ببررسی اثر کم‌آبیاری بخشی ریشه در مقادیر مختلف آب آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد دانه و بهره-وری آب ارزن دانه‌ای در منطقه خشک کاشمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

2 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر

چکیده

این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت کرت‌های یک بار خرد شده با سه تکرار در محل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان کاشمر به اجرا درآمد. چهار تیمار آبیاری شامل 100 درصد نیاز آب آبیاری، 80 درصد نیاز آب آبیاری، 60 درصد نیاز آب آبیاری و 40 درصد نیاز آب آبیاری به عنوان کرت‌های اصلی و سه تیمار تراکم بوته شامل 10، 20 و 30 بوته در مترمربع به عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری و تراکم بوته بر صفاتی نظیر ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و بهره-وری آب در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بودند. اثر متقابل تیمارهای آبیاری و تراکم فقط بر تعداد پانیکول در بوته و عملکرد بیولوژیک معنی‌دار بود. بیش‌ترین عملکرد دانه و بهره‌وری آب به ترتیب با مقادیر 3395 کیلوگرم در هکتار و 87/0 کیلوگرم بر مترمکعب در تیمار 100 درصد نیاز آب آبیاری و تراکم 10 بوته در مترمربع مشاهده گردید. در تمام تیمارهای آبیاری با افزایش تراکم بوته، عملکرد بیولوژیک به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. بین شاخص برداشت در تیمارهای کم‌آبیاری تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به کاهش معنی‌دار عملکرد دانه و بهره‌وری آب در اثر تنش خشکی و افزایش تعداد بوته در واحد سطح، تأمین 100 درصد نیاز آب آبیاری گیاه ارزن دانه‌ای با تراکم کاشت 10 بوته در هر مترمربع برای منطقه خشک کاشمر پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Partial Root Drying Deficit Irrigation under Different Irrigation Regimes and Plant Density on Grain Yield and Water Productivity of Grain Millet in Arid Region of Kashmar

نویسندگان [English]

  • mahdi mokari 1
  • Majid Taherian 2
1 Water Engineering Department, Kashmar Higher Education Institute
2 Assistant Prof.Natural Resources & Agricultural research Institute, Kashmar
چکیده [English]

This research was conducted as a split plot experiment based on completely randomized design with three replications at natural resources and agricultural research center of Kashmar. Irrigation treatments including full irrigation (i.e. providing 100% irrigation water requirement of plant), 80, 60 and 40% irrigation water requirement were as main plots and plant density treatments including density of 10, 20 and 30 plants per square meter were as sub-main plots. The results showed that irrigation treatments and plant density were significant on some traits such as plant height, 1000-grain weight, grain yield and water productivity (WP) at one level percentage (p < 0.01). Interaction of irrigation treatments and density was only significant on biologic yield and panicle no. per plant. The highest grain yield and WP with quantities of 3395 Kg/ha and 0.87 Kg/m3 respectively, was observed for full irrigation treatment and density of 10 plants per square meter. In all of the irrigation treatments by increasing the plant density, the biologic yield decreased significantly. There was no significant difference among the harvest index in all of the deficit irrigation treatments. Considering the effect of drought stress and increasing of plant density was significant in grain yield and WP reduction, it is recommended that full irrigation method and density of 10 plants per square meter was applied for planting of grain millet in Kashmar region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation
  • Grain yield
  • Harvest index
  • Water productivity
آقاعلیخانی، م. 1392. اثر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی ارزن مرواریدی. پایان­نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه تربیت مدرس.
امیدی­نسب، د.، قرینه، م. ح.، بخشنده، ع. م.، شرفی­زاده، م.، شافعی­نیا، ع. ر. و عزیزه، س. 1394. اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی­خاک­ورزی). نشریه پژوهش­های زراعی. 13. 3: 598-610.
توسلی، ا.، قنبری، ا.، امیری، ا. و پای­گذار، ی. 1389. اثر تنظیم­های رشد یونیکونازول و سایکوسل در شرایط تنش خشکی بر برخی خصوصیات ارزن مرواریدی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 3. 4: 15-30.
حیاتی، ا.، رمرودی، م. و گلوی، م. 1390. تأثیر زمان کاربرد پتاسیم بر عملکرد و محتوای پروتئین دانه ارزن دم­روباهی در رژیم­های متفاوت آبیاری. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 1. 2: 35-43.
خرمی، ع. و توحیدی­نژاد، ع. 1397. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه سه ژنوتیپ ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L). تنش­های محیطی در علوم زراعی. 11. 1: 11-21.
رهبری، ع.، سینکی، ج. م. و زارعی، م. 1393. تأثیر کود آلی فسفره و کم­آبیاری بر عملکرد ارقام ارزن علوفه­ای. نشریه دانش زراعت. 5. 10: 27-38.
صفری، ف.، گالشی، س.، تربتی­نژاد، ن.م. و مساوات، س.ا. 1387. اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 15. 5: 120-127.
مهرپویان، م. و فرامرزی، ع. 1390. تأثیر سطوح مختلف کم­آبیاری بر عملکرد کمی و راندمان مصرف آب در ارزن نوتریفید و سورگوم اسپیدفید. فصلنامه علمی- پژوهشی گیاه و زیست بوم. 7. 26: 60-71.
نباتی، ج. و رضوانی­مقدم، پ. 1389. اثر فواصل آبیاری بر خصوصیات زراعی، مورفولوژیکی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه­ای. مجله علوم زراعی ایران. 41. 1: 179-186.
نخعی، آ.، عباسی، م. ر.، آرزمجو، ا. و آذری نصرآبادی، ع. 1393. ارزیابی تحمل خشکی انتهای فصل در نمونه­های ارزن دم­روباهی. مجله علوم زراعی ایران. 16. 1: 25-38.
نصیرپور، م. و ذاکرنژاد، س. 1397. تأثیر تراکم کاشت و رژیم­های مختلف آبیاری بر عملکرد علوفه ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز. دو فصلنامه­ی علوم به­زراعی گیاهی. 8. 2: 171-182.
ولدآبادی، س. ع.، مظاهری، د.، نورمحمدی، ق. و هاشمی دزفولی، س. ا. ح. 1379. بررسی اثر تنش خشکی بر خواص کمی و کیفی و شاخص­های رشد ذرت، سورگوم و ارزن. مجله علوم زراعی ایران. 2. 1: 39-47.
Allen, R.G., Pereira, S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration (guidelines for computing crop water requirements). FAO Irrigation and Drainage Paper. No. 56. 327 P.
Ashiono, G.B., Gatuiku, S., Mwangi, P. and Akuja, T.E. 2005. Effect of nitrogen and phosphorus application on growth and yield of dual-purpose sorghum (Sorghum bicolor (L) Moench), E1291, in the dry highlands of Kenya. Asian Journal of Plant Sciences. 4: 379-382.
Bidinger, F.R., Mahalakshmi, V. and Rao, G.D.P. 1987. Assessment of drought resistance in pearl millet (Pennisetum americanum (L.) Leeke). II. Estimation of genotype response to stress. Australian Journal of Agricultural Research. 38: 49-59.
Bradford, K.J. 1994. Water stress and the water relations of seed developments: A critical review. Crop Science. 34: 1-11.
Bruck, H., Payne, W.A. and Sattelmacher, B. 2000. Effects of phosphorus and water supply on yield, transpiration, water use efficiency and carbon isotope discrimination of pearl millet. Crop Science. 40: 120-125.
Davies, W.J. and Zhang, J. H. 1991. Root signals and the regulation of growth and development of plants in drying soil. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 42: 55-76.
Davies, W.J., Wilkinson, S. and Loveys, B. 2002. Stomatal control by chemical signaling and the exploitation of this mechanism to increase water use efficiency in agriculture. New Phytologist. 153: 449-460.
Dry, P. and Loveys, B. R. 1998. Factors influencing grapevine and the potential for control with partial root zone drying. Australian Journal of grape and wine research. 4. 3: 140-148.
Keshavars, L., Farahbakhsh, H. and Golkar, P. 2012. The effects of drought stress and super absorbent polymer on morphological traits of pear millet (Pennisetum glaucum). International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3. 1: 148-154.
Liu, E.K., Mei, X.R., Yan, C.R., Gong, D. Z. and Zhang, Y.Q. 2015. Effects of water stress on photosynthetic characteristics, dry matter translocation and WUE in two winter wheat genotypes. Agricultural Water Management. 167: 75-85.
Mahalakshmi, V. and Bidinger, F.R. 1985. Flowering response of pearl millet to water stress during panicle development. Annals of Applied Biology. 106: 571-578.
Maqsood, M. and Azam Ali, S.N. 2007. Effects of environmental stress on growth, radiation use efficiency and yield of finger millet (Eleucine coracona). Pakistan Journal of Botany. 39: 463-474.
Moosavi, S.Gh. 2014. Effect of water stress and N fertilizer levels on yield and water use efficiency of forage millet. Annual Research and Review in Biology. 4. 14: 2318-2326.
Rascio, A., Russo, M., Platani, C. and Difonzo, N. 1998. Drought intensity effects on genotypic differences in tissue affinity for strongly bound water. Plant Science. 132. 2: 121-126.
Van Oosterom, E.J., Carberry, P.S. and O’leary, G.J. 2015. Simulating growth, development and yield of tillering pearl millet I. Leaf area profilies on main shoots and tillers. Field Crop Research. 72: 51-66.
Yadav, R.S., Gayadin, C. and Jaiswal, A.K. 2001. Morpho-physiological changes and variable yield of wheat genotypes under moisture stress conditions. Indian Journal of Plant Physiology. 6: 390-394.
Yazar, A., Gokcel, F. and Sezen, M. 2009. Corn yield response to partial root zone drying and deficit irrigation strategies applied with drip system. Plant, Soil & Environment. 55. 11: 494-503.
Zegbe, J., Behboudian, M. and Clothier, B. 2004. Partial root zone drying is a feasible option for irrigation processing tomatoes. Agricultural Water Management. 68. 3: 195-206.