برآورد نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری درخت سنجد به عنوان فضای سبز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس تهران

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

3 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی و تعیین نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری درخت سنجد در منطقه وردیج استان تهران به مرحله اجرا درآمد. بدین منظور برای محاسبه تبخیر - تعرق مرجع از معادله تلفیقی فائو پنمن – مانتیث و برای محاسبه ضریب گیاهی از روش WUCOLS III استفاده شد. همچنین برای محاسبه تبخیر - تعرق مرجع و مقدار بارندگی مؤثر از داده‌های اقلیمی ایستگاه چیتگر (از سال 1387 تا 1397) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد در منطقه مورد مطالعه بارندگی مؤثر سهم کافی در تأمین آب مورد نیاز گیاه نداشته و در طول ایام رشد نیاز به آبیاری تکمیلی وجود دارد. همچنین مشاهده شد که بیش‌ترین مقدار تبخیر - تعرق سنجد در تیر ماه ، معادل 57/41 و کم‌ترین مقدار تبخیر - تعرق سنجد در دی ماه ، معادل 65/6 میلی‌متر بود. مقدار کل تبخیر - تعرق سنجد معادل 31/266 میلی‌متر برآورد گردید. مقدار آبیاری از یکم خرداد با مقدار 28/12 میلی‌متر آغاز و با مقدار 23/10 میلی‌متر در 15 مهر پایان می‌پذیرد. بیشترین مقدار نیاز خالص آبیاری از 16 تا 31 تیر، معادل 23/20 و کمترین مقدار نیاز خالص آبیاری از 15 تا 30 مهر، معادل 23/10 میلی‌متر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation water requirement and irrigation scheduling of the Tree Elaeagnus Angustifolia L. as Urban Green Space

نویسندگان [English]

  • javad alaei 1
  • Mehdi Kouchakzadeh 2
  • frood sharifi 3
1 Irrigation and Drainage Department at Tarbiat Modarres University
2 Associate Professor of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Agriculture, TarbiatModares University
3 Associate Professor of Water Resources Engineering (Hydrology), Soil conservation and watershed management Research Institute
چکیده [English]

This study was carried out in order to investigate and determine the water requirement and irrigation scheduling in the Vardij district of Tehran province. In order to calculate the reference evapotranspiration, the FAO Penman-Monteith equation was utilized and WUCOLS III method was recruited to vegetation coefficient. The climate data of Chitgar Station (from 2008 to 2017) was used to calculate the reference evapotranspiration and effective rainfall. The results showed that effective rainfall in the studied area was not sufficient to provide the required water for the plant and there is a need for additional irrigation during the growing season. The highest amount (i.e. 41.57 mm) of evapotranspiration of Elaeagnus angustifolia L. was observed in July and the lowest amount of evapotranspiration in January (i.e. 6.65 mm) was measured. The total amount of evapotranspiration was 266.31 mm. The irrigation with a amount of 12.28 mm begins from May 22 and ends on Octobre 7 with a value of 10.23 mm. The maximum amount of required irrigation (i.e. 20.23 m) was applied from July 7 to july 22 and the lowest amount of required irrigation (i.e. 10.23 mm) applied from Octoble 7 to Octoble 22.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective rainfall
  • Reference evapotranspiration
  • Tehran
  • Landscape coefficient
  • FAO Penman-Monteith
زهتابیان، غ.، فرشی، ع. ا. 1378. برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز درمناطق خشک (مطالعه موردی: کاشان). مجله منابع طبیعی ایران جلد 52 شماره 2، صفحه 63-75.
پور اصغریان، آ.، سی سی پور، م. ۱۳۸۸. محاسبه و پالایش باران موثر در سیستمهای آبیاری در استان هرمزگان جهت استفاده بهینه از منابع آبهای زیر زمینی. همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
پرهامی‌پویا، ف.، حسن‌لی، ع. م. 1392. برآورد نیاز آبی گیاهان غیر زراعی در شرایط کشت مخلوط در مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعه موردی - باغ ارم شیراز). پایان نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی.
خسرو‌شاهی، م.، 1392. محاسبه نیاز آبی گونه سمر (Prosopis juliflora) در چند ناحیه خلیج عمانی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران جلد 21 شماره 2، صفحه 315-300.
شکرالله زاده، م. ر.، میری، ح. م.، و عباسی زاده، م .1395. تعیین نیاز آبی گونه ی نارون Ulmus Carpinifolia و خرزهره Nerium Oleander با استفاده از روش  WUCOLS III در فضای سبز شهر شیراز. همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران.
Mecham, B. Q. 1996. Scheduling turfgrass irrigation by various ET equations. Proceedings of the International Conference on Evapotranspiration and Irrigation Scheduling, November 3-6 1996, San Antoni, Texas, USA.
Richard,  G.A.,  Pereira,  L.,  Raes,  D.,  Smith,  M. 1998.  Crop  evapotranspiration  Guidelines  for  computing  crop  water  requirements.  Food  and  Agricul ture  organization  of  the  United  Nations,  Rome, Italy, 304p.
Costello, L. and Jones, K. S. 1999. WUCOLS III. In a guide to estimating irrigation water needs of landscape plantings in California. University of California Cooperative Extension and California Department of Water Resources.
Costello, L. R., Matheny, N. P. and Clark, J. R. 2000. A guide to estimating irrigation water needs of landscape plantings in California The landscape coefficient method and WUCOLS III. University of California Cooperative Extension and California Department of Water Resources.
Wang, X.P., Berndtsson, R., Li, X.R. and Kang, E.S. 2004. Water balance change for a re-vegetated xerophyte shrub area. Hydrological Sciences Journal, 49(2): 284-295.
Liu, J. L., Wang, Y. G., Yang, X. H. and Wang, B. F. 2011. Genetic variation in seed and seedling traits of six Haloxylon ammodendron shrub provenances in desert areas of China, Agroforestry Systems, 81(2):135–146.
Salvador, R., Bautista-Capetillo, C. and Playan, E. 2011. "Irrigation Performance in Private Urban Landscape: A Study Case in Zaragoza (Spain) ". Landscape and Urban Planning. 100: 302-311