگی، م. 1392. برآورد ضریب گیاهی و تبخیر-تعرق گندم رقم گاسکوژن در مشهد با استفاده از روش تراز انرژی. نشریهعلمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران. 3(3):58-68.
قمرنیا، ه. و موسی­بیگی، ف. 1393. برآورد نیاز آبی، ضرایب گیاهی یک جزیی و دوجزیی نعناع فلفلی Mentha pipertia L)). آب و خاک. 28(4): 670-678.
مسکینی، ف.، محمدی، م. ح.، نیشابوری، م. ر. و شکاری، ف. 1396. برآورد ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک برای گیاه کلزا و گندم با استفاده از برخی ویژگیهای گیاهی و خاک. تحقیقات آب و خاک ایران. 48(4): 749-758.
مسکینی، ف.، محمدی، م. ح.،  نیشابوری، م. ر. و شکاری، ف. 1395. برآورد ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک برای گیاه کلزا و گندم با استفاده از برخی ویژگی‌های گیاهی و خاک. تحقیقات آب و خاک ایران، 84(8): 749-758.
مصلح­آرانی، ا.، احقاقی، ر.، عظیم زاده، ح. ر. و زرگران. م، ر. 1392. مقایسه برخی از شاخص‌های مقاومت به خشکی دو گونه اسکنبیل ((Caligonum persicum وC. stenopterum) ) در شرایط طبیعی.‎ تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 21(1): 33-44.
ناصری، ا.، عباسی، ف. و اکبری، م. 1396. برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب. مجله تحقیقات مهندسی سازه­های آبیاری و زهکشی، 68(18)68: 17-23.
Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome300(9), D05109.
Bossie, M., Tilahun, K., and Hordofa, T. 2009. Crop coefficient and evaptranspiration of onion at Awash Melkassa, Central Rift Valley of Ethiopia. Irrigation and Drainage Systems23(1): 1-10.
Costello, L., Matheny, N., and Clark, J. 2000. A guide to estimating irrigation water needs of landscape plantings in California the landscape coefficient method and WUCOLS III** WUCOLS is the acronym for water use classifications of landscape species. University of California Cooperative Extension California Department of Water Resources August WUCOLS 2000.
Davis, C. C., Fritsch, P. W., Li, J., and Donoghue, M. J. 2002. Phylogeny and biogeography of Cercis (Fabaceae): evidence from nuclear ribosomal ITS and chloroplast ndhF sequence data. Systematic Botany, 27(2): 289-302.
Kafi, M., Borzoee, A., Salehi, M., Kamandi, A., Masoumi, A., and Nabati, J. 2009. Physiology of Environmental Stress in Plants. Mashhad, Jehad Danshgahi Press. 502p.
Lozano, C. S., Rezende, R., de Freitas, P. S., Hachmann, T. L., Santos, F. A., & Andrean, A. F. 2017. Estimatation of evapotranspiration and crop coefficient of melon cultivated in protected environment. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 21(11): 758-762.
Mostafazadeh-Fard, B., Heidarpour, M, and Hashemi, S. E. 2009. Species factor and evapotranspiration for an Ash (Fraxinus rotundifolia) and Cypress (Cupressus arizonica) in an arid region. Australian journal of crop science3(2): 71-82.
Prasad, M. N. V. 1996. Plant ecophysiology. John Wiley and Sons, Inc, New York 542 pp.
Sternberg, P. 2012. Physiological and morphological basis for differences in growth, water use and drought resistance among Cercis L. Taxa (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
Symes, P., Connellan, G., Buss, P., and Dalton, M. 2008. Developing Water Management Strategy for Complex Landscapes. In Irrigation Australia 2008 Conference, Best Practice Open Space Irrigation Workshop. Melbourne Exhibition Centre, May (pp. 20-22).
Zahreddine, H. G., Struve, D. K., and Talhouk, S. N. 2007. Growth and nutrient partitioning of containerized Cercis siliquastrum L. under two fertilizer regimes. Scientia horticulturae. 112(1): 80-88.