کلیدواژه‌ها = کاتالاز
اثر کم آبیاری بر محتوی آنزیم‌های آنتی اکسیدان، کربوهیدرات های محلول، غلظت کلروفیل و عملکرد دو رقم ذرت شیرین

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 453-463

امیر خشایار موسوی؛ محمدرضا داداشی؛ سید محسن نبوی کلات؛ سعید خاوری خراسانی


اثر تنش کم آبیاری و تراکم گیاه بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، اسمولیت‌های ‏سازگار، محتوی نسبی آب و عملکرد ذرت بچه (رقم پشن)‏

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1370-1381

گلناز بذرگر؛ سید محسن نبوی کلات؛ سعید خاوری خراسانی؛ محسن قاسمی؛ علیرضا کلیدری