عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در منطقه سنقر در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانگشاه بوعلی سینا

2 بوعلی سینا

3 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

در این مطالعه، تعداد 5 سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت آبپاش متحرک با الگوی کشت گندم، شبدر، یونجه سیب‌زمینی و آفتابگردان با دو آرایش شبکه متفاوت در شهرستان سنقر استان کرمانشاه ارزیابی شد. مقادیر دبی آبپاش، شدت پاشش، سرعت نفوذ آب و مقدار آب نفوذ یافته نشان داد دامنه بازده کاربرد آب بین 7/32 تا 3/70 درصد، ضریب یکنواختی کریستیانسن 58 تا 78 درصد و یکنواختی پخش آب در ربع پایین از 57/44 تا 63 درصد بود. مقدار بازده واقعی کاربرد آب تمامی سیستم‌ها بین 29 تا 45 درصد و بازده پتانسیل کاربرد آب سه مزرعه 1، 3، 5 به‌ترتیب 8/73، 6/70، 70 درصد و دو سیستم 2 و 4 به‌ترتیب 16/49 و 29 درصد محاسبه شد. پایین بودن شاخص‌های بازده واقعی و پتانسیل کاربرد آب به‌واسطه تلفات تبخیر و بادبردگی اندازه‌گیری شده از تفاوت آب خروجی از آبپاش‌ها با آب جمع‌شده در قوطی‌ها و فرونشت عمقی محاسباتی است. فشار کارکرد نامناسب، استفاده هم‌زمان از آبپاش‌های متعدد و متفاوت، تعییرات فشار و دبی از دلایل اصلی پائین بودن شاخص‌های ارزیابی بود. از مشکلات عمده این سیستم‌ها عدم تطابق طراحی با اجرا، عدم نظارت کافی و مستمر بر اجرا و پس از اجرا، اطلاعات ناکافی از وضعیت خاک، نیاز آبی، بهره‌وری، مدیریت بهره‌برداری و غالب بودن مسائل اقتصادی در انتخاب لوازم آبیاری و نحوه اجرا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of fixed classic sprinkler irrigation systems with portable sprinkler in Sonqor region in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • hamid zareabyaneh 1
  • alireza bagherkhani 2
  • ali ghadami firouzabadi 3
1 bu ali sina university
2 bu ali sina
3 Department of Agricultural Engineering Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization,
چکیده [English]

