کاربرد و ارزیابی پیوند آب، غذا و انرژی (نکسوس) در مدیریت شبکه های آبیاری مطالعه موردی شبکه آبیاری زایندهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دیدگاه پیوند آب، غذا و انرژی گام مهمی در ارزیابی جامع سیاست‌های مدیریت منابع آب، می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، ارائه روشی به منظور تجزیه و تحلیل رابطه آب، غذا و انرژی در زنجیره تولید محصول در سطح شبکه‌های آبیاری و ارزیابی کمی آن است. با استفاده از روش پیشنهادی و با توجه به مصرف آب و انرژی، دو شاخص بهره‌وری آب و بهره‌وری انرژی پیشنهاد شده است. بر اساس این شاخص‌ها یک شاخص ترکیبی پیوند آب، غذا و انرژی نیز پیشنهاد شده است. این تحقیق بر روی شبکه‌های آبیاری واقع در حوضه آبریز زاینده‌رود در استان اصفهان انجام شده است. از مدل ارزیابی و برنامه‌ریزی منابع آب (WEAP) به منظور شبیه‌سازی شرایط تخصیص منابع و مصارف حوضه استفاده شده است. سناریوهای مختلفی برای منابع آب موجود، مصارف انرژی و الگوی کشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با در نظرگرفتن شاخص بهره‌وری نرمال شده آب مصرفی به تنهایی، بهترین سناریو، کاهش 20 درصدی آورد رودخانه با حداکثر بهره‌وری 54% برای شبکه آبیاری نکوآباد است. بر اساس شاخص بهره‌وری نرمال شده انرژی بهترین سناریو، انسداد چاه‌های غیر مجاز با حداکثر بهره‌وری 49% برای شبکه آبیاری مهیار شمالی می‌باشد؛ در صورتیکه، با در نظر گرفتن شاخص ترکیبی اولویت‌بندی سناریوها در شبکه‌های مختلف تغییر کرده است. این تحقیق نشان داد که هر چند هر یک از شاخص‌های بهره‌وری به تنهایی منعکس کننده اثرات هر یک از سیاست‌ها در شبکه‌های مختلف می-باشند، اما با استناد به تنها یک شاخص نمی‌توان در مورد اثربخشی سیاست‌ها تصمیم‌گیری قطعی نمود. همچنین در مجموع می‌توان اظهار داشت که در نظر گرفتن همزمان پیوند آب، غذا و انرژی در تحلیل عملکرد شبکه‌های آبیاری و انتخاب سیاست‌های برتر امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application and Evaluation of Water, Food and Energy (NEXUS) in Irrigation Networks Management Case Study of Zayandehrud Irrigation Network

نویسندگان [English]

  • Seyed Moein Hoseini 2
  • Majid Delavar 3
1
2 M. Sc. Graduate
3 Faculty member of Water Resources Engineering Department, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The water, food and energy nexus is an important approach in a comprehensive assessment of water resource management policies. The main objective of the current research is providing a method for decision makers to analysis and quantitative assessment of water–food–energy nexus at the irrigation network level. Through the proposed method, indicators considering the water and energy consumption, water productivity, and energy productivity were suggested. Based on these indicators a water–food–energy nexus index (WFENI) was proposed. This research was conducted on irrigation networks located in the Zayandehrood basin in Isfahan province. The Water Evaluation and Planning (WEAP) Model has been used to simulate the allocation of resources and basin utilization conditions. Different scenarios were analyzed to existing water resources, energy consumption, and crop patterns. Considering the normalized water productivity index solely, the best scenario is a 20% reduction in water release from zayandehrood dam, with a maximum value of 0.54 for the Nekouabad irrigation network. Based on the normalized energy productivity index, the best scenario is the blockage of illegal wells with a maximum value of 0.49 for the Northern Mahyar irrigation network. While, taking into account the combined index, the prioritization of scenarios in different networks has changed. The results of this research indicated that although each of the Productivity Index alone reflects the effects of each policies in different networks, but based on only one indicator, it is not possible to decide on the effectiveness of the policies. It can be stated that the simultaneous consideration of water, food and energy is essential in analyzing the operation of irrigation networks and in selecting best policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Productivity
  • Irrigation network
  • Water
  • Food and Energy NEXUS
  • Water Productivity
دلاور، م.، مرید، س.و مقدسی، م. 1391. مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش­های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده­رود. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 13 .2: 1-20.
