برآورد میزان رطوبت خاک با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه جهت مدیریت آبیاری لوبیاچیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه لرستان

2 دانشگاه لرستان

3 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تغییرات شاخص تنش آبی گیاه لوبیا چیتی و رابطه آن با رطوبت خاک تحت رژیم های مختلف آبیاری قطره‌ای نواری در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. برای این منظور سه رقم لوبیا چیتی شامل صدری (S)، COS16 (C) و کوشا (K) در کرت‌های اصلی و رژیم‌های آبیاری در چهار سطح شامل T120 (120 درصد نیاز آبی گیاه)، T100 (100 درصد نیاز آبی گیاه)، T80 (80 درصد نیاز آبی گیاه) و T60(60 درصد نیاز آبی گیاه) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر سه رقم لوبیای مورد مطالعه بیشترین مقادیر شاخص CWSI در طول فصل مربوط به تنش آبی شدید (T60) و معادل 3/0 و در مقابل در رژیم آبیاری T120 کمترین مقادیر شاخص تنش آبی برابر 14/0 مشاهده شدند. با بررسی رابطه شاخص تنش آبی و رطوبت خاک ضریب همبستگی بین این دو پارامتر 91/0 بدست آمد که در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بوده و لذا رابطه‌ای برای برآورد میزان رطوبت خاک با استفاده از شاخص تنش آبی استخراج شد. در نهایت با استفاده از رابطه ارائه شده و ضریب تخلیه مجاز رطوبتی، مقدار آستانه CWSI معادل 21/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of soil moisture content using Crop Water Stress Index for Irrigation management of Pinto bean

نویسندگان [English]

  • Somayeh Nouri 1
  • aliheidar nasrolahi 2
  • Abbas Maleki 1
  • Majid Sharifipour 3
1 Lorestan University
2 lorestan university
3 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

This research was carried out to investigate changes in bean water stress index and its relationship with soil moisture under different regimes of drip irrigation at Lorestan University College of Agriculture.For this purpose, three varieties of Pinto bean Contains sadri (S), COS16 (C) and Kusha (K) in main plots and irrigation regimes in four levels including T120 (120% crop water requirement), T100 (100% crop water requirement) T80 (80% crop water requirement) and T60 (60% crop water requirement) were subplots.The results showed that in all three cultivars of the beans, the highest values of CWSI during the season were related to severe tension (T60) which was equal to 0.3 and in contrast to (T120), the lowest values of water stress index and Equal to 0.14. The correlation coefficient between of soil moisture content and CWSI was found to be 0.91 which was significant at 1% probability level, and Therefore a relation was used to estimate the soil moisture content using the crop water stress index. Finally, using the proposed relationship and the allowable drainage coefficient, the threshold value of CWSI was 0.21.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deficit irrigation
  • drip irrigation
  • leaf temperature
  • moisture discharge allowed
احمدی، ح.، نصرالهی، ع،­ح.، شریفی­پور، م. و عیسوند، ح. 1396 . برنامه­ریزی آبیاری سویا را با استفاده از اختلاف دمای هوا و پوشش گیاهی، محله مدیریت آب آبیاری، دوره 7، شماره1، صفحات 121 تا 133.
احمدی، ح.، نصرالهی، ع،ح.، شریفی­پور، م. و عیسوند، ح. 1397. تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) سویا برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر عملکرد و بهره­وری آب، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال 8، شماره 32، صفحات 120 تا 131.   
تراب­نژاد، ه. 1396. مدیریت زمان آبیاری گیاه لوبیا چیتی با استفاده از دمای پوشش سبز گیاه در آبیاری به روش تیپ. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی.
سیفی، ا. میر لطیفی، س. م. دهقانی سانیج، ح. و ترابی، م. 1393. تعیین شاخص تنش آب برای درختان پسته تحت روش آبیاری قطره­ای زیرسطحی با استفاده از اختلاف دمای تاج گیاه و هوا. مجله مدیریت آب و آبیاری، دوره 4، شماره 1 : 136-123.
شاهرخ­نیا، م.ع. 1394. برنامه­ریزی آبیاری مزارع و باغ­ها با اندازه­گیری دمای برگ گیاه. وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، نشریه فنی، شماره 7.
عنابی میلانی، ا،. نیشابوری، م.، مصدقی، م. و زارع حق، د. 1395. روابط بین پتانسیل آب برگ، تنش -درجه- روز و تخلیه آب قابل استفاده در درخت بادام تحت تنش شوری، نشریه دانش آب و خاک، جلد 26، شماره 2، صفحات 189 تا 206.
فیضی اصل، و. فتوت، ا. آسترکی، ع. لکزیان، ا. و موسوی شلمانی،ا. 1393. تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI). نشریه آب‌وخاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 28، شماره 4: 817-804.
ویسی، ش.، ناصری، ع.ع. و حمزه، س. 1395. تعیین زمان آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از دماسنج مادون قرمز حرارتی و رطوبت خاک ناحیه ریشه. نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک. جلد بیست و سوم. شماره ششم. ص 235-251.
ویسی، ش.، ناصری، ع.ع. و حمزه، س. 1396. رابطه بین رطوبت غلاف برگ گیاه نیشکر و شاخص تنش آبی با استفاده از دماسنج مادون قرمز. مجله علوم و مهندسی آبیاری جلد 40 ، شماره­ی 4، ص 90-77.
Ahi, Y., Orta, H. Gunduz, A. and Gultas, H. T. 2015. The Canopy Temperature Response to Vapor Pressure Deficit of Grapevine cv. Semillon and Razaki. Agriculture and Agricultural Science Procedia 4: 399 – 407.
Allen, R. G., Periera, L.S. Raes, D. and M.Smith. 1998. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop requirements. Irrigation and Drainage paper, No. 56. FAO, Rome, Italy, 300 P.
Asemanrafat, M. and Honar,T. 2017. Effect of water stress and plant density on canopy temperature, yield components and protein concentration of red bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Akhtar). International Journal of Plant Production, 11(2): 241-258.
Colak, Y. B. and Yazar, A.2017. Evaluation of crop water stress index on Royal table grape variety under partial root drying and conventional deficit irrigation regimes in theMediterranean Region. Scientia Horticulturae 224 .384–394.
Idso. S. B., R.D. Jackson., P.J. Pinter., R.J. Reginato. and J.L. Hatfield. 1981. Normalizing the stress-degree-day parameter for environmental variability. Agric. Meteoral. 24: 45-55.
Khorsandi, A., Hemmat, A., Mireei, S. A., Amirfattahi, R. and Ehsanzadeh, P. 2018. Plant temperature-based indices using infrared thermography for detecting water status in sesame under greenhouse conditions. Agricultural Water Management 204: 222–233.
Sezen, M. S,. Yazar, A., Dasgan, Y., Yucel, S., Akyıldız, A., Tekin, S. and Akhoundnejad, Y., 2016. Evaluation of crop water stress index (CWSI) for red pepper with dripand furrow irrigation under varying irrigation regimes. Agricultural Water Management 143, 59–70
Zablotowicz, R. M., Focht, D. D. and Cannell,  G. H. 1981. Bradyrhizobium liaoningense sp. nov., isolated from the root nodules of soybeans. Intl. J. Sys. Bacteriol. 45: 706-71