In this study, 5 fixed classic sprinkler irrigation systems with portable sprinkler with cropping pattern of wheat, clover, alfalfa, potato and sunflower with two different patterns sprayer moveent were evaluated in the city of Sonqor, Kermanshah province. The discharge of sprinklers, spraying rate, water infiltration rate and infiltrated water depth showed that the water application efficiency, Christiansen coefficient and water distribution uniformity varied from between 32.7 to 70.3, 58 to 78 and 44.57 to 63 percent respectively. The application efficiency of low quarter of all systems were 29 to 45 percent and the potential efficiency of low quarter the three system 1, 3, 5 were 73.8, 70.6, 70 percent and system 2 and 4 were 49.16 and 29 percent respectively. Low efficiency and application efficiency of low quarter are due to wind and evaporation Losses that measured from the difference in the water output from the sprinklers with the water collected in the cans and deep percolation calculated. Inappropriate pressure, the use of multiple and different sprinklers, pressure and discharge variations were the main reasons of low indicators. The main problems of these systems are mismatch design with implementation, lack of adequate supervision on implementation and after it, inadequate information on soil condition, water requirement, productivity, operation management and rather than economic issues in selection of irrigation equipment and methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution uniformity
  • Evaluation
  • Irrigation efficiency
  • Potential efficiency
  • Pressurized irrigatio
اعظمی، ا. زرافشانی، ک.، دهقانی سانیچ، ح. و گرجی، ع. 1390. تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 25 (4): 853-845.
بی‌نام، 1394. آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه.
ﺳﺎدات ﻣﻼﺋﯽ، م.، ﻣﻬﺪوی ﻣﺰده، ع. و وطن‌خواه، ع.ر. 1394. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه‌ای ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪﻟﺴﺎزی رﯾﺎﺿﯽ و داده ﻫﺎی آزمایشگاهی. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزی. 29 (1): 87-99.
فاریابی، ا. و قربانی، ب. 1394. ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی و امکان استفاده آن‌ها در شرایط مختلف مزرعه‌ای. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 29 (4): 536-525.
قربانی، ب. و امینی، م. 1389. ارزیابی و مقایسه عملکرد سامانه‌های آبیاری کلاسیک، غلطان و عقربه‌ای در شهرستان شهرکرد. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 3 (4): 464-454.
Abd El-Wahed, M. H. Lorenzini M. M.G. 2016. Sprinkler irrigation uniformity: Impact on the crop yield and water use efficiency. Journal of Engineering Thermophysics. 25 (1): 117–125.
Ahaneku. I.E. 2010. Performance evaluation of portable sprinkler irrigation system in Ilorin, Nigeria. Indian Journal of Science and Technology. 3 (7): 853- 857.
Al-Ghobari, H.M. 2014. Effect of Center Pivot System Lateral Configuration on Water Application Uniformity in an Arid Area. J. Agr. Sci. Tech. (2014) Vol. 16: 577-589.
Boakye Osei, F.K., 2009. Evaluation of sprinkler irrigation system for improved maize seed production for farmers in Ghana. Msc Thesis. Kwame Nkrumah University. 106 p.
Christiansen, J.E. 1942. Irrigation by sprinkling. California Agricultural Experiment Experiment Station, Bulletin 670. University of Calinfornia, Berkeley.
Dechmi, F., E. Playan., J.M. Faci., M. Tejero., and A. Bercero. 2003. Analysis of an irrigation district in northeastern Spain: ІІ. Irrigation evaluation, simulation and scheduling. Agricultural water management 61: 93-109.
Hashim, S., Mahmood, S., Afzal, M., Azmat, M. and Rehman, H.A. 2016. Performance Evaluation of Hose-Reel Sprinkler Irrigation System. Arabian Journal for Science and Engineering. 41 (10): 3923–3930.
Kassem, M. A. 2009. Effect of sprinkler irrigation uniformity on wheat productivity, water losses and water use efficiency. Misr Journal Agricultural Engineering. 26(3): 1201- 1222.
Perez-Ortola, M., A. Daccache., T.M. Hess., and J.W. Knox. 2015. Simulating impacts of irrigation heterogeneity on onion (Allium cepa L.) yield in a humid climate. Irrigation Science 33: 1-14.
Markley P and Allen G (2004) Sprinkle and trickle irrigation lecture notes.1th Ed. Utah state university, Utah, 279 p.
Merriam, J.L., and J. Keller. 1978. Farm irrigation system evaluation: A guide for management. Department of Agricultural and Irrigation Engineering, Utah State Univ., Logan, Utah. 271 p.
Ramadan Eid, A., El-Farouk, A. M., Bakry, B. A. and Elbegawy, M. KH. 2014. Effect of Sprinkler Irrigation Systems and Irrigation Frequency on Water Use Efficiency and Economical Parameters for Wheat Production. International Journal of Scientific Research in Agricultural Sciences, 1(4): 56-66.
Salmeron, M., Y.F. Urrego., and J. Cavero. 2012. Effect of non-uniform sprinkler irrigation and plant density on simulated maize yield. Agricultural water management 113: 1-9.
Sanchez, I., N. Zapata., and J.M. Faci. 2010. Combined effect of technical, meteorological and agronomical factors on solid-set sprinkler irrigation: I. Irrigation performance and soil water recharge in alfalfa and maize. Agricultural water management 97: 1571-1581.