روش ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس با آنتروپی برای رتبه بندی کیفیت و ریسک آلودگی آب های زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ایران

چکیده

در این مطالعه، کیفیت شرب آب زیرزمینی 36 چاه واقع در آبخوان شهربابک و رتبه‌بندی چاه‌های آب با استفاده از دو روش شاخص کیفیت آب (WQI) و روش جدید ترکیبی TOPSIS با تئوری آنتروپی (ETOPSIS) بررسی شده است. در فرآیند محاسبه WQI، معمولاً از وزن‌های تجربی برای هر پارامتر شیمیایی استفاده می‌شود و پارامترهای دارای وزن‌های کم و غلظت‌های زیاد و یا برعکس، ارزش ارزیابی را کاهش می‌دهند و به همین دلیل روش ترکیبی ETOPSIS تدوین شده است. در روش ETOPSIS، وزن هر پارامتر با روش وزن‌دهی آنتروپی محاسبه و با نرمال‌سازی همه پارامترهای شیمیایی مورد استفاده، تأثیر همه پارامترها در رتبه کیفی چاه‌ها لحاظ می‌شود. همچنین در این مطالعه، اولویت‌بندی ریسک آلودگی چاه‌ها با استفاده از دو متغیر توالی زمانی هفت ساله آلودگی و احتمال آلودگی انجام شده است. با توجه به نتایج WQI بر اساس استاندارد 1053، بیش از 8 و 17 درصد چاه-ها به ترتیب در طبقات عالی و خوب قرار گرفتند. با روش ETOPSIS، چاه شماره 11 در رتبه اول کیفیت آب (95/0 TC=) قرار گرفت و کمترین ریسک آلودگی را نشان داد اما با روش WQI، این چاه در رتبه چهارم و طبقه خوب (4/54 WQI=) قرار گرفت. بررسی پارامترهای شیمیایی، صحت نتایج ETOPSIS را تأیید کردند. محاسبات وزن‌دهی آنتروپی نشان دادند که پارامترهای غلظت منیزیم و بی‌کربنات با وزن 17/0 بیشرین تأثیر و پارامتر اسدیته با وزن 05/0 کمترین اثر را بر رتبه‌بندی ETOPSIS در آبخوان مورد مطالعه دارند. ریسک آلودگی در قسمت‌های شرقی منطقه کم و با حرکت به سمت غرب و جنوب غربی، ریسک آلودگی زیاد و خطرناک شد. رتبه‌های ریسک آستانه 50 درصد آلودگی حاصل از WQI و ETOPSIS با ضریب تعیین 951/0 به یکدیگر همبسته بودند. طبق نتایج، کاربرد ETOPSIS می‌تواند نتایج مفید و قابل اطمینان‌تری نسبت به WQI بدست دهد و قابل توصیه در مناطق دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hybridizing of TOPSIS multi criteria decision making technique with entropy for ranking of groundwater quality and groundwater pollution risk

نویسندگان [English]

  • Akram Seifi
  • Fatemeh Soroush
Assistant Professor, Department of Water Engineering, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

