تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی کارلا ( خربزه تلخ ) در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه زابل

3 دانگشاه گرگان

چکیده

از مسائل مهم مدیریت آب، ارزیابی و تعیین نیاز آبی گیاهان است. ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺑﻴﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ و نیاز آبی ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه کارلا (خربزه تلخ) ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، آزمایشی در سال 1398 در شرایط اقلیمی خشک با استفاده از روش بیلان آبی در لایسیمترهای زهکش‌دار طراحی و اجرا گردید. به‌منظور انجام آزمایش از چهار لایسیمتر زهکش‌دار موجود در مرکز تحقیقات کشاورزی زهک استفاده گردید. لایسیمترها‌ از جنس فایبرکلاس با قطر 50 سانتی‌متر و ارتفاع 120 سانتی‌متر در مرکز محدوده‌ای با وسعت 20×25 متر کار گذاشته شدند. در دو لایسیمتر گیاه کارلا کشت شد و در دو لایسیمتر مشابه دیگر‌گیاه مرجع (یونجه) کشت شد. کلیه عملیات کاشت، داشت به‌صورت بهینه انجام و در طول آزمایش سعی شد با انجام آبیاری به‌موقع، رطوبت خاک از حد رطوبت ‌سهل‌الوصول کمتر نگردد تا در طول دوره رشد، حتی الامکان گیاه دچار تنش رطوبتی نشود. این آزمایش طی یک فصل زراعی از تاریخ 3 اردیبهشت تا 27 تیر به مدت 88 روز انجام شد. میزان نیاز آبی کارلا بین هر دو نوبت آبیاری متوالی با استفاده از رابطه بیلان آب در خاک تعیین شد. میزان نیاز آبی کارلا در طی یک فصل آزمایش برابر 15/915 میلی‌متر بدست آمد. همچنین میانگین ضرایب گیاهی چهار مرحله رشد ابتدایی، توسعه، میانی و پایانی در یک فصل آزمایش در مدت 88 روز دوره رشد کارلا (خربزه تلخ) به ترتیب 81/0، 915/0، 05/1 و 625/0 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of water requirement and vegetation coefficient of Carla (bitter melon) in Sistan region

نویسندگان [English]

  • meysam omarzehi 1
  • Halimeh Piri 2
  • moosa hesam 3
1 gorgan university
2 Faculty member of zabol university
3 gorgan university
چکیده [English]

Water is one of the most important factors limiting agricultural development in arid and semi-arid regions of the world. One of the most important issues in water management is to assess and determine the water requirement of plants. Water management, water resources and water requirements are essential for effective irrigation planning and efficient water resource management. In this way, Carla (bitter melon), which is the crop of the drug, were designed and tested in 2020 in dry climatic conditions using drained lysimeters and water balance methods. Four drainage lysimeters at the Agricultural Research Center were used for the experiment. Lysimeters of 50cm diameter and 120cm height were installed in the center of 25 × 20 m. Carla was planted in two lysimeters and in two lysimeters similar to the other reference plant (alfalfa). All planting operations were optimally performed and during the experiment it was tried to ensure that the soil moisture was not lower than the moisture content of the crop by timely irrigation so that the plant could not be subjected to moisture stress during the growing season. The experiment was conducted during a crop season from May 3 to July 27 for 88 days. Carla water requirement was determined between two consecutive irrigation intervals using soil water balance relationship. Carla water requirement was 915.15 mm during a experiment season. Also, the average coefficients of four stages of primary, developmental, intermediate and final growth in one experiment season were calculated 0.81, 0.915, 1.05, and 0.625, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carla
  • lysimeter
  • reference plant
  • crop coefficient
ابراهیمی­پاک، ن.ع و غالبی، س. 1393. تعیین تبخیر تعرق و ضریب گیاهی چغندرقند با استفاده از لایسیمتر و مقایسه آن با روش­های تجربی در شهر کرد. نشریه چغندرقند. 30(1):58-41.
بافکار، ع.، فرهادی، ب و کریمی، ع.ر. 1392. برآورد ضریب گیاهی ذرت دانه­ای با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه (مطالعه موردی: ماهیدشت کرمانشاه). مجله آب و خاک. 27(4):838-832.
برومندنسب، س.، کشکولی، ح.ع و خالدیان، م. 1385. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزآﺑﯽ و ﺿﺮاﯾﺐ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ در اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ­ﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ، اردیبهشت ماه، دانشکده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻠﻮم آب داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز.
حیدری، م و مبصری­مقدم، م. 1392. تأثیر مقدار نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گیاه کارلا. مجله گیاهان دارویی و معطر ایران. 30(3):599-591.
زارع ابیانه، ح.ر.، قاسمی، ع.، معروفی، ع و بیات­ورکشی، م. 1389. تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه­خشک سرد. مجله دانش آب و خاک.20(1):122-112.
سرتیپ، ح.، خمری، ع و دهمرده، م. 1396. اثرکودهای زیستی و شیمیایی بر رنگیزه­های فتوسنتزی، متابولیت­های ثانویه و عملکرد میوه گیاه دارویی کارلا. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 33(4):619-608.
کافی، م و کشمیری، ا. 1390. مطالعه عملکرد اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز در شرایط شوری و خشکی. علوم و باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 25(3): 334-327.
صارمی، م.، فرهادی، ب.، ملکی، ع و فراستی، م. 1394. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻋﺪس ﺑﻪ روش ﺑﻴﻼن آﺑﻲ (مطالعه موردی، خرم­آباد). پژوهش­های حبوبات ایران. 6(2): 98-87.
قوام سعیدی نوقابی، س.، خاشعی سیوکی، ع و حمامی، ح. 1398. برآورد ضریب گیاهی چای ترش در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری در منطقه بیرجند. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 33(1): 11-1.
وزیری، ژ.، سلامت، ع.، انتصاری، م.، حیدری، ن و دهقانی سانیچ، ه. 1388. تعیین نیاز آبی گیاهان، کمیته آبیاری و زهکشی ایران. شماره 122، 362 صفحه.
Allen, RG., Pereira, L.S., Raes, D and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. In: Proceedings of the Irrigation and Drainage Paper No. 56. Food and Agricultural Organization, United Nations, Rome, Italy, 300 p.
Assubaie, N.F and El-Garawany, M.M. 2004. Evaluation of some important chemical constituents of momordica charantia cultivated in Hofuf, Saudi Arabia. Journal of Biological Sciences, 4(5): 628-630.
Bezerra, B.G., Silva, B.B., Bezerra, J.R.C., Sofiatti, V and Santos, C.A.C. 2012. Evapotranspiration and crop coefficient for sprinkler- irrigated cotton crop in Apodi Plateau semiarid lands of Brazil. Agricultural Water Management, 107: 86-93.
Choudhary, S.K., Chhabra, G., Sharma, D., Vashishta, A., Ohri, S and Dixit, A.2012. Comprehensive evaluation of anti-hyperglycemic activity of fractionated momordica charantia seed extract in alloxan-induced diabetic rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicin, 1-10.
Doorenbos, J and Pruitt W.O. 1977. Guidelines for Predicting Crop Water Requirements. Irrigation and Drainage Paper No 24, FAO, 144 p, Rome Italy.
Grattan, S.R, Boewrs, W., Dong, A., Snyder, R.L., Carroll, J.J and George W.1998.  New crop coefficients estimate water use of vegetables, row crops. California Agricultural, 52(1): 1621.
Liu, Y and Luo Y.  2010. A consolidated evaluation of the FAO-56 dual crop coefficient approach using the lysimeter data in the North China Plain. Agricultural Water Management, 97(1): 31- 40.
Shibib, B.A, Khan, L.A and Rahman, R. 1993. Hypoglycemic activity of Coccinia indica and Momordica charantia in diabetic rats: depression of the hepatic gluconeogenic enzymes glucose- 6 phosphatase and fructose -1.6 bisphosphatase and elevation of both liver and red-cell shunt enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase. Biochemistry Journal, 15: 267-270.