بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

یکی از اصول کلی در راهبرد‏‏های مدیریت پایدار و خشک منظرسازی که برنامه ریزان شهری برای موفقیت و گستر ش فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک ترسیم کرده‏اند، استفاده از منابع آبی با کیفیت پایین تر می‏باشد. از بین منابع مختلف پساب‏ها و منابع برگشتی، فاضلاب های خانگی به دلیل حجم زیاد و کیفیت مناسب تر بعد از طی مراحل تصفیه جهت این موضوع از اولویت بیشتری برخوردار هستند. لذا عقیده براین است که پساب فاضلاب شهری می‏تواند به عنوان آب مورد نیاز پارک‏های شهری و جنگلی، حواشی شهرها و مجتمع‏های صنعتی برای توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی هوا مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور به بررسی تأثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک پرداخته ایم. این طرح به‌صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در تصفیه خانه پرکنداباد1 در سال آماری 1395-1396 انجام شده است. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری با آب معمولی، پساب و فاضلاب بوده است که هر تیمار آزمایشی در 4 سطح آبیاری (50، 80، 100 و 120 نیاز آبی گیاه) انجام شده و به روش وزنی بر روی بذرها اعمال گشته است. نتایج پژوهش نشان داده است که اعمال تیمارهای ذکر شده منجر به تفاوت بسیار معنی داری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی زبان گنجشک در سطح 1 درصد و تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد بر شاخص بنیه بذر زبان گنجشک بین تیمارها شده است. تاثیر تیمارهای اعمال شده بر کلروفیل a، b و t برگ گیاه تاثیر معنی داری در سطح 5 درصد بین تیمارها داشته است. تاثیر تیمارهای آبیاری با آب معمولی، پساب و فاضلاب بر روی میزان روی، مس و سرب برگ زبان گنجشک تاثیر معنی داری در سطح 5 درصد بین تیمارها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Water, Effluent and Urban Wastewater on the Germination Characteristics of Fraxinus excelsior

نویسندگان [English]

