سنجش اثربخشی عملکرد سازمانی برای سازگاری با خشکسالی مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده معمعری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با افزایش خشکسالی‌ها سنجش ظرفیت نهادهای متولی مدیریت کشاورزی و آبخیزداری در زمینه سازگاری با خشکسالی و بررسی اثربخشی عملکرد این نهادها برای فهم نقاط قوت و ضعف سازمانی و ارائه راهکارهایی برای کاستن از مشکلات در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از شاخص های به کار رفته در مدل چرخ ظرفیت سازگاری گوپتا و با انجام یک پیمایش با همکاری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، ظرفیت نهادی این سازمان در حوزه های مختلف در خصوص سازگاری با خشکسالی سنجیده شد. همچنین برای بررسی ارتباط بین ظرفیت نهادی و اثربخشی عملکرد سازمانی، نظرات کارشناسان سازمان با استفاده از پرسشنامه در خصوص میزان اثربخشی اقدامات سازمان کسب شد. تحلیل داده ها نشان داد که اثربخشی عملکرد این سازمان از نظر نیمی از کارکنان، ضعیف است. همچنین رابطه بین ظرفیت نهادی و اثربخشی سازمان از طریق رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رابطه معناداری بین ظرفیت نهادی و اثربخشی عملکرد سازمانی در خصوص سازگاری با خشکسالی مشاهده می شود و سه بعد از ظرفیت نهادی شامل بعد حکمروایی خوب، بعد منابع و بعد رهبری، حدود 89 درصد از تغییرات اثربخشی نهادی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Effectiveness of Organizational Performance for Drought Adaptation Case study: Agricultural Jihad Organization of Chaharmahal and Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • vahid yeganegi dastgerdi 1
  • Mohammad Hosein Sharifzadegan 2
  • Naghmeh Mobarghei Dinan 3
1 Department of urban and regional planning, Faculty of architecture, Shahid beheshti university, Tehran, Iran
2 Department of urban and regional planning, Faculty of architecture, Shahid beheshti university, Tehran, Iran
3 Environmental sciences research institute, Shahid beheshti university, Tehran , Iran
چکیده [English]

Considering the increase in droughts, measuring the capacity of agricultural management institutions to adapt farmers to drought seems necessary. Assessing the performance effectiveness of these organizations to understand the strengths and weaknesses of the organizations and providing solutions to reduce these problems would also be helpfull. This research was conducted in cooperation with the staffs of Agricultural Jihad Organization of Chaharmahal and Bakhtiari province. In this research the dimensions and criteria used in the so called Gupta adaptive capacity wheel were used to conduct a questionnaire survey to measure the organizational capacity regarding drought adaptation. Organizational performance effectiveness was also measured through a parallel survey. Our aim was to investigate the relationship between institutional capacity and the organizational performance effectiveness. Data analysis indicates that more than half of the employees believe that the organization's institutional performance is weak. Analysis of the relationship between institutional capacity and organizational effectiveness through multivariate regression shows that there is a significant relationship between institutional capacity and organizational performance. Finally according to findings, three dimensions of institutional capacity including good governance, leadership and resources explain about 89% of the changes in institutional effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • Drought Adaptation
  • Institutional Capacity
  • Performance effectiveness
زیبایی، منصور. 1392. تعیین بازده سرمایه‌گذاری در زمینه نصب سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان فارس، مجموعه مقالات همایش تأمین مالی کشاورزی، تجربه‌ها و درس‌ها، تهران پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری. 1396. گزارش خسارات وارده به کشاورزان بر اثر خشکسالی، شهرکرد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری .1396. آمارنامه استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد.
شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری. 1396. گزارش پایش خشکسالی استان چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد.
Agrawal, Arun. 2008. The role of local institutions in adaptation to climate change. Paper prepared for the Social Dimensions of Climate Change, Social Development Department, The World Bank, Washington DC, March 5-6, 2008.
