بررسی تاثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفه ‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

2 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کودهای شیمیایی از جمله منابعی هستند که به سرعت می‏توانند عناصر غذایی را در اختیار گیاه قرار دهند ولی مصرف زیاد و مداوم آنها خطرات محیط زیستی مثل آلودگی آب‏های سطحی و زیرزمینی و غنی شدن آب‏ها را به دنبال دارد. لذا بهتر است بخشی از کودهای شیمیایی با کودهای آلی جایگزین شود. با توجه به کمبود مواد آلی در اغلب خاک‏های ایران، مصرف انواع مواد آلی از قبیل کود دامی و لجن فاضلاب شهری در خاک ضروری بنظر می‏رسد. به منظور شناخت تأثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفه‏ای، آزمایشی طی بهار و زمستان و در دو فصل زراعی در سال‌های 96-1395 در مزرعه‌ای واقع در شرق شهر مشهد در تصفیه خانه اولنگ-التیمور انجام شده است. در این پژوهش دو تیمار آبیاری با آب معمولی (A) و پساب (B) با اعمال کودهای شیمیایی (S)، حیوانی (D) و لجن فرآوری شده (L) در سه تکرار انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دهده است که در فصل اول و دوم زراعی تاثیر استفاده از کودها بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر بلال ذرت،کلروفیل a، b، t، سطح برگ و درصد رطوبت ذرت بین تیمارهای استفاده از آب و پساب تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد مشاهده شده است و بر درصد برگریزی گیاه ذرت نیز بین تیمارها تفاوت بسیار معنی داری در سطح 1 درصد مشاهده شده است. در این میان بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر بلال و کلروفیل برگ بین تیمارهای AS و AD تفاوت معنی داری مشاهده نشده است، بر درصد برگریزی نیز بین تیمارهای BL و BD تفاوت معنی داری مشاهده نشده است و بیشترین درصد برگریزی را شامل شده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of processed sludge on morphological and physiological characteristics of forage maize crop

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Tafazzoli 1
  • Alireza Faridhosseini 2
  • Amin Alizadeh 2
1 Mashhad water & Wastewater Co
2 Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Chemical fertilizers are among the resources that can quickly supply nutrients to the plant, but their continued and high consumption poses environmental hazards such as contamination of surface and ground water and enrichment of water. Therefore, it is best to replace some of the fertilizers with organic fertilizers. Due to the lack of organic matter in most soils of Iran, it is necessary to consume a variety of organic materials such as municipal manure and sewage sludge. In order to understand the effect of using sludge on morphological and physiological characteristics of forage maize crop, an experiment was conducted during spring and winter in two seasons in 1976-96 at a farm east of Mashhad at Olang-Altimur refinery. Is. In this study two irrigation treatments with ordinary water (A) and effluent (B) were applied in three replications using chemical fertilizers (S), animal (D) and processed sludge (L). The results showed that the effect of fertilizers application on plant height, stem diameter, corn ear diameter, chlorophyll a, b, t, leaf area and percentage of maize moisture content in water use and wastewater treatments were significant in the first and second crop season. There was a significant difference between treatments at 5% level and a significant difference between treatments at 1% level. There was no significant difference between AS and AD treatments on plant height, stem diameter, ear diameter and leaf chlorophyll, while no significant difference was observed between BL and BD treatments and the highest percentage of weeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • effluent
  • fertilizer
  • sludge
  • chlorophyll
جنتی، س.، رشیدی، غ و مطلبی، م. 1387. بررسی وضعیت دفع پساب هایخانگی محدوده گلشهر و آلودگی های ناشی از آن محدوده منطقه پنج شهرداری مشهد. اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب. مشهد.
حاج هاشم خانی، م.، قبادی نیا، م.، طباطبایی، س. ح.، حسین پور، ع. ر. و هوشمند گوچی، س. 1393. تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده بر کیفیت پساب شهری خروجی و نفوذپذیری خاک. نشریه آب و خاک، 28(3): 596-587.
سالاریان، م. داوری. ک. علیزاده، الف. لگزیان، م. فاضلی، م. 1398. چارچوب دستیابی به چشم انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعه موردی : حوضه آبخیز کشف رود). مجله اکوهیدرولوژی. سال ششم. شماره 4. صص 865-886.
