ارزیابی اثر آیینه، جهت و عایق بر میزان آب تولیدی در گلخانه به روش آبیاری تقطیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشکده آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با نگاهی به افزایش مصرف آب شرب و تولید محصولات کشاورزی در آینده و نیز کمبود سوخت فسیلی، لازم است از منبع انرژی خورشیدی برای نمک‌زدایی آبهای شور استفاده شود. است. تحقیق حاضر با هدف بررسی استحصال شرایط بهینه تولید آب در سیستم‌های تقطیرگر خورشیدی در سال 1398 در چهار سیستم تقطیرگر خورشیدی، در دو جهت شمالی – جنوبی و جنوبی – شمالی در گلخانه آبیاری تقطیری دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. آزمایش‌ها در یک ماه تحت شرایط (بدون عایق و بسته بودن آیینه‌ها؛ با عایق و بسته بودن آیینه‌ها؛ با عایق و باز بودن آیینه‌ها؛ بدون عایق و باز بودن آیینه‌ها، هر حالت در یک هفته) بررسی شدند. در مخازن أب شهر توسط نمک NACL به