تأثیر کم آبیاری و آبیاری با پساب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و کارآیی مصرف آب در منطقه پاکدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پاکدشت ، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه آبیاری و زهکشی

2 پاکدشت ، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران- گروه آبیاری و زهکشی

3 تهران، پاکدشت ، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

یکی از چالش‌های بزرگ بخش کشاورزی در عصر حاضر تولید غذای بیشتر از آب کمتر ‌می‌باشد. این تحقیق به بررسی اثرات توٲمان کم آبیاری و استفاده از پساب تصفیه شده شهری، بر بیوماس، عملکرد دانه، اجزا عملکرد و کارآیی مصرف آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس-704 می‌پردازد. این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو نوع آب آبیاری (آب چاه (I) و پساب(W) ) و سه تیمار کم آبیاری 100 (D1)، 75 (D2) و 55 (D3) درصد نیاز آبی و در سه تکرار در سال 1396 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران در شهرستان پاکدشت اجرا گردید. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد بیوماس گیاهی برابر 972/2 کیلوگرم در مترمربع برای تیمار آبیاری کامل با پساب به دست آمد و بین تیمارهای D1 و D2 اختلاف معنی‌دار وجود نداشت و تنها کاهش 01/11 درصدی نسبت به یکدیگر مشاهده گردید. بیشترین عملکرد دانه 597/1 کیلوگرم در مترمربع برای تیمار آبیاری کامل با پساب مشاهده گردید و میزان متوسط عملکرد دانه در تیمار W نسبت به تیمار I، 65/10 درصد بیشتر به دست آمد که دارای اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نبودند. بیشترین کارآیی مصرف آب برای تیمار 75درصد با پساب و برابر با 3/5 کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of defficit irrigation and waste water on yield and yield components of corn and water use efficiency in Pakdasht area

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amerian 1
  • Seyyed Ebrahim Hashemi Garmdareh 2
  • Mahid Ghorbani Javid 3
1 Irrigation and drainage dep., Aburaihan Campus - University Of tehran, Imam Reza blvd., Pakdasht, Tehran, Iran
2 Irrigation and drainage dep., Aburaihan Campus - University Of tehran, Imam Reza blvd., Pakdasht, Tehran, Iran
3 Department of Agronomy and Plant Breeding., Aburaihan Campus - University Of tehran, Imam Reza blvd., Pakdasht, Tehran
چکیده [English]

One of the major challenges facing of agriculture in the present day is to produce more food, using less water. This research investigates the effects of deficit irrigation and urban wastewater treatment on biomass, grain yield, yield components and water use efficiency in single grain crosses 704 maize. The research was designed in a randomized complete block with two irrigation water types (well water (I) and wastewater (W)) and three level of irrigation treatments of 100 (D1), 75 (D2) and 55% (D1) water requirement in three replications, in research field of collage of abourihan, university of Tehran in Pakdasht city during the 2018. The results showd that, the highest plant biomass yield was 2.927 kg / m2 for full irrigation with wastewater and there was no significant difference between D1 and D2 treatments and only a decrease of 11.1% was observed. The highest Grain yield was observed 1.597 kg/m2 in full irrigation with wastewater treatment. The grain yield in W treatment was 10.65% higher than I treatments, but this difference was not different significant. The highest water use efficiency was obtained for treatment of 75% with wastewater and equal to 5.3 kg.m-3 of water

