دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 80، خرداد و تیر 1399، صفحه 355-723 

مقاله پژوهشی

تأثیر کاربرد بیوچار و کاه و کلش گندم بر غلظت آبشویی نیتروژن

صفحه 355-365

زهرا پرتوی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


تأثیر کمیت و کیفیت آب آبیاری بر خصوصیات کمی گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)

صفحه 402-413

آسا ریگی کارواندری؛ احمد مهربان؛ حمید رضا گنجعلی؛ خالد میری؛ حمیدرضا مبصر


بررسی اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی فلفل دلمه‌ای تحت آبیاری با آب مغناطیسی.

صفحه 436-445

عباس صفری زاه ثانی؛ حسین بانژاد؛ مرتضی گلدانی؛ مصطفی قلی‌ زاده


اثر تغییراقلیم برشدت و فراوانی خشکسالی در خراسان جنوبی

صفحه 482-497

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


ارزیابی مدل DSSATv4.7 در شبیه‌سازی مراحل فنولوژیکی و عملکرد گندم رقم آنفارم 4 تحت سطوح مختلف آبیاری

صفحه 548-558

سعید قوامسعیدی نوقابی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ علی شهیدی؛ حسین حمامی؛ مهدی کلانکی


طراحی آبیاری نواری انتهابسته با مدل شبیه‌سازی WinSRFR و تکنیک بهینه‌سازی مجموعه ذرات (PSO)

صفحه 593-604

حمیدرضا قره محمدلو؛ وحید رضا وردی نژاد؛ رضا لاله زاری؛ نسرین آزاد