دوره و شماره: دوره 13، شماره 6 - شماره پیاپی 78، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1538-1909 

مقاله پژوهشی

کاربرد مدلHydrus-2D در بررسی تغییرات رطوبت خاک زیر درختان پسته با سیستم قطره‌ای زیر‌سطحی

صفحه 1538-1549

حسین دهقانی سانیج؛ حمیدرضا حاجی آقا بزرگی؛ الهه کنعانی؛ غزل دهقانی سانیج


آنالیز حساسیت موضعی مدل AquaCrop برای دو محصول گندم و ذرت در دو منطقه دشت قزوین و پارس‌آباد مغان.

صفحه 1565-1579

وحید ادبی؛ اصغر عزیزیان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ بهنام آبابایی


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تأخیری نشایی

صفحه 1651-1660

میلاد خواجه مظفری؛ محمد عبدالحسینی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمدرضا فرزانه


ارزیابی توابع تولید محصول به منظور برآورد عملکرد سیب‌زمینی در تیمارهای مختلف آبیاری

صفحه 1721-1732

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ صفورا اسدی کپورچال؛ اصلان اگدرنژاد


بررسی تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر سطح برگ کلزا و ارائه معادلات ریاضی حاکم

صفحه 1733-1742

احمد عسگری؛ عبد االه درزی نفت چالی؛ مهدی نادی؛ ُسید فرهاد صابرعلی


بهینه سازی آب مصرفی چغندرقند در شرایط شوری آب آبیاری و وابستگی قیمت به کیفیت محصول

صفحه 1762-1733

غزاله شمشیری؛ علی شعبانی؛ علی رضا سپاسیان؛ ابوالفضل عزیزیان؛ علیرضا سپاسخواه