  • pooya parsa 1
  • amin alizadeh 1
  • Alireza Faridhosseini 2
1 ferdowsi
2 Department of water engineering, agriculture faculty, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the general principles of sustainable landscape management strategies that urban planners have outlined for the success and expansion of green space in arid and semi-arid areas is the use of lower quality water resources. Among the different sources of wastewater and recyclable sources, domestic wastewater is a top priority due to its high volume and better quality after the treatment processes. Therefore, it is believed that urban wastewater effluent can be used as water needed for urban and forest parks, on the outskirts of cities and industrial complexes to develop green space and reduce air pollution. For this purpose, we investigated the effect of water, effluent and wastewater on the germination characteristics of the Fraxinus excelsior. This design is a completely randomized design with three replications in the treatment plant of Parkandabad 1 in 1395-1396. Experimental treatments consisted of irrigation with ordinary water, wastewater and wastewater. Each experimental treatment was performed at 4 levels of irrigation (50, 80, 100 and 120 plants water requirement) and applied to the seeds by weight method. The results showed that the mentioned treatments resulted in a significant difference in germination percentage, sperm germination rate at 1% and significant difference at 5% level in sparrow seed vigor index between treatments. The effect of treatments on chlorophyll a, b and t had significant effect at 5% level between treatments. The effect of irrigation treatments with ordinary water, wastewater and wastewater on the amount of zinc, copper and lead leaf of ash leaf had a significant effect at 5% level between treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space
  • Effluent
  • Wastewater
  • Chlorophyll
تقواییان، ص.، علیزاده، ا. و دانش، ش. 1386. کاربرد فاضلاب در آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1(1).
توسلی، ا. قنبری، ا.، حیدری، م.، پای گذار، ی. و اسماعیلیان، ی. 1389. اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت. آب و فاضلاب، (3): 44-37.
ثابتی، ح. 1381.جنگل ها، درختان و درختچه های ایران، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول،  886صفحه.
جعفری حاجتی، ر . و سلطانی، ع. 1390. بررسی اثر تیمارهای مختلف روی جوانه زنی و شکستن خواب بذرهای زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia) و آیلان (Ailanthus altissima). دو فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 9(1): 25-14.
حسین پور، ا. حق نیا، غ. علیزاده، ا. و فتوت، ف. 1387. بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب. مجله آب و خاک، 22(2): 132-117.
رحیمی طراقی، ن. و خوشنود یزدی، ع. ا. 1391. تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر رشد درختچه های شمشاد نعنایی و پرتقالی و برگ نو. اولین همایش بین المللی  و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند، مشهد مقدس، 2 و 3 اردیبهشت.
سالاریان، م. داوری. ک. علیزاده، الف. لگزیان، م. فاضلی، م. 1398. چارچوب دستیابی به چشم انداز مشترک در مدیریت مشارکتی-راهبردی آب (مطالعه موردی : حوضه آبخیز کشف رود). مجله اکوهیدرولوژی. سال ششم. شماره 4. صص 865-886.
سالاریان، م. علیزاده، الف. داوری، ک. انصاری، ح. 1396. اثر سطوح مختلف شوری و آب آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای. مجله آبیاری و زهکشی ایران. سال 11. شماره 3. صص 322-334.
سالاریان، م. توسعه منابع آب و تحولات مدیریتی نوین در آبیاری. 1393. نشریه آب و توسعه پایدار. سال 1. شماره 2. ص 83.
سعادت، ی. 1386. استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری گونه های درختی و توسعه فضای سبز شهری. سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری، کیش: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. 34-33.
شبان، م.، خواجه الدین، ج. و کریم زاده، ح .ر. 1386. تاثیر تنش کمبود آب بر پتانسیل آب برگ تعدادی از درختان و درختچه ها. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایرانف 15(1): 62-51.
شرکت مهندسی مشاور طوس آب، 1370. گزارش طرح تامین دراز مدت آب. مشهد
طویلی، ع.، جعفری، م.، حیدری شریف آباد، ح. و ارزانی، ح. 1379. بررسی مقاومت به خشکی در سه گونه مرتعی Stipa barbata، Agropyron cristatum و Agropyron aesertorum، مجله منابع طبیعی ایران، 53(3): 237-217.
عابدی، م. ج. و نجفی، پ. 1380. استفاده از آب تصفیه شده در کشاورزی، کمیته آبیاری و زهکشی ایران.
عابدی، م. ج.، افیونی، م.، مصطفی زاده، ب. و باقری، م. 1382. تاثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب تصفیه شده بر شوری خاک، نشریه آب و فاضلاب.
مرادمند، م . ۱۳۸۷ . اثر آبیاری با پساب تصفیه شده شهرکرد بر رشد و عملکرد فلفل سبز و غلظت برخی  عناصر در بافت آن .پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.
مرادیان فرد جونقانی، ف. و سهرابی، ه. 1391. بررسی روند تغییرات ویژه برگ در گونه زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) (مطالعه موردی پارک ملت شهرکرد). اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 16و 17 1سفند.
مشکی، ا. ر. 1384. بررسی تاثیر گونه های درختی کشت شده در پارک جنگلی سکان روی برخی خصوصیات فیزیکوشیمایی خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران.
نریمانی، ح.، ایران نژاد پاریزی، م. ح.، کیانی، ب. و قربعلی، ر. 1392. اثر ابیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده بر رشد کاج الدار (Pinus eldarica Medw) در جنگل کاری های کارخانه ذوب آهن اصفهان. دومین حفاظت ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، 24 مرداد
هاشمی، ح.، ابراهیمی، ا. و خدابخشی، ع. 1393. بررسی قابلیت استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهر اصفهان در آبیاری حدود. مجله تحقیقات نظام سلامت، 10(2).
Jamali, M.K., Kazi, T.G., Arain, M.B., Afridi, I., Jalbani, N., Kandhro, G.A., Shah, Q. and Baig, A. 2008. Heavy metal accumulation in different varieties of wheat (Triticum aestivum L.) grown in soil amended with domestic sewage sludge.Journal of Hazardus Materials, 2:1386-1391.
Meli, S., M. Porto, A. Belligno. S.A. Bufo. A. Mazzatura and A. Scopa. 2002. Influence of Irrigation with Lagooned Urban Wastewater on Chemical and Microbiological Soil Parameters in a Citrus Orchard under Mediterranean Condition. The Sci. of the Total Environ. 285: 69-77.
Saber, M. S. M. 1986. Prolonged Effect of Land Disposal of Human Waste on Soil Conditions. Wat. Sci. Tech. Vol. 18, pp.371-374.
Mahida, U. N. 1981.Water Pollution and Disposal of Wastewater on Land. McGrow-Hill pub., New Delhi., 323 pp.
Al-Jamal, M.S., Sammis, T.W., Mexal, J.G., Picchioni, G.A. and Zachritz, W.H., 2000. A growth irrigation scheduling model for wastewater use in forest production. Agricultural Water Management, 56: 57-79.