بررسی اثر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

از آنجایی‌که یکی از اهداف مهم در کشاورزی پایدار با توجه به بحران منابع آبی، افزایش بهره‌وری مصرف آب می‌باشد لذا استفاده از تکنیک‌هایی جهت رسیدن به این مهم ضروری است. با توجه به کمبود آب‌های با کیفیت، بیش از پیش استفاده از آب‌های نامتعارف مورد توجه است. به منظور بررسی اثر آبیاری با کیفیت‌های مختلف آب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا رقم Titicaca در سال 1396-97 آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. این تحقیق بر پایه طرح کاملاً تصادفی و با 3 تکرار در شرایط گلخانه‌ای و در گلدان اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی در این پژوهش شامل آب شهری، پساب استخر ماهی، پساب شهری و آب شور بود. نتایج نشان داد که تیمار مورد بررسی بر تعداد برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، قطر ساقه، شاخص سبزینگی و سطح برگ در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بوده، ولی بر ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. در این تحقیق نتایج نشان دهنده اثر منفی شوری بر روی کلیه صفات مورد بررسی بود، از طرفی استفاده از پساب استخر ماهی و پساب تصفیه شده شهری منجر به افزایش کلیه صفات شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Unconventional Water on Yield and Yield Components of Quinoa

نویسندگان [English]

  • saber jamali 1
  • Hossein Ansari 2
1 water engineering department, Ferdowsi university of Mashhad.
2 Professor of Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad ., Mashhad., Iran
چکیده [English]

