بررسی و صحت سنجی استفاده از بهترین رابطه عمومی نفوذ در خاک‏های با بافت متوسط و سبک در دشت مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تغییرات مکانی و زمانی نفوذ، مطالعات هیدرولوژی در سطوح بزرگ مانند حوضه‏ی آبریز و و در سطوح کوچک مانند مدیریت سیستم‏های آبیاری را پرهزینه، زمان‏بر و پیچیده می‎‏سازد. یکی از روش‏های مناسب برای تعیین رابطه‏ی کلی نفوذ، مقیاس‏سازی روابط است، که یک راه-حل کاربردی در رابطه با مسائل تغییرپذیری خاک‏ها می‏باشد. در این مقاله به کمک مقیاس‏سازی و با استفاده از داده‏های آزمایش‏های نفوذ، رابطه‏ی دوجمله‏ای برای نفوذ آب در خاک به‏دست آمده است. بیشترین مقادیر MAE و RMSE برای واسنجی رابطه‏ی پیشنهادی به‏ترتیب برابر 48/0 برای خاک شن لومی و 55/0 برای خاک لوم محاسبه شد. که این مقادیر نسبت به اعماق مختلف نفوذ (از 10 تا 25 سانتی‏متر) از دقت بالایی برخوردار است. اگر چه ارزیابی رابطه‏ی نفوذ سه جمله‏ای به‏دست آمده در پژوهش‏های پیشین مقادیر خطای کمتری را داشته است اما سادگی رابطه‏ی دوجمله‏ای کوتاه‏تر شدن محاسبات رابطه‏ تجربی نفوذ و در نتیجه حجم کوتاه محاسبات دلیلی بر برتری آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and verifying the use of the best general infiltration relation in soils of medium and light texture in Mashhad Plain

نویسندگان [English]

  • Marjan Ghoochanian 1
  • bijan Ghahreman 2
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Spatial and temporal infiltration, hydrological studies at large levels such as catchment areas and at small levels, such as managing irrigation systems, are costly, time consuming and complicated. One of the proper methods for determining the general relationship of penetration is the scaling of relationships, which is a practical solution to the problem of soil variability. In this paper, With the aid of scaling and using penetration testing data, a binomial relation was obtained for water penetration in three soils. Maximum MAE and RMSE values for calibration of the proposed relationship were calculated to be 0.48 and 0.55 respectively. These values are highly accurate to the depths of penetration (10 to 25 cm). Although the evaluation of the empirical relationship between the three-dimensional influence that was obtained in previous studies has less error rates, the simplicity of the binomial relationship and the shorter computing of the empirical relationship of reasoning infiltration on Its superiority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infiltration
  • Philip two-dimensional equation
  • scaling
قوچانیان، م.، قهرمان، ب.، ضیائی، ع.، صادقی، م. 1396. ارائه رابطه‏ای جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس‏سازی. نشریه آبیاری و زهکشی. 12. 1: 153-164.
محبوبی، ع.ا.، نادری، ع. ا. 1385. فیزیک خاک کاربردی. چاپ چهارم، دانشگاه بوعلی سینا.
Barry D.A., Parlange J.Y., Haverkamp R. and Ross P.J. 1995. Infiltration under ponded conditions: 4. An explicit predictive infiltration formula. Soil Science, 160(1): 8-17.
Brooks R.H. and Corey A.T. 1964. Hydraulic properties of porous media. Hydrolo. Paper 3, Colorado State Univ., Fort Collins.
Reichardt K., Nielsen D.R. and Biggar J.W. 1972. Scaling of horizontal infiltration into homogeneous soils. Soil Science Society of America Journal, 36: 241-245.
Sadeghi M., Ghahraman B., Davary K., Hasheminia S.M.and Reichardt K. 2011. Scaling to generalize a single solution of Richards' equation for soil water redistribution. Scientia Agricola, 68(5): 582-591.
Sposito G.and Jury W.A. 1985. Inspectional analysis in the theory of water flow through unsaturated soils. Soil Science Society of America Journal, 49: 791-798.
Van Genuchten M.T. 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Science Society of America Journal, 44: 892-898.
Warrick A.W. and Amoozegar-Fard A. 1979. Infiltration and drainage calculations using spatially
scaled hydraulic properties. Water Resources Research, 15: 1116-1120.
Wu L. and Pan L. 1997. A generalized solution to infiltration from single-ring infiltrometers by
scaling. Soil Science Society of America Journal, 61: 1318-1322.
Youngs E.G. and Price R.I. 1981. Scaling of infiltration behavior in dissimilar porous materials, Water Resources Research, 17: 1065-1070