In this study, the suitability of groundwater quality for drinking proposes and wells ranking have been investigated using two techniques including water quality index (WQI) and hybrid TOPSIS-entropy theory (ETOPSIS) for 36 wells located in Shahr-e-Babak aquifer. During the WQI calculating process, the weight of each parameter is usually given by expert’s experience and chemical parameters with low weights but high concentration values (or vice versa) reduces evaluation stability. So, the hybrid ETOPSIS method has been developed. In ETOPSIS method, the weight of each parameter is calculated using entropy-based weighting approach. Also, normalizing each single parameter in ETOPSIS is to consider the effect of each qualitative parameter besides their overall influence in ranking of wells. Also in this study, pollution risk-based prioritization of wells has been applied according to time consequences of pollution in seven years and probability of pollution for the first time. According to WQI results based on 1053 standard, over 8 and 17 % of wells were in the class of "excellent" and "good" quality, respectively. Using ETOPSIS technique, the well number 11 ranked as the best and first well that had lowest pollution risk (TC = 0.95), but this well achieved the forth rank and classified as well with “good” water quality by WQI method (WQI = 54.4). Investigation of chemical parameters confirmed the validity of the ETOPSIS results. Calculation of entropy weighting showed that concentration of Mg and HCO3 with same entropy weight equal to 0.17 have highest impact and pH with entropy weight equal to 0.05 has minimal influence on the ETOPSIS ranking. The low pollution risk recognized in Eastern parts of study region, but it was high and dangerous in West and Southern west. The wells risk ranks that obtained from WQI and ETOPSIS based on 50 % pollution threshold were correlate with R2 = 0.951. Based on the results indicate that application of ETOPSIS could produce useful and more reliable results than WQI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Shahr-e-Babak aquifer
  • Time consequences of pollution
  • Water quality index
  • Zoning
جهانشاهی، ا.، روحی مقدم، ع. و دهواری، ع. 1393. ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین‌آمار (مطالعه موردی: آبخوان دشت شهربابک). دانش آب و خاک. 2.24: 197-183.
سازمان برنامه و بودجه کشور. 1395. راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب­های سطحی و زیرزمینی. ضابطه شماره 712، 152 ص.
سیفی، ا. و ریاحی، ح. 1396. پهنه­بندی کیفی آبخوان شهربابک از منظر خورندگی و رسوب­گذاری، تناسب کشاورزی، شرب و آبیاری تحت فشار. مجله آب و فاضلاب. 5.28: 105-92.
علیزاده، ا. 1393. اصول هیدرولوژی کاربردی. چاپ سی و هشتم، ویرایش هفتم، ص 293.
محمدی قلعه­نی، م.، ابراهیمی، ک. و عراقی­نژاد، ش. 1390. ارزیابی کمی و کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان­های ساوه و اراک). دانش آب و خاک. 2.21: 108-93.
Afshar, A., Mariño, M.A., Saadatpour, M. and Afshar, A. 2011. Fuzzy TOPSIS multi-criteria decision analysis applied to Karun reservoirs system. Water Resources Management, 25.2: 545-563.
Aghazadeh, N. and Mogaddam, A.A. 2010. Assessment of groundwater quality and its suitability for drinking and agricultural uses in the Oshnavieh area, Northwest of Iran. Journal of Environmental Protection. 1.1: 30.
Alam, M., Rais, S. and Aslam, M. 2012. Hydrochemical investigation and quality assessment of ground water in rural areas of Delhi, India. Environmental Earth Sciences. 66.1: 97-110.
Amiri, V., Rezaei, M. and Sohrabi, N. 2014. Groundwater quality assessment using entropy weighted water quality index (EWQI) in Lenjanat, Iran. Environmental Earth Sciences. 72.9: 3479-3490.
Brown, R. M., McClelland, N. I., Deininger, R.A. and Tozer, R. G. 1970. A water quality index-Do we dare. Water Sewage Works. 117: 339- 343.
Chaturvedi, G.B., Mishra, B.B. and Tewari, D. D. 2008.Water quality index of groundwaters near industrial areas of Balrampur, UP. Nature Environment and Pollution Technology. 7.2: 331.
Chen, S. Z., Wang, X. J. and Zhao, X. J. 2008. An attribute recognition model based on entropy weight for evaluating the quality of groundwater sources. Journal of China University of Mining and Technology. 18.1: 72-75.
Chitsaz, N. and Azarnivand, A. 2017. Water scarcity management in arid regions based on an extended multiple criteria technique. Water Resources Management. 31.1: 233-250.
Dahiya, S., Singh, B., Gaur, S., Garg, V.K. and Kushwaha, H. S. 2007. Analysis of groundwater quality using fuzzy synthetic evaluation. Journal of Hazardous Materials. 147.3: 938-946.
Guo, T. Z., Xue, X. F. and Li, R. 2008. Application of TOPSIS in environmental quality assessment of Huafei River in Kaifeng. Meteorological and Environmental Sciences. 31.2: 59-62.
Hosseinifard, S. J. and Aminiyan, M. M. 2015. Hydrochemical characterization of groundwater quality for drinking and agricultural purposes: a case study in Rafsanjan plain, Iran. Water Quality, Exposure and Health. 7.4: 531-544.
Hosseini-Moghari, S. M., Ebrahimi, K. and Azarnivand, A. 2015. Groundwater quality assessment with respect to fuzzy water quality index (FWQI): an application of expert systems in environmental monitoring. Environmental Earth Sciences. 74.10: 7229-7238.
Hwang, C. L. and Yoon, K. 1981. Methods for multiple attribute decision making. In Multiple attribute decision making (pp. 58-191). Springer, Berlin, Heidelberg.