دلاور، م.، مرید، س. و مقدسی، م. 1393. توسعه مدل بهینه­سازی-شبیه­سازی مبتنی بر ریسک تخصیص منابع آب با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر شرطی، مطالعه موردی: شبکه آبیاری زاینده­رود. مجله تحقیقات منابع آب ایران. 10 .1: 1-14.
مقدسی، م. مرید، س. و عراقی نژاد، ش. 1387. بهینه سازی تخصیص آب در شرایط کم آبی با استفاده از روشهای برنامه‌ریزی غیرخطی، هوش جمعی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی). مجله تحقیقات منابع آب ایران. 4 .3: 1-13.
Bizikova. L., Roy. D., Henry. D., Venema, D. and McCandless, M. 2013. The Water–Energy–Food Security Nexus: Towards a practical planning and decision-support framework for landscape investment and risk management. The International Institute for Sustainable Development (IISD), Report. http://www.iisd.org/library/water-energy-food-security-nexus-towards-practical-planning-and-decision- support-framework. Accessed 04 Dec 2014
Bonn. 2011. Nexus Conference, 2011. The water, energy and food security nexus solutions for a green economy. http://www.water-energy-food.org/en/whats the_nexus.html. Accessed 01 Mar 2015
El-Gafy, Inas. 2017. "Water–food–energy nexus index: analysis of water–energy–food nexus of crop’s production system applying the indicators approach." Applied Water Science 7: 2857-2868.
FAO. (2014) Available from. http://faostat.fao.org/site/708/ DesktopDefault.aspx?PageID=708#ancor. Accessed 10 Oct 2015
FAO. 2011a. The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW) – Managing systems at risk. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations and London, Earthscan.
FAO. 2011b. Climate change, water and food security. FAO Water Reports No. 36. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
FAO. 2013. A common vision and approach to sustainable food and agriculture. Working Draft. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Fernandez, G. 2018. Water Energy Nexus in Irrigated Areas. Lessons From Real Case Studies. University of Cordoba, Cordoba, Spain.
Hanlon, P., Madel, R., Olson-Sawyer, K., Rabin, K., Rose, J. 2013. Food, water and energy: know the nexus. GRACE Communications Foundation, Water and Energy Programs, New York
Hassan G., Hassan F., and Ghulam S. 2017. Food Security Challenges Under Climatic Changes and Groundwater-Energy, Nexus- Case Study of Punjab-Pakistan, ICID, 2017: Modernizing Irrigation and Drainage for a new Green Revolution.Transactions of the 23rd ICID Congress on Irrigation and Drainage – Abstract Volume: Question 60 and 61, 418 pp., ISBN: 978-81-89610-24-1
Hoff, H. 2011. Understanding the NEXUS. Background paper for the Bonn 2011 nexus conference: The water, energy and food security nexus solutions for the green economy. Stockholm Environment Institute, Stockholm
Mabhaudhi T., Sylvester M., Dhesigen N., Luxon N., Aiden S. 2018. Integrating the water – energy – food nexus into national irrigation planning: South African perspectives, 24th International Congress on Irrigation and Drainage, Saskatoon, Canada, 2018 ICID.
Pandya, A. B., Varma, H. K., Singh, S., Mohanan, M. 2018. Report of the 23rd International Congress on Irrigation and Drainage, Mexico City, Mexico, 8-14 October 2017International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), ISBN: 978-81-89610-26-5, PP. 72.
Yates, D., Purkey, D., Sieber, J., Huber-Lee, A. and Galbraith, H. 2005b. WEAP21: A demand-, priority-, and preference-driven water planning model. Part 2: Aiding freshwater ecosystem service evaluation. Water International, 30(4), 501-512.
Yates, D., Sieber, J., Purkey, D. and Huber-Lee, A. 2005a. WEAP21: A demand-, priority-, and preference-driven water planning model. Part 1: Model characteristics. Water International, 30(4), 487-500.