Brown, Oli and Alec Crewford. 2009. Rising Temperatures, Rising Tensions, Climate change and the risk of violent conflict in the Middle East, International Institute for Sustainable Development, Winnipeg.
Byremo, C. S. 2015. Human Resource Management and Organisational Performance: Does HRM lead to better organisational performance? (Master's thesis).
Chhetri, N., Chaudhary, P., Tiwari, P. R., & Yadaw, R. B. (2012). Institutional and technological innovation: Understanding agricultural adaptation to climate change in Nepal. Applied Geography, 33, 142-150.
 Etzioni, Amitia. 1964. Modern Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Fu, X., & Tang, Z. 2013. Planning for drought-resilient communities: an evaluation of local comprehensive plans in the fastest growing counties in the US. Cities, 32, 60-69.
Grothmann, T., Grecksch, K., Winges, M., & Siebenhüner, B. 2013. Assessing institutional capacities to adapt to climate change: integrating psychological dimensions in the Adaptive Capacity Wheel. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13(12), 3369.
Gupta, J., Termeer, K., Klostermann, J., Meijerink, S., van den Brink, M., Jong, P., Noote boom, S., and Bergsmaa, E. 2010. The Adaptive Capacity Wheel: a method to assess the inherent characteristics of institutions to enable the adaptive capacity of society, Environ. Sci. Policy, 13, 459–471.
Gurran, N., Hamin, E. and Norman B. 2008. Planning for climate change: Leading Practice Principles and Models for Sea Change Communities in Coastal Australia., Report no 3 for the National Sea Change Taskforce July 2008.
Heracleous, L. 2001. What is the impact of corporate governance on organisational performance?. Corporate governance: an international review, 9(3), 165-173.
Ivancevich, J. M. 2007. Human Resource Management. New York: Mc GrawHill.
Kanwal, E., Nawaz, W., Nisar, Q., & Azeem, M. 2017. Does Organization Learning Capacity influence the Organization Effectiveness? Moderating Role of Absorptive Capacity. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), 1, 28-35.
López-Mosquera, N., García, T., & Barrena, R. 2014. An extension of the Theory of Planned Behavior to predict willingness to pay for the conservation of an urban park. Journal of environmental management, 135, 91-99.Paterson ,Shona and Pelling, Mark. 2017. adaptive capacity methodological working paper , paper 75, King;s college London.
Marchildon, G. P., Kulshreshtha, S., Wheaton, E., & Sauchyn, D. (2008). Drought and institutional adaptation in the Great Plains of Alberta and Saskatchewan, 1914–1939. Natural Hazards, 45(3), 391-411.
Pelling, M., High, C. 2005. Understanding adaptation: what social capital offer assessments of adaptive capacity. Global Environmental Change 15, 308–319.
 Richard et al. 2009. Measuring Organizational Performance: Towards Methodological Best Practice. Journal of Management.
Robinson, D. G., and Robinson, J. C. 2005. Moving from training to performance: A practical guidebook: American Society for Training & Development (ASTD) and Berrett- San Francisco, Kohler Publishers.
Smit, B., & Wandel, J. 2006. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global environmental change, 16(3), 282-292.
Stringer, L. C., Dyer, J. C., Reed, M. S., Dougill, A. J., Twyman, C., & Mkwambisi, D. (2009). Adaptations to climate change, drought and desertification: local insights to enhance policy in southern Africa. Environmental Science & Policy, 12(7), 748-765.
Termeer, C., Biesbroek, R., & Van den Brink, M. 2012. Institutions for adaptation to climate change: comparing national adaptation strategies in Europe. European Political Science, 11(1), 41-53.
Va Dany, Kathryn J. Bowen & Fiona Miller. 2015. Assessing the institutional capacity to adapt to climate change: a case study in the Cambodian health and water sectors, Climate Policy, 15:3, 388-409, DOI: 10.1080/14693062.2014.937385