Hyde, K. M., Maier, H. R. and Colby, C. B. 2005.A distance-based uncertainty analysis approach to multi-criteria decision analysis for water resource decision making. Journal of Environmental Management. 77.4: 278-290.
Jamshidzadeh, Z. and Mirbagheri, S. A. 2011. Evaluation of groundwater quantity and quality in the Kashan Basin, Central Iran. Desalination. 270.1-3: 23-30.
Jianhua, W., Peiyue, L., and Hui, Q. 2011. Groundwater quality in Jingyuan County, a semi-humid area in Northwest China. Journal of Chemistry, 8(2), 787-793.
Kelemenis, A. and Askounis, D. 2010. A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection. Expert Systems with Applications. 37.7: 4999-5008.
Krishan, G., Singh, S., Kumar, C. P., Gurjar, S. and Ghosh, N. C. 2016. Assessment of water quality index (WQI) of groundwater in Rajkot district, Gujarat, India. Earth Science and Climate Change. 7.3.
Lermontov, A., Yokoyama, L., Lermontov, M., and Machado, M. A. S. 2009. River quality analysis using fuzzy water quality index: Ribeira do Iguape river watershed, Brazil. Ecological Indicators, 9(6), 1188-1197.
Li, P., Qian, H., Howard, K.W. and Wu, J. 2015. Building a new and sustainable “Silk Road economic belt”. Environmental Earth Sciences. 74.10: 7267-7270.
Li, P., Wu, J. and Qian, H. 2012. Groundwater quality assessment based on rough sets attribute reduction and TOPSIS method in a semi-arid area, China. Environmental Monitoring and Assessment. 184.8: 4841-4854.
Li, P., Wu, J., Qian, H., Lyu, X. and Liu, H. 2014. Origin and assessment of groundwater pollution and associated health risk: a case study in an industrial park, northwest China. Environmental Geochemistry and Health. 36.4: 693-712.
Liu, R. T., Fu, Q. and Gai, Z. M. 2007. Entropy weight coefficient model and its application in evaluation of groundwater vulnerability of the Sanjiang Plain. Journal of Northeast Agricultural University. 14.4: 368-373.
Madani, K. and Lund, J.R. 2011. A Monte-Carlo game theoretic approach for multi-criteria decision making under uncertainty. Advances in Water Resources. 34.5: 607-616.
Milovanovic, M. 2007. Water quality assessment and determination of pollution sources along the Axios/Vardar River, Southeastern Europe. Desalination. 213.1-3: 159-173.
Mladenović-Ranisavljević, I. I., Takić, L. and Nikolić, Đ. 2018. Water Quality Assessment Based on Combined Multi-Criteria Decision-Making Method with Index Method. Water Resources Management. 32.7: 2261-2276.
Pei-Yue, L., Hui, Q. and Jian-Hua, W. U. 2010. Groundwater quality assessment based on improved water quality index in Pengyang County, Ningxia, Northwest China. Journal of Chemistry. 7.1: S209-S216.
Peiyue, L., Hui, Q. and Jianhua, W. U. 2011.Hydrochemical formation mechanisms and quality assessment of groundwater with improved TOPSIS method in Pengyang County Northwest China. Journal of Chemistry. 8.3: 1164-1173.
Ruparathna, R., Hewage, K. and Sadiq, R. 2018. Multi-period maintenance planning for public buildings: A risk based approach for climate conscious operation. Journal of Cleaner Production. 170: 1338-1353.
Sadat-Noori, S. M., Ebrahimi, K. and Liaghat, A. M. 2014.Groundwater quality assessment using the Water Quality Index and GIS in Saveh-Nobaran aquifer, Iran. Environmental Earth Sciences. 71.9: 3827-3843.
Sadi-Nezhad, S. and Damghani, K. K. 2010. Application of a fuzzy TOPSIS method base on modified preference ratio and fuzzy distance measurement in assessment of traffic police centers performance. Applied soft computing. 10.4: 1028-1039.
Sadi-Nezhad, S. and Damghani, K. K. 2010. Application of a fuzzy TOPSIS method base on modified preference ratio and fuzzy distance measurement in assessment of traffic police centers performance. Applied Soft Computing. 10.4: 1028-1039.
Salehi, S., Jalili Ghazizadeh, M. and Tabesh, M. 2018. A comprehensive criteria-based multi-attribute decision-making model for rehabilitation of water distribution systems. Structure and Infrastructure Engineering. 14.6: 743-765.
Shi-fei, D. and Zhong-zhi, S. 2005. Studies on incidence pattern recognition based on information entropy. Journal of Information Science. 31.6: 497-502.
Srinivas, R., Bhakar, P. and Singh, A. P. 2015. Groundwater quality assessment in some selected area of Rajasthan, India using fuzzy multi-criteria decision making tool. Aquatic Procedia. 4: 1023-1030.
Vasanthavigar, M., Srinivasamoorthy, K., Vijayaragavan, K., Ganthi, R. R., Chidambaram, S., Anandhan, P. and Vasudevan, S. 2010. Application of water quality index for groundwater quality assessment: Thirumanimuttar sub-basin, Tamilnadu, India. Environmental Monitoring and Assessment. 171.1-4: 595-609.
Yousefi, H., Zahedi, S. and Niksokhan, M. H. 2018. Modifying the analysis made by water quality index using multi-criteria decision making methods. Journal of African Earth Sciences. 138: 309-318.
Zahedi, S. 2017. Modification of expected conflicts between drinking water quality index and irrigation water quality index in water quality ranking of shared extraction wells using multi criteria decision making techniques. Ecological Indicators. 83: 368-379.
Zahedi, S., Azarnivand, A. and Chitsaz, N. 2017. Groundwater quality classification derivation using multi-criteria-decision-making techniques. Ecological Indicators. 78: 243-252.