ارائه معادله بیلان حجمی برای روش دونقطه‌ای جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی- دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

2 استادیار، گروه مهندسی آب دانشکده آی و خاک- دانشگاه زابل- زابل-ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 دانشیار - عضو هیئت‏ علمی گروه مهندسی آب - دانشکدة آب و خاک - دانشگاه زابل

چکیده

به منظور ارزیابی آبیاری سطحی، از داده‌های پیشروی و پارامترهای نفوذ استفاده می‌گردد. معادله نفوذ فیلیپ یکی از معادلاتی است که به طور گسترده در آبیاری سطحی استفاده می‌شود. اولین بار، شپارد و همکاران (1993) روش یک نقطه‌ای را به منظور تعیین پارامترهای معادله نفوذ فیلیپ در آبیاری سطحی ارائه کردند. در سال‌های اخیر، روش دونقطه‌ای جدید به منظور تعیین پارامترهای معادله نفوذ فیلیپ ارائه شده است. در روش جدید، معادله بیلان ارائه نشده است. در نتیجه، از معادله بیلان حجمی شپارد و همکاران (1993) برای تعیین فاز پیشروی آب استفاده می‌گردد (روش ابراهیمیان- شپارد، 2010). در این تحقیق، معادله بیلان حجمی برای روش دونقطه‌ای جدید ارائه شده است. معادله بیلان حجمی ارائه شده در این تحقیق با پنج مجموعه داده آبیاری جویچه‌ای مستقل و شرایط ورودی متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا در روش شپارد و همکاران (1993) ، ابراهیمیان- شپارد (2010) و دونقطه‌ای جدید به ترتیب برابر با 5/40، 3/30 و 9/10 بود. میانگین مطلق خطای پیش‌بینی دارای کمترین مقدار و برابر با 6/9 درصد در روش دونقطه‌ای جدید و بعد از آن به ترتیب روش ابراهیمیان-شپارد (2010) و شپارد و همکاران (1993) با مقادیر 5/19 و 4/20 درصد بود. مقدار ضریب تعیین نیز برای هر سه روش بیشتر از 97/0 بود. به طور کلی، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روش ارائه شده در این تحقیق با دقت قابل قبولی نسبت به دو روش دیگر منحنی پیشروی را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing the volume balance equation for the new two-point method

نویسندگان [English]