Since the agriculture field is the main water consumer, using techniques in order to increasing water use efficiency is necessary. Due to the limited freshwater, farmers have to use unconventional water, such as Wastewater, Fishery Wastewater and Saline water. In this study, Four Quality of water is evaluated on yield and yield components of Quinoa (CV. Titicaca). the research was done based in completely randomized design including 3 replications as pot planting in Ferdowsi University of Mashhad in Greenhouse conditions, during 2017-2018. In this study, four irrigation regimes existed of (fresh water, Wastewater, Fishery wastewater and saline water). The results showed that effect of different quality of water on shoot fresh and dry weight, stem diameter SPAD index and leaf area was significant at 1 percent level (P<0.01), but plant height and branches number was significant at 5 percent level (P<0.05). in this study, all of this parameter decreased significantly with irrigation by saline water. in this study, increased all of this parameter with irrigation by wastewater and fishery wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fishery wastewater
  • Quinoa
  • Saline water
  • Titicaca cultivar
  • Wastewater
افشون، ن.، فرجی، ه. و حسینی فرهی، م. 1391. میزان جذب عناصر پر مصرف و کم‌مصرف در برگ چمن فستوکا تحت تأثیر بافت خاک و آبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب شهری. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.
جلالی، ع.، گلوی، م.، قنبری، ا.، رمرودی، م. و یوسف‌اللهی، م. 1389. اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و جذب فلزات سنگین در سورگوم علوفه‌ای. علوم آب و خاک. 52: 15-24.
جمالی، ص. 1395. بررسی اثر توأم سطوح مختلف شوری و کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
رضوانی مقدم، پ.، میرزایی نجم‌آبادی، م. 1388. تأثیر نسبت‌های مختلف آب چاه و فاضلاب تصفیه شده بر خصوصیات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای. پژوهش‌های زراعی ایران. 1.7: 63-70.
زمانی، ص. ع.، نظامی، م. ط.، حبیبی، د.، بایبوردی. ا. 1388. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای پاییزه در شرایط تنش شوری. مجله تنش‌های محیطی در علوم گیاهی. 1.1: 69-83.
سپاسخواه، ع.، توکلی، ع. و موسوی، ف. 1385. اصول و کاربرد کم آبیاری. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، تهران.
سجادی، ف.، شریفان، ح.، هزارجریبی، ا.، قربانی نصرآباد، ق. 1395. تأثیر تنش شوری و بیش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز. مدیریت آب و آبیاری. 1.6: 89-100.
طایی سمیرمی، ج. ۱۳۸۴. بررسی اثر پساب تصفیه شده زابل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و خـصوصیات خـاک. پایـان‌نامـه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
عرفانی، ع.، حق‌نیا، غ.، علیزاده، ا. ۱۳۸۱. تأثیر آبیاری با فاضلاب بر عملکرد و کیفیت کاهو و برخی ویژگی‌های خاک. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 1.6: 71-90.
علی‌نژاد جهرمی، ه.، محمدخانی، ع.، صالحی، م.ح. 1391. تأثیر استفاده از پساب فاضلاب شهری شهرکرد بر رشد، عملکرد و تجمع سرب و کادمیم در گیاه دارویی بادرنجبویه. علوم آب و خاک. 60: 173-185.
کافی، م.، برزویی، ا.، صالحی، م.، کمندی، ا.، معصومی، ع.، نباتی، ج. 1388. فیزیولوژی تنش‌های محیطی در گیاهان. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
کافی، م.، صالحی، م.، عشقی زاده، ح.ر. 1389. کشاورزی شورزیست. راهبردهای مدیریت گیاه، آب و خاک) تألیف.( انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
نباتی، ج.، کافی، م.، نظامی، ا.، رضوانی مقدم، پ.، معصومی، ع.، زارع مهرجردی، م. 1393. اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا. نشریه پژوهش‌های زراعی ایران. 4.12: 613-620 ص.
نیکبخت، ج.، خنده رویان، م. و توکلی، ا. 1390. مغناطیسی کردن آب راهکاری نوین و مؤثر برای استفاده از آب‌های غیرمتعارف در آبیاری. دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران. شرکت آب منطقه‌ای زنجان. ایران.
Abdelrauf, R.E., Hussein, M.M., Darwish, M.A., Wahba, S.A and Hozayn, M. 2014. Sustainable Impact from Using Drainage Water of Fish Farms in Irrigation of Groundnut. Middle East Journal of Agriculture Research. 30.4: 1104-1111.
Abdelraouf, R.E., Abou-Hussein, S.D., Badr, M.A and El-Tohamy, N.M. 2016. Safe and sustainable fertilization technology with using fish water effluent as a new bio-source for fertilizing, VI Balkan symposium on vegetables and potatoes. 1142: 41–48
Abdelraouf, R.E. 2017. Reuse of Fish Farm Drainage Water in Irrigation. In: The Handbook of Environmental Chemistry. Springer, Berlin, Heidelberg.
Alizadeh, A., Bazari, M.E., Velayati, S., Hasheminia, M and Yaghmaie, M. 2001. Irrigation of cron with wastewater. PP. 137-146, In: R. Ragab, G. Pearce, J. Changkim, S. Nairizi and A. Hamdy. (Eds.), 52nd ICID International Workshop on Wastewater Reuse and Management. Seoul, Korea.
Algosaibi, A.M., El-Garawany, M.M., Badran, A.E and Almadini, A.M., 2015. Effect of Irrigation Water Salinity on the Growth of Quinoa Plant Seedlings. Journal of Agricultural Science. 7.8: 205.
Altaf, U., Bhattihaq, N., Murtaz, G and Ali, M. 2000. Effect of pH and organic matter on monovalent -divalent cation exchange equilibria in medium textured soils. International Journal of Agriculture and Biology. 2: 1–2.
Ashraf, M. 2001. Relation between growth and gas exchange characteristics in some salttolerance amphidiploid Brassica species in relation to their diploid parents. Environmental and Experimental Botany. 45: 155-163.
Ebong, V and Ebong, M. 2006. Demand for fertilizer technology by smallholder crop farmers for sustainable agricultural development in Akwa, Ibom state, Nigeria. International Journal of Agriculture and Biology. 8: 728–733.
Elnwishy, N., Salh, M and Zalat, S. 2006. Combating desertification through fish farming. The Future of Drylands Proceedings of the International Scientific Conference on Desertification and Drylands Research. Tunisia 19- 21 June UNESCO.
El Youssfi, L., Choukr-Allah, R., Zaafrani, M., Mediouni, T., Samba, B and Hirich, A. 2012. Effect of domestic treated wastewater use on three varieties of Quinoa (Chenopodium quinoa) under semiarid conditions. World Academy of Science. Engineering and Technology. International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering. 6.8: 562-565.
Guo, F and Tang, Z.C. 1999. Reduced Na+ and K+ permeability of K+ channel in plasma membrane isolated from roots of salt tolerant mutant of wheat. Chinese Science Bulletin. 44.9: 816-821.
Hirich, A., Allah, R.C., Jacobsen, S.E., El Youssfi, L and El Homaria, H. 2012. Using deficit irrigation with treated wastewater in the production of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in Morocco. Revista Científica UDO Agrícola. 12.3: 570-583.
Kerepesi, H and Galiba, G. 2000. Osmotic and salt stress induced alteration in soluble carbohydrate content in wheat seedling. Crop Science. 40: 482487.
Munns, R. 1993. Physiological processes limiting plant growth in saline soil: some dogmas and hypotheses. Plant Cell Environment. 16: 15-24.
Munns, R and Tester, M. 2008. Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology. 59: 651-681.
Myers, B. J., Theiveyanath, S.O., Brian, N.O and Bond, W.J. 1996. Growth and water use of Eucalyptus grandis and Pinus radiata plantation irrigated with effluent. Tree Physiuol. 16: 211-219.
Panuccio, M.R., Jacobsen, S.E., Akhtar, S.S and Muscolo, A. 2014. Effect of saline water on seed germination and early seedling growth of the halophyte quinoa. AoB Plants. 6: plu047.
Razzaghi, F., Plauborg, F., Jacobsen, S.E., Jensen, C.R and Andersen, M.N. 2012. Effect of nitrogen and water availability of three soil types on yield, radiation use efficiency and evapotranspiration in field-grown quinoa.Agricultural water management. 109: 20-29.
Rattan, R.K., Datta, S.P., Chhonkar, P.K., Suribabu, K and Singh, A.K. 2005. Long-term Impact of Irrigation with Sewage Effluents on Heavy Metal Content in Soils, Crops and Groundwater a case study. Agriculture, Ecosys. and Environ. 109: 310–322.
Ruley, A.T., Sharma, N.C and Sahi, S.V. 2004. Antioxidant defense in a lead accumulation plant, Sensbania drummondii. Plant Physiology and Biochemical. 42: 899-906.
Zhu, J.K. 2001. Plant salt tolerance. Trends in Plant Science. 6.2: 66-71.