دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 73، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-242 
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی(PCA) در تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچه ای

صفحه 45-57

محمد جواد نحوی نیا؛ جواد مظفری؛ بهنام معاونی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد


کاربرد سامانه مدیریت بهینه شبکه های توزیع آب در فرایند کالیبراسیون

صفحه 89-100

علیرضا مقدم؛ حسین رضایی؛ علی نقی ضیایی؛ کوروش بهزادیان


پاسخ گیاه پسته به توزیع رطوبت و شوری در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

صفحه 115-128

علی عطایی؛ مهدی اکبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ داوود زارع حقی؛ اژدر عنابی میلانی