  • hamid reza maghferati 1
  • mohammad mahdi chari 2
  • Peyman Afrasiab 3
  • masomeh delbari 4
1 M.Sc. Student, Water Engineering Department, University of Zabol
2 Assistants Prof of Economic Department of Islamic Azad University, Tehran center unit
3 Associate Professor, Water Engineering Department, University of Zabol
4 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Advance data and infiltration parameters are used to evaluate surface irrigation. Philip infiltration equation is one of the most widely used equations in surface irrigation. For the first time, Shepard et al. (1993) presented a one-point method to determine the parameters of the Philip infiltration equation in surface irrigation. In recent years, a new two-point method has been proposed to determine the parameters of Philip infiltration equation. In the new method, the volume balance equation is not presented. As a result, the Shepard et al. (1993) volume balance equation is used to determine the advance phase (Ebrahimian-Sheppard method). In this study, the volume balance equation for the new two-point method is presented. The volume balance equation presented in this study was evaluated with five independent furrow irrigation data sets and different input conditions. Results showed that mean value of root mean square error in Shepard et al. (1993), Ebrahimian-Shepard (2010) method and new two points were 40.5, 30.3 and 10.9, respectively. The absolute mean error of prediction had the lowest equilibrium of 9.6% in the new two-point method followed by the Ebrahimian-Sheppard (2010) and Sheppard et al. (1993) methods with 19.5 and 20.4%, respectively. The coefficient of determination for all three methods was more than 0.97. In general, it can be concluded that the method presented in this study predicts the advance curve with higher accuracy compared to the other two methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volume balance equation
  • Philip equation
  • Advance curve
. Development of surface irrigation systems design and evaluation software (SIDES). Computers and Electronics in Agriculture. 100: 100-109.
Clemmens, A and Bautista, E. 2009. Toward physically based estimation of surface irrigation infiltration. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 135(5): 588–596.
Duan, R., Fedler, C.B and Borrelli, J. 2011. Field evaluation of infiltration models in lawn soils. Irrigation Science. 29: 379–389.
Ebrahimian, H., Liaghat, A., Ghanbarian-Alavijeh, B and Abbasi, F. 2010. Evaluation of various quick methods for estimating furrowand border infiltration parameters. Irrigation Science. 28(6): 479-488.
Elliott, R.L and Walker, W.R. 1982. Field evaluation of furrow infiltration and advance functions. Transaction of The ASAE. 25(2): 396-400.
Ghorbani-Dashtaki, S.h., Homaee, M., Mahdian, M.H and Kouchakzadeh, M. 2009. Site-dependence performance of infiltration models. Water Resources Management. 23(13): 2777-2790.
Gillies, M. H and Smith, R. J. 2005. Infiltration parameters from surface irrigation advance and run-off data. Irrigation Science. 24(1): 25–35.
Horton, R.E. 1941. An approach toward a physical interpretation of infiltration-capacity. Soil Science Society of America Journal. 5(C): 399- 417.
James, L.G. 1988. Principles of Farm Irrigation System Design. John Wiley and Sons,  New York, 543 p.
Kay, M. 1990. Recent developments for improving water management in surface irrigation and overhead irrigation. Agricultural Water Management. 17: 7–23.
Khatri, K. L and Smith, R.J. 2006. Real-time prediction of soil infiltration characteristics for the management of furrow irrigation. Irrigation Scienc. 25(1): 33–43.
Kostiakov, A. N. 1932. On the dynamics of the coefficient of water percolation in soils and the necessity of studying it from the dynamic point of view for the purposes of amelioration. Transaction of the Sixth Congress of International Society of Soil Science, Russian Part A, pp. 17-21.
Kreyszig, E. 1979. Advanced engineering mathematics. John Wiley and Sons, Inc., New York. N.Y.
Lewis, M. R and Milne, W.E. 1938. Analysis of border irrigation. Agricultural Engineering. 19(6): 267–272.
McClymont, D.J and Smith, R. J. 1996. Infiltration parameters from optimization on furrow irrigation advance data. Irrigation Science. 17(1): 15–22.
Merriam, J.L. 1977. Efficient Irrigation. California Polytechnic and State University, San Luis Obisgo, California.
Nie, W., Fei, L and Ma, X. 2012. Estimated infiltration parameters and Manning roughness in border irrigation. Irrigation and Drainage Journal. 61(2): 231-239.
Philip, J.R. 1957. The theory of infiltration: 3. Moisture profiles and relation to experiment. Soil Science. 84(2): 163-178.
Scaloppi, E. J., Merkley, G. P and Willardson, L.S. 1995. Intake parameters from advance and wetting phases of surface irrigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 121(1): 57–70.
Shepard, J. S., Wallender, W.W and Hopmans, J. W. 1993. One-point method for estimating furrow infiltration. Transaction of the ASAE. 36(2): 395– 404.
US Department of Agriculture, Natural Resources and Conservation Service. 1974. National Engineering Handbook. Section 15, Border Irrigation, National Technical Information Service, Washington, DC.
Valiantzas, J.D. 2001. Optimal furrow design I: Time of advance equation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 127(4): 201–208.
Walker, W. R. 1989. SIRMOD: A model of surface irrigation. Utah State University, Logan, Utah.
Walker, W.R. 2005. Multilevel calibration of furrow infiltration and roughness. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 131(2): 129-136.
Walker, W.R and Busman, J. D. 1990. Real-time estimation of furrow infiltration. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 116(3): 299–318.
Wilson, B. N and Elliott, R. L. 1988. Furrow advance using simple routing models. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 114(1): 104–117.