بررسی اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی فلفل دلمه‌ای تحت آبیاری با آب مغناطیسی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران

چکیده

افزایش جمعیت در کشور نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی دارد. استفاده از تکنیک‌های جدید در خصوص افزایش عملکرد و استفاده حداکثری از منایع آب موجود ضروری است. استفاده از پرایمینگ با توجه به کاهش دوره کشت باعث کاهش آب مورد نیاز در طول دوره رشد می‌شود. میدان مغناطیسی بر روی آب اثراتی داشته که باعث افزایش و بهبود برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه می‌گردد. این پژوهش جهت بررسی اثر آب مغناطیس شده و پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی گیاه فلفل دلمه در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید. این پژوهش به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار و دو فاکتور پرایمینگ با دو سطح (بدون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ) و میدان مغناطیسی با سه سطح (صفر، 3/0 و 6/0 تسلا) اجرا شد. نتایج نشان داد که آب مغناطیسی در سطح احتمال یک درصد بر سطح برگ، طول ساقه چه، وزن تر و خشک ساقه معنی‌دار بوده ولی بر وزن تر و خشک برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. همچنین هیدروپرایمینگ بذر بر صفات قطر ریشه و طول ساقه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. اثر متقابل تیمارها نیز بر مجموع طولی ریشه، طول ریشه، وزن خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد و بر سطح ریشه، حجم ریشه، وزن تر ریشه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. استفاده از آب مغناطیسی با میدان های 3/0 و 6/0 تسلا به ترتیب باعث افزایش 1/13 و 93/20 درصدی سطح برگ؛ 73/13 و 69/15 درصدی وزن تر برگ شده و بیشترین میزان وزن تر ساقه (27/0 گرم) در تیمار آبیاری با آب مغناطیسی 6/0 تسلا و کمترین میزان آن (2/0 گرم) در تیمار آب معمولی مشاهده شد. بیشترین میزان حجم ریشه در تیمار آب مغناطیسی 6/0 تسلا و هیدروپرایمینگ بذر (24/0 سانتی‌متر مکعب) مشاهده شد. بیشترین میزان (53/0 گرم) وزن تر ریشه در تیمار آب مغناطیسی 3/0 تسلا و هیدروپرایمینگ بذر و کمترین میزان (39/0 گرم) در تیمار آب مغناطیسی 3/0 تسلا و بدون پرایمینگ بذر مشاهده شد. در نهایت در این پژوهش اعمال آبیاری مغناطیسی و هیدروپرایمینگ بذر منجر به بهبود خواص مورفولوژیکی نشاء فلفل دلمه‌ای شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of Seed Priming on Growth properties of Sweet Pepper under Irrigation with Magnetized water.

نویسندگان [English]

  • Abbas Safarizadeh-sani 1
  • Banejad Hossein 2
  • Morteza Goldani 3
  • Mostafa Gholizadeh 4
1 water Science and Engineering Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 water sciences and engineering dept., Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad, MaSHHAD, iRAN
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 chemistry department, faculty of science, ferdowsi university of mashhad, mashhad-iran
چکیده [English]

