دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 79، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-354 

مقاله پژوهشی

تأثیر خشکی ناحیه‌ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی

صفحه 1-13

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


بررسی اثر زئولیت برخصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن Festuca arundinacea تحت تنش خشکی

صفحه 103-114

یحیی سلاح ورزی؛ سمیه سرفراز؛ مریم کمالی؛ محسن ذبیحی؛ بهداد علیزاده


کاربرد شاخص‌های سنجش از دور در تخمین پوشش تاجی، زیست‌توده و تاریخ کشت گندم

صفحه 193-204

محمدهادی جرعه نوش؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ مجتبی پاک پرور؛ صالح تقوائیان


ارزیابی مدل AquaCrop تحت مدیریت کم‌آبیاری کلون‌های جدید سیب‌زمینی در همدان

صفحه 230-240

مهدی جوزی؛ زهرا قربانی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ نبی الله سپهری؛ حمید زارع ابیانه


ارزیابی مدل Daisy برای شبیه‌سازی حرکت دو بعدی آب در خاک و عملکرد گیاه آفتاب‌گردان

صفحه 251-262

هدیه پوریزدان خواه؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ محمدرضا خالدیان؛ ماتیاس نیومان آندرسن


ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری قطره‌ای نواری در مزارع خیار و گوجه فرنگی

صفحه 263-274

علی قدمی فیروزآبادی؛ قاسم اسدیان؛ علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو


برآورد پیاز رطوبتی ناشی از آبیاری قطره‌ای سطحی با استفاده از مدل‌های عددی و تجربی

صفحه 321-330

زهرا اسکندری تادوانی؛ مهدی دلقندی؛ خلیل اژدری؛ حسین حسینی؛ وجیهه درستکار


بازیافت شوراب سیستم RO با نانو مواد سازگار در محیط زیست برای آبیاری

صفحه 344-354

فاطمه رحمان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فرود شریفی؛ ناصر مهردادی؛ فرنگیس رحمان