ارزیابی عملکرد و تعیین بازه فشاری کارکرد بهینه چهارگسیلنده متداول در سیستم‌های خرد آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

عملکرد مطلوب گسیلنده‌ها مهمترین عامل افزایش کارآیی سیستم‎های آبیاری موضعی است. اما تغییرات فشار در این سیستم‎ها و حساسیت متفاوت گسیلنده‎ها به این تغییرات باعث بروز عدم یکنواختی توزیع آب می‏گردد. در این پژوهش، گسیلنده‎های کنترل کننده‌فشار (PCOD-4)، لوله دریپردار (PCID-4)، قطره‎چکان دبی متغیر (OD-V) و بابلر (B-60)، جهت تعیین محدوده فشاری که دارای کارآیی بهینه هستند، بر مبنای استاندارد انجمن مهندسان کشاورزی آمریکا ((ASAE ارزیابی شدند. نتایج مطالعات نشان داد که در کلیه فشارهای آزمایش، عملکرد قطره‎چکان OD-V مطلوب نبوده و پارامترهای یکنواختی گسیلنده PCOD-4 و PCID-4 در فشارهای 1 و 5/1 و گسیلنده‌ B-60 نیز در فشارهای 2 و 5/2 بار بهینه هستند و عملکرد آنها در سایر فشارها کمتر از مقدار مورد انتظار بوده است. بنابراین پیشنهاد گردید از گسیلنده‎های مذکور در شرایط بهینه فشاری استفاده گردد و بطور مشابه برای دیگر گسیلنده‎ها نیز ابتدا طی آزمون آزمایشگاهی، بازه فشاری بهینه تعیین شده و نتایج حاصله مبنای طراحی و مدیریت سیستم آبیاری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation and Determination of the best Pressure range to ideal Performance for 4 common emitters in micro irrigation systems

نویسندگان [English]

  • Saeid Zamani 1
  • Rouhollah Fatahi 2
1 Ph.D Student of Water Engineering- Irrigation and Drainage, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor, Department of Water Engineering-Irrigation and Drainage Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Desirable performance of emitters is the most important factor in increasing the efficiency of micro irrigation systems. But, the pressure variations in these systems and the different sensitivity of the emitters to these changes lead to a non-uniform distribution of water. In this study, pressure-compensating emitter (PCOD-4), dripline (PCID-4), variable discharge emitter (OD-V) and bubbler (B-60) were evaluated based on American Society of Agricultural Engineers standard (ASAE) to find the best pressure range to achieve the ideal emitter's performance. The study results show that in the all experiment pressures, the OD-V dripper performance was not optimal and the uniformity parameters of the PCOD-4 and PCID-4 drippers in the 1 and 1/5 bars and for B-60 emitter in the 2 and 2/5 bar pressure were perfect and Their performance at other pressures was less than expected values. Therefore, it has been suggested that the mentioned emitters be used in optimal conditions and for other emitters the best pressure range should be found in the experimental tests. The design and management of the micro irrigation systems should be done based on these results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emitter
  • Uniformity of water distribution
  • micro irrigation system
  • pressure
اکرام‎نیا، ف. 1375. ارزیابی انواع قطره‎چکان و ارائه قطره‌چکان بهینه از لحاظ فنی و اقتصادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران. 
پروینی، م. و معروف‎پور، ع. 1392. بررسی ضریب تغییرات ساخت و یکنواختی ریزش قطره‎چکان‎های تنظیم‎کننده‎فشار رایج در کشور. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 2(7): 242-231.
ترابی، د.، نیکبخت، ج.، محمدی، م.ح. و توکلی، ا. 1391. ارزیابی قطره‎چکان طولانی مسیر در فشارهای مختلف. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار: 7-1.
علیزاده، ا. 1388. آبیاری قطره‎ای (اصول و عملیات). ویرایش دوم. انتشارات آستان قدس رضوی.
قربانی، ب. و شهبازیان‌فرد، ا. 1396. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی قطره‎چکان‎های موجود در چند سامانه آبیاری قطره‎ای (مطالعه موردی: حاشیه زاینده‎رود در استان چهار محال و بختیاری). نشریه دانش آب و خاک 27(4): 11-1.
نوشادی، م. و قائمی، ع. 1391 . بررسی فنی و هیدرولیکی سیستم‎های آبیاری قطره‎ای در استان فارس. نشریه آبیاری و زهکشی ایران 6(4): 264-254.
هزارجریبی ا.، قربانی‎نصرآبادی، ق.، فضل‎اولی، ر. و عابدین‎پور، م. 1392. بررسی عملکرد هیدرولیکی سه نوع قطره‎چکان خارجی تنظیم‎شونده در فشارهای کارکرد مختلف.‎ نشریه پژوهش‎های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 20(1): 211-199.
Al-Amoud, A.I., 1995. Significance of energy losses due to emitter connections in trickle irrigation lines. Journal of agricultural engineering research. 60(1):1-5.
ASAE Standards. 2003. EP458. Field evaluation of micro irrigation systems. St. Joseph, Mich: ASAE. Christiansen, J.E., 1942.  Hydraulics of sprinkling systems for irrigation.  Trans.  Am.  Soc.  Agric.  Eng. 107: 221-239.
Bodole, C., Koech, R. and Pezzaniti, D. 2016. Laboratory evaluation of dripper performance. Flow Measurement and Instrumentation. 50:261-268.
Hezarjaribi, A., Dehghani, A.A., Meftah Helghi, M. and Kiani, A. 2008. Hydraulic performances of various trickle irrigation emitters. J. Agron. 7: 265-271.
Chanchala Priya, K., Bhagat, E. and Kumar, N. 2018. Emission uniformity evaluation of installed drip irrigation system. International Journal of Chemical Studies. 6(3): 1651-1654.
Guan, H., Li, J., Li, Y. 2013. Effects of drip system uniformity and irrigation amount on Cotton yield and quality under arid conditions, Agric. Water Manag. 124(6): 37–51.