کلیدواژه‌ها = جویچه
ارزیابی روش یک نقطه ای در برآورد مشخصات نفوذ (مطالعه روش مقیاس‌سازی)

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 117-128

مرتضی بزی؛ محمد مهدی چاری؛ معصومه دلبری


بهینه‌سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 377-385

الهام بیک زاده؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ حسین انصاری