دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 75، مرداد و شهریور 1398، صفحه 565-854 

مقاله پژوهشی

برآورد و مقایسه‌ی ردپای آب در بخش صنعت و کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان جنوبی)

صفحه 565-574

علی شهیدی؛ مصطفی دهقان؛ محمد حسین نجفی مود؛ اعظم عربی یزدی


بررسی کارایی و عملکرد سامانه آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در مزارع (مطالعه موردی: استان‌های اصفهان و فارس)

صفحه 603-613

حسین دهقانی سانیج؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ مسعود فرزام نیا؛ ابراهیم دهقانیان


بررسی مشخصات هندسی شکاف در آبشکن برپایداری سنگ چین درقوس رودخانه

صفحه 627-637

اردشیر منجزی؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حسین پورمحمدی؛ محمد حیدرنژاد


تعیین رابطه آستانه استغراق دریچه سالونی در شرایط مختلف جریان

صفحه 647-656

محمدجواد منعم؛ فاطمه یوسفوند؛ محمد رضا کاویانپور


ارزیابی مدل‌های AquaCrop، WOFOST و CropSyst در شبیه‌سازی عملکرد کلزا در منطقه قزوین

صفحه 715-726

نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدرنژاد؛ آرش تافته؛ محسن احمدی


ارزیابی تاثیر بیوچار و هیدروچار اصلاح شده بر کاهش آبشویی نیترات در خاک لوم در شرایط غیر اشباع

صفحه 761-772

یزدان خدارحمی؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب؛ عبدعلی ناصری


بررسی تغییرات کیفی عملکرد سورگوم علوفه‎‌‎ای تحت تاثیر استفاده از آب‌های ‏نامتعارف و اصلاح کننده طبیعی خاک

صفحه 801-810

فخرالدین قاسمی صاحبی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ معصومه دلبری؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی چراتی