کلیدواژه‌ها = الگوی کشت بهینه
بهینه‌سازی الگوی کشت مبتنی بر مدیریت ریسک در شبکه آبیاری پایاب سد یامچی اردبیل

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 918-930

عبدالرحیم هوشمند؛ حسین محمدزاده؛ امین کانونی؛ علی حقیقی


بهینه‌سازی چندهدفه الگوی کشت مبتنی بر ردپای آب در استان‌های شرق کشور

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 188-198

علی عارفی نیا؛ خالد احمدآلی