کلیدواژه‌ها = ریشه
تأثیر خشکی ناحیه‌ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-13

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی ارقام سورگوم علوفه‌ای

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 747-756

سید حسن موسوی فضل؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ پرویز رضوانی‌مقدم