کلیدواژه‌ها = تخلیه رطوبت خاک
تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر انار رقم رباب نی‌ریز در شهرستان کازرون استان فارس

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2175-2187

محمدعلی شاهرخ نیا؛ علیرضا بنیان پور؛ دادگر محمدی