The increase in population in the country needs to increase the agricultural products. It is necessary to use new techniques to increase performance and make maximum use of available water resources. Priming decreasesthe cultivation period. Therefore, the total water requirement during the growing season will be reduced.The magnetized water has effects on some of the morphological characteristics of the plant, improve them. This study was conducted to investigate the effect of magnetized water and seed priming on growth characteristics of bell pepper in Ferdowsi University of Mashhad. This research was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with five replications and two priming factors with two levels (without priming and hydropriming) and magnetic field intensity with three levels (zero, 0.3 and 0.6 Tesla). The results have been shown that magnetized water was significant at 1% probability level on leaf area, shoot length, fresh and dry weight of shoot but on fresh and dry weight of leaf at 5% probability level Seed hydro priming was also significant on root diameter and stem length at 5% probability level. The interaction effects of treatments were significant on root length, root dry weight at 1% probability level, and on root surface, root volume, root fresh weight at 5% probability level.The use of magnetized water with 0.3 and 0.6 Tesla magnetic intensity increased the leaf area by 13.1% and 20.93%, 13.73% and 15.69% leaf fresh weight, respectively, and the highest stem fresh weight (0.27 g) in magnetizes water as irrigation was 0.6 Tesla and its lowest (0.2 g) was observed in ordinary water treatment. The highest root volume was observed in 0.6 Tesla magnetic intensity and seed hydro priming treatment (0.24 cm3). The highest (0.53 g) root fresh weight was observed in 0.3 Tesla and seed hydro priming and the lowest (0.39 g) in 0.3 Tesla, magnetic intensity, seed treatment without seed priming. As a result, irrigation with magnetized water and seed hydro priming resulted in improvement of morphological properties of bell pepper transplant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydro-priming
  • magnetized field
  • root volume
  • a seedling of sweet pepper
  • a sum of root length
اشرفی، ا. و رزمجو، ج. 1393. اثر هیدروپرایمینگ بذر و رژیم آبیاری بر عملکرد دانه، عملکرد زیستی، درصد روغن و پروتئین دانه ارقام مختلف گلرنگ(Carthamus tinctorius L) . زراعت پژوهش و سازندگی. 103: 61-68.
بانژاد، ح.، مکاری قهرودی، ا.، اثنی عشری، م. و لیاقت، ع. 1392. بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان. آبیاری و زهکشی ایران. 7.2: 183-187.
رستگار، س.، صادقی لاری، ع. و سالاری، م. ۱۳۹4. اثر آب مغناطیسی بر جوانه زنی وخصوصیات رشد اولیه بذر گوجه فرنگی (lycopercicum esculentum ). اولین همایش الکترونیکی یافته‌های نوین در محیط زیست و اکوسیستم‌های کشاورزی، پژوهشکده انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران.
صادقی پور، ا. 1394. بررسی واکنش‌های فیزیولوژیک ماش  (Vigna radiata L.)به آبیاری با آب مغناطیسی تحت تنش خشکی. اکوفیزیولوژی گیاهی. 22: 72-85.
ضرابی، م.م.، مفاخری، س. و کاویانی، ع. 1396. مقایسه اثر آبیاری با آب معمولی و مغناطیسی بر خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت تحت شرایط تنش خشکی. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 35: 39-54.
عباس‌دخت، ح. و بیکی، م.ع. 1394. تاثیر هیدروپرایمینگ، تقسیط کود نیتروژن و عمق کاشت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبرید دابل کراس 370 ذرت در منطقه خشک. پژوهش‌های تولید گیاهی. 22.1: 149-172.
علی اکبری، ا. و زند پارسا، ش. 1396. تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر رشد و عملکرد درخت پسته در شهرستان انار استان کرمان.، علوم و مهندسی آبیاری، 40.3: 136-123.
فلاح، س. 1387 . آبیاری مغناطیسی و کاربرد های مختلف آن. انتشارات عشق دانش. 257 صفحه.
قاطعی، ع.، پرمون، ق.، امین دلدار، ز. و قمری، ه. بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ و اندازه بذر بر مولفه‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ماش (Vigna radiata L.) تحت تنش شوری. پژوهش‌های بذر ایران. 2.2: 159-168.
قدمی‌فیروزآبادی، ع.، خوش روش، م.، شیرازی، پ. و زارع ابیانه، ح. 1395. اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم‎آبیاری و شوری آب. پژوهش آب در کشاورزی. 30.1: 131-143.
قنبری، م.، منصور قناعی پاشاکی، ک.، صفایی عبدالمناف، ص. و عزیز علی‌آبادی، خ. 1395. تاثیر تنش شوری و هیدروپرایمینگ بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذور ماش سبز (Vigna radiata (L.) Wilczek). پژوهش‌های حبوبات ایران. 7.1: 65-80.****
کیانی، ع. ر. 1386 . آب مغناطیسی پدیدهای نو در ارتقاء بهره‌وری آب. زیتون. 183. 1-9.
محمودی، ق.، قنبری، ع.، راستگو، م.، قلی زاده، م. و طهماسبی، ا. 1395. بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد. پژوهش‌های زراعی ایران، 14.2: 380-391 .
مرادی، ع.، شریف‌زاده، ف.، توکل‌افشاری، ر. و معالی امیری، ر. 1389. تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف گندمی بلند (Agropyron elongatum)‏‏ در شرایط بهینه رطوبتی و تنش خشکی. مرتع. 3: 462-473.
نصر‌اصفهانی، م. و محمدیان، س. 1395. تاثیر هیدروپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه خارمریم (Silybum marianum L.). پژوهش‌های بذر ایران. 3.1: 123-136.
نوروزی هارونی، ن. و طبری کوچک‌سرایی، م. 1393. اثر تیمار‌های هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و آب جوش روی صفات جوانه‌زنی بذر اقاقیا (Robinia pesudoacasia L.).بوم‌شناسی جنگل‌های ایران. 3:76-88.
نیکبخت، ج.، خنده‌رویان، م.، توکلی، ا. و طاهری، م. 1393. اثر آبیاری مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولی*ه گیاه ذرت  (Zea mays). زراعت پژوهش و سازندگی. 105: 141-147.
Aboutalebian MA, Sharifzadeh F, Jahansouz MR, Ahmadi A and Naghavi MR 2007. The effect of seed priming on germination, stand establishment and yield of wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in three different climates of Iran. Iranian Journal of Field Crop Science. 39.1: 145-154.
Aboutalebian MA, Zare Ekbatani G and Sepehri A 2012. Effects of on-farm seed priming with zinc sulfae and urea solution on emergence properties, yield and yield components of three rainfed wheat cultivars. Annals of Biological Research. 3.10: 4790-4796.
Ahamed, M. E. M., Elzaawely, A. A. and Bayoumi, Y. A. 2013. Effect of magnetic field on seed germination, growth and yield of sweet pepper (Capsicum annuum L.). Asian Journal of Crop Science. 5.3: 286-294.
Basra, M. A. S., Ehsanullah, E. A., Warraich, M. A. and Afzal, L. 2003. Effect of storage on growth and yield of primed canola (Brassica napus L.) Seeds. International. Journal. Agriculture. Biological. 5: 17-120.
Barbosa, W. F. S., Steiner, F., de Oliveira, L. C. M., Henrique, P. and das Chagas, M. 2016. Comparison of seed priming techniques with regards to germination and growth of watermelon seedlings in laboratory condition. African Journal of Biotechnology. 15.46: 2596-2602.
Belyavskaya, N. A. 2004. Biological effects due to weak magnetic field on plants. Advances in Space Research, 34: 1566-1574.
Castañares, J. L., & Bouzo, C. A. 2018. Effect of different priming treatments and priming durations on melon germination behavior under suboptimal conditions. Open Agriculture. 3.1: 386-392.
Delač, D., Gršić, K., Ninčević, T., Carović-Stanko, K., Varga, F. and Grdiša, M. 2018. The Influence of Hydropriming and Osmopriming with KNO3 on Seed Germination of Dalmatian Pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium/Trevir./Sch. Bip.). Agriculturae Conspectus Scientificus. 83.3: 205-211.‏
De Souza, A., Garcí, D., Sueiro, L., Gilart, F., Porras, E., & Licea, L. 2006. Pre‐sowing magnetic treatments of tomato seeds increase the growth and yield of plants. Bioelectromagnetics: Journal of the Bioelectromagnetics Society, The Society for Physical Regulation in Biology and Medicine, The European Bioelectromagnetics Association, 27. 4: 247-257
El Sayed, H. and El Sayed, A. 2014. Impact of magnetic water irrigation for improve the growth, chemical composition and yield production of broad bean (Vicia faba L.) plant. American Journal of Experimental Agriculture. 4.4: 476-496.
Farooq, M. S. M., A. Basra, H. Rehman, B. A. Saleem. 2008. Seed priming enhances theperformance of late sown wheat (Triticum aestivum L.) by improving chilling tolerance. Journal of Agronomy and Crop Science 194:55-60.
Farooq, M., Basra, S.M.A., Warraich, E.A. and Khaliq, A. 2006. Optimization of hydro-priming techniques for rice seed invigoration. Seed Science and Technology. 34:507-512.
Hanson, A. D. 1973. The effects of imbibitions drying treatments on wheat seeds. New Phytologist. 72: 1063–1073.
Harris, D., Raghuwnashi, B.S.and Gangwar, J.S.2001. Participatoryevaluationby farmers of on-farm seed priming in wheat inIndia, Nepal and Pakistan. Experimentaal Agric. 37: 403-415.
Kaewduangta, W., Khaengkhan, P. and Uttaboon, P. 2016. Improved germination and vigour of sweet pepper (Capsicum annuum L.) seeds by hydro-and osmopriming. Azarian Journal of Agriculture. 3.4: 70-75.
Kenya, A. D. and Parsons, S. A. 2005. A spectrophotometer- based study of magnetic water: Assessment of ionic vs. surface mechanisms. Water Research. 40: 517-524.
Leather Wood, W. R. 2005. Influence of salt stress on germination, root elongationand carbohydrate content of five salt tolerant and sensitive taxa. MSc. Thesis,Department of Horticultural Science, North Carolina State University.
Maheshwari, B. L. and Grewal, H. S. 2009. Magnetic treatment of irrigation water: Its effects on vegetable crop yield and water productivity. Agricultural water management. 96.8: 1229-1236.
Marei, A., Rdaydeh, D., Karajeh, D. and Abu-Khalaf, N. 2014. Effect of using magnetic brackish water on irrigated bell pepper crop (Capsicum annuum L.) characteristics in Lower Jordan Valley/West Bank. 4: 830-838.
Nashir, S. H. 2008. The effect of magnetic water on growth of chickpea. Eng. and Technology. 26.9: 16-20.
Osman, E. A. M., El-Latif, K. A., Hussien, S. M. and Sherif, A. E. A. 2014. Assessing the effect of irrigation with different levels of saline magnetic water on growth parameters and mineral contents of pear seedlings. Global Journal of Scientific Researches. 2.5:128-136.
Racuciu, M. D., Creanga, I. and Horga, I. 2008. Plant growth under static magnetic field influence. Rom. Journal of Physiology. 53.1-2: 353-359.
Sepehri, A. and Rouhi, H. R. 2017. Effect of hydropriming on morphological and physiological performance of aged groundnut (Arachis hypogaea L.) seeds. Field Crop Science. 43-53.
Turker, M., Temirici, C., Battal, P. and Erez, M.E. 2007. The effects of an artificial and static magnetic field on plant growth, chlorophyll and phytohormone levels in maize and sunflower plants. Phyton. 46: 271-284.
ul Haq, Z., Iqbal, M., Jamil, Y., Anwar, H., Younis, A., Arif, M. and Hussain, F. 2016. Magnetically treated water irrigation effect on turnip seed germination, seedling growth and enzymatic activities. Information processing in agriculture. 3.2: 99-106