سالاریان، م. علیزاده، الف. داوری، ک. انصاری، ح. 1396. اثر سطوح مختلف شوری و آب آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای. مجله آبیاری و زهکشی ایران. سال 11. شماره 3. صص 322-334.
سالاریان، م. توسعه منابع آب و تحولات مدیریتی نوین در آبیاری. 1393. نشریه آب و توسعه پایدار. سال 1. شماره 2. ص 83.
سالاریان، م.، علیزاده، ا.، داوری، ک. و انصاری، ح. 1396. تاثیر سطوح مختلف آبیاری و شوری بر شاخص‌های مورفولوژیک و کیفیت فلفل دلمه‌ با سیستم‌ هوشمند آبیاری‌ قطره‌ای. نشریه آبیاری و زهکشی. دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1049-1063.
شیرانی، ح.، حاج عباسی، م. ع.، افیونی، م. و دشتی، ح. 1389. اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی خاک. مجله آب و فاضلاب، 3: 36-28.
صادقی، م. احمدیان، الف. غلامی تیله بنی، ح. گلپایگانی، الف. 1390. اثر تنش خشکی بروی خصوصیات مورفولوژیکی در گیاهچه خیار cucumis sativs  فلفل دلمه ای (capsicum annuum) و کدو legenaria vulgaris پس از عملیات کاشت در زمین اصلی. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار. اهواز - دانشگاه پیام نور استان خوزستان - سال 1390.
لیلی، م.، سمائی، م. ر. و دهستانی، س. 1389. مدیریت فاضلاب شهری. تهران . انتشارات اندیشه رفیع. 293 صفحه.
مستشاری، م. 1380. بررسی شدت و گستردگی آلودگی خاک ها به عناصر سنگین و گیاهان آبیاری شده با فاضلاب در قزوین، مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم خاک.
نجفی، پ.، موسوی، ف. و فیضی، م. 1386. اثر کاربرد فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد و کیفیت گندم. مجله علوم خاک و آب، 21(2).
نجفی، پ، موسوی، س. ف. و فیضی، م. 1385. تاثیر کاربرد آبیاری قطره ای زیر سطحی با پساب فاضلاب در آبیاری دو محصول گوجه فرنگی و بادمجان. مجله علوم خاک و آب، 20(1): 163-155.
هراتی، م. و تمدن رستگار، م. 1392. بررسی تجمع فلزات سنگین در ذرت علوفه ای تحت ابیاری با فاضلاب (منطقه جنوب شهر تهران). نشریه زراعت، 101: 151-139.
Chartzoulakis, K., Klapaki, G., 2000. Response of two greenhouse pepper hybrids to NaCl salinity during different growth stages. Sci. Hortic. 86, 247–260.
Kiziloglu, F. M., M Turan. U. Shahin. Y. Kuslu. and A. Dursun. 2008. Impact of domestic wastewater irrigation on soil properties and crop yield. International Journal of Scientific and Research Publications, 2(10):1-7.
Kurunc, A. Unlukara, A. Cemek, B. 2011. Salinity and drought affect yield response of bell pepper similarly. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science. Volume 61, Issue 6, pages 514-522.
Ladwani, K. D., Ladwani, K. D., Manik, V. S. and Ramteke. D. S. 2012. Impact of domestic wastewater irrigation on soil properties and crop yield. International Journal of Scientific and Research Publications, 2(10):1-7.
Mahajan A and Gupta RD, 2009. Integrated Nutrient Management (INM) in a Sustainable Rice- Wheat Cropping System. Springer.
Metin Sezen, S. Yazar, A. Eker, S. 2006. Effect of drip irrigation regimes on yield and quality of field grown bell pepper. Agricultural Water Management 81. 115–131.
Neylon, J. M., L. Kung, 2003. Effects of Cutting Height and Maturity on the Nutritive Value of Corn Silage for Lactating Cows. J. Dairy Sci. 36: 2961-2963.
Wong, J.,Mak,K. ,Chan, N., Lam, A., Fang, M., Zhou, L., Wu, Q. and Liao, X. 2001. Co composting of soybean residues and leaves in Hong Kong. Bioresource Technol.76: 99-106.