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Maze
  • Deffecit irrigation
  • Yield
  • Water use efficiency
احتشامی، س. م.ر.، ابراهیمی، پ.، زند، ب.1391. بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی ژئوتیپ‌های ذرت سیلوئی در منطقه ورامین.مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 5.4 :38-19.
توکلی، م. و طباطبایی، م. 1378. آبیاری با فاضلاب تصفیه شده. کارگاه فنی جنبه‌های زیست محیطی استفاده از پساب‌ها در آبیاری: 26-1.
چوکان، ر. ت.، طاهرخانی، م.ر.، قنادها،م.، خدارحمی.1385ارزیابی تحمل به خشکی در لاین‌های ذرت دانه‌ای با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکیمجله علوم زراعی ایران. 8.1: 79-89.
حیدری سورشجانی، س.، شایان نژاد. م.، نادری. م. و حقیقتی. ب.1394 . تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه ای رقم ( NS ) و تعیین عمق بهینه آبیاری آن در شرایط کمبود آب. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 19.73: 125 - 137.
ربانی، ج. و امام. ی .1390 . پاسخ عملکرد دانه هیبریدهای ذرت به تنش خشکی در مراحل مختلف رشد. مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی.2 : 65-78
رزاقی، پ.، بابازاده. ح.، و شوریان. م. 1392 . توسعه سیاست جیره بندی بهره برداری از مخزن چند منظوره در شرایط محدودیت منابع آب با استفاده از مدل 8.1.MODSIM . حفاظت منابع آب و خاک.3.2: 23-11.
رضائی استخروییه.ع.، هوشمند. ع.، برومندنسب. س. و خانجانی. م. ج. 1391 .تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت دانه‌ای هیبرید سینگل کراس 704.نشریه آب و خاک. 26.6 : 1521-1514.
رضایی سوخت آبندانی.ر.، چراتی آرایی. ع.، اکبری نودهی. د.، مبصر. ح. ر. و رمضانی. م.1387 . تاثیر دور آبیاری و کاربرد مقادیر نیتروژن بر عملکرد علوفه خشک و راندمان مصرف آب ذرت سینگل کراس 704 در استان مازندران. مجله یافته‌های نوین کشاورز.3.2 :12 -135.
سیدزوار. ج .، نوروزی. م.،   اهری زاده. س. و  بنده ‌حق .ع.1394.رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت تحت شرایط مختلف آبیاری. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 9.1: 83-108.
شیری.م.ر و چوکان .ر .1396. ارزیابی تحمل به خشکی هیبریدهای ذرت دانه‌ای. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 9.21: 89-99.
قهفرخی. ا.ر.، خدابنده. ن.، احمدی. ع. و بانک ساز. ا . 1383. بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد و تاثیر آن بر عملکرد و کیفیت ذرت دانه ای. مقالات کلیدی هشتمین کنگره زراعت و اصلاح نبات،دانشگاه علوم کشاورزی گیلان،3 تا5 شهریور.
فیضی. م.، فرخنده. ع.، مصطفی زاده. ب. و موسوی. س. ف .1389. اثر کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد گرمک به روش آبیاری قطره ای. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب).24.2: 145-153.
کاراندیش. ف.، میرلطیفی. س. م.، شاهنظری. ع.، عباسی. ف. و قیصری. م.1392. بررسی تأثیر آبیاری ناقص ریشه و کم آبیاری معمولی بر بهره وری آب و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت. مجله تحقیقات آب و خاک ایران.44.1: 44 -33 .
کلامیان. س.، مدرس ثانوی. ع. م. و سپهری. ع..1384.تآثیر تنش کمبود آب در مراحل رشد رویشی وزایش در هیبریدهای پربرگ و تجاری ذرت. مجله پژوهش آب، خاک و گیاه در کشاورزی. 5.3: 133-140.
مجیدیان،م. و غدیری .ح.1381 . تاثیر تنش رطوبت و مقادیر مختلف کود نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد، کارایی استفاده از آب و برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه ذرت .مجله علوم کشاورزی ایران. 3.33 :533-521.
Bozkurt, Y., Yazar, A., Gencel, B. and Sezen, S.M. 2006. Optimum lateral spacing for drip-irrigated corn in the Mediterranean Region of Turkey, Agricultural Water Management, 85:113–120.
Cheong, Y.H., Kim, K.N., Pandey, G.K., Gupta, R., Grant, J.J., and Luan, S. 2003. A calcium sensor that Differentially regulates salt, drought and cold responses in Arabidopsis, The Plant Cell, 15:1833-1845.
Deng, X. P., Shan, L., Zhang, H. and Turner, N. C. 2006. Improving agricultural water use efficiency in arid and semi-arid areas of china. J.Agricultural Water Management, 80:23-40.
Hassanli, A. M., Ebrahimizadeh, M. A. and Beecham, S.. 2009. The effect of irrigation methods with effluent and irrigation scheduling on water use efficiency and corn yields in an arid region. J.Agricultural Water Management, 96:93-99.
Kiziloglu, F.M., Turan, M., Sahin, U., Kuslu, Y. and Dursun, A. 2008. Effects of untreated and treated wastewater irrigation on some chemical properties of cauliflower (Brassica olerecea L.var. botrytis) and red cabbage (Brassica olerecea L. var. rubra) grown on calcareous soil in Turkey. Agricultural Water Management, 95: 716-724
Oktem, A., Siesek, M and Oktem, G. 2003. Deficit irrigation effects on sweet corn (Zea mays sooch arata sturt) with drip irrigation system in a semi arid region. I. water-yield relationship. Agricultural Water Management. 61.1:63-74.
Singh, R.P. and Agrawal, M. 2010. Variations in heavy metal accumulation, growth and yield of rice plants grown at different sewage sludge amendment rates. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73, 632-641.
Xiong, L., Schumaker, K.S., and Zhu, J.K. 2002. Cell signaling during cold, drought and salt stress. The plant Cell, 14:165-183.
Yazar, A., Gokcel, F., Sezen, M.S. 2009. Corn yield response to partial root zone drying and deficit irrigation strategies applied with drip system.plant, Soil Enviroment.55.11:494-503