ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر شاخصهای رشدی برخی از گیاهان زینتی فصلی در فضای سبز اطلسی (Pentunia hybrida L.)،کوکب کوهی (Rudbeckia fulgida L.)،رعنازیبا (Gaillardia grandiflora L.)و جعفری فرانسوی (Tagetes patula L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه مهندسی‌ علوم باغبانی و فضای سبز، دانشگاه فردوسی، مشهد،ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر شاخص های رشدی گونه های اطلسی (Petunia hybrida L.)، کوکب کوهی (Rudbeckia fulgida L.)، رعنا زیبا (Gaillardia grandiflora L.)، جعفری (Tagetes patula L.)، آزمایشی گلدانی در سال 96 در گلخانه ای تحقیقاتی انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف آبیاری (100% ظرفیت زراعی (شاهد)، 75% ظرفیت زراعی، 50% ظرفیت زراعی، 25% ظرفیت زراعی) و همچنین چهارگونه گل فصلی (جعفری، اطلسی، رعنا زیبا، کوکب کوهی) بودند. در این آزمایش، تیمارهای آبیاری به صورتی انتخاب شدند که گیاهان در معرض شرایط بدون تنش، تنش ملایم، تنش متوسط و تنش شدید قرار گیرند. در این تحقیق، تیمارهای آبیاری با استفاده از روش وزنی انجام گردید. صفات مورد بررسی شامل شاخص سطح برگ، ارتفاع گیاه، تعداد گل، میانگین قطر گل، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک برگ، تعداد انشعابات جانبی، وزن تر و خشک انشعابات جانبی، ارتفاع ریشه، وزن تر و خشک ریشه، تعداد غنچه، وزن تر و خشک غنچه، قطر ساقه، وزن تر و خشک ساقه بودند. نتایج نشان داد که گونه های مختلف و سطوح آبیاری و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشتند (p <0.01). بررسی نتایج مقایسه ویژگیهای گونه های گیاهی مختلف نشان داد که در خصوص صفت ارتفاع گیاه، وزن تر ریشه و تعداد گل مقاومترین گونه کوکب کوهی بود. از نظر طول ریشه، مقاومترین اطلسی و حساسترین جعفری و رعنا زیبا بودند. از نظر تعداد انشعابات جانبی، گونه رعنا زیبا مقاوم و کوکب کوهی حساس است. همچنین، در خصوص صفت تعداد گل، کوکب کوهی مقاوم و اطلسی و رعنا زیبا حساس بودند. از منظر میانگین قطر گل، گیاه اطلسی مقاوم و جعفری، رعنا زیبا و کوکب کوهی حساس بودند. در خصوص تعداد غنچه جعفری مقاوم و کوکب کوهی حساس بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of deficit irrigation on growth indices of Petunia (Petunia hybrida L.), Coneflower (Rudbeckia fulgida L.), Blanket flower (Gaillardia grandiflora L.), Marigold (Tagetes patula L.)

نویسندگان [English]

  • farshad hayati 1
  • leila alimoradi 2
  • Behdad Alizadeh 3
1 department of agriculture .azad university of mashhad
2 Department of agriculture , azad university of Mashhad-iran
3 Department of Landscape and Horticultural Science ,Ferdowsi University of Mashhad- Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of different irrigation levels of deficit irrigation on growth indices of Petunia (Petunia hybrida L.), Coneflower (Rudbeckia fulgida L.), Blanket flower (Gaillardia grandiflora L.), Marigold (Tagetes patula L.), a pot experiment was conducted in a research greenhouse in Mashhad, on 2016. This experiment was carried out as a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. The treatments were different irrigation levels (100% field capacity (control), 75% field capacity, 50% field capacity, 25% field capacity) and 4 flower species (Petunia, Coneflower, Blanket flower, Marigold). In this experiment, irrigation treatements were selected so that plants were exposed to non-stress conditions, moderate stress, moderate stress and severe stress. Application of irrigation stress was done using weighted method. Recorded Traits were leaf area index (LAI), plant height, number of flowers, flower mean diameter, flower fresh and dry weigh, leaf fresh and dry weight, lateral branche number, lateral branche fresh and dry weight, root fresh and dry weight, root height, bud number, bud fresh and dry weight, stem diameter, shoot fresh and dry weight. Results showed that different species and different irrigation treatements and their interactions had significant effect on the traits (p < 1%). Comparison of different plant species characteristics showed that coneflower was the most resistant species in terms of plant height, root fresh weight and flower number. In terms of root length, the most resistant species was petunia and marigolod and blanket flower were sensitive. About the number of lateral branches, blanket flower was resistant and coneflower was sensitive. Also, coneflower was resistant and petunia and blanket flower was sensitive in terms of flower number. In terms of mean flower diameter, resistant species was petunia and marigold, blanketflower and coneflower were susceptible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth index
  • Seasonal flower
  • Field capacity
  • Irrigation
_حسنی، ع. و امیدبیگی، ر. 1381. اثرات تنش آبی بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه ریحان. مجله دانش کشاورزی، 3.12: 47-59.                            
_حکمتی، ج. 1382. گل های فصلی و کشت آنها. نشر علوم کشاورزی.
_خلیقی، ا. 1385. گلکاری و پرورش گیاهان زینتی ایران. انتشارات روزبهان.
_رزمجو، خ.، شریعتمداری، ح.، اعتمادی، ن. و خواجه الدین، ج. 1390. اثر تنش های محیطی بر مهم ترین گیاهان فضای سبز اصفهان و اپتیمم کردن شرایط گیاهان انتخابی. سازمان پارکها و فضای سبز، شهرداری اصفهان.
_قاسمی قهساره، م. و کافی، م. 1384. گلکاری علمی و عملی. انتشارات گلین.
_نامدار، ص. 1391. گیاهان پوششی و پرچین. سازمان پارکها و فضای سبز مشهد.
-  Cetin, O and Bilget, L. 2002. Effects of different irrigation methods on shedding and yield of Cotton. Agriculture Water Management, 54: 1–15.
-  Cheong, Y.H., Kim, K.N., Pandey, G.K., Gupta, R., Grant, J.J and Luan, S. 2003. CBL1, a calcium sensor that differently regulates salt, drought, and cold responses in Arabidopsis. Plant Cell, 15: 1833-1845.
-  Chylinski, K.W., Lukaszewska, A. and Kutnik, K. 2007. Drought response of two bedding plants. Acta Physiology Plant, 29: 399-406.
-  Hopkins, W.G. and Huner, N.P. 2004. Introduction to Plant Physiology. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York.
-  Hung, S.H., Yu, C.W and Lin, C.H. 2005. Hydrogen peroxide functions as a stress signal in plants. Botanical Bulletin of Academia Sinica, 46:1-10
-  Rahmani, N., Aliabadi Farahani, H. and Valadabadi, S.A.R. 2008. Effects of nitrogen on oil yield and its component of calendula (Calendula officinalis L.) in drought stress conditions. Abstracts Book of the world Congress on Medicinal and Aromatic Plants, South Africa p.364.
-  Razmjoo, K.H., Heydarizadeh, P. and Sabzalian, M. 2008 .Effect of salinity and drought stresses on growth parameter and affect oil content of  Atricariachamomaila. International Journal of Agriculture & Biology, 10: 451-454.
 . Serraj, R., Sinclair, T.R. 2002. Osmolyte accumulation: can it really help increase crop yield under drought conditions? Plant Cell Environment, 25:335-341.
-  Sohrabi, Y., Heidari, G., Weisany, W., Ghasemi Golezani, K. and Mohammadi, K. 2012. Some physiological responses of chickpea (Cicer aritinum L.) cultivars to arbuscular mycorrhiza under drought stress. Russian Journal of Plant Physiology. 59(6): 708-716.
-  Upadhyaya, H., Khan, M.H. and Panda, S.K. 2007. Hydrogen peroxide induces oxidative stress in detached leaves of Oryza sativa L. Gen. Applied Plant Physiology, 33(1):83-95.
-  Yin, C., Peng, Y., Zang, R., Zhu, Y and Li, C. 2005. Adaptive responses of Populus kangdigensis to drought stress. Plant Physiology, 123: 445-451.