کلیدواژه‌ها = ‌‌‌شاخص بارش‌استاندارد‌ شده
خوشه‌بندی پهنه جغرافیایی ایران از لحاظ رخداد خشکسالی‌های بلند‌مدت هواشناسی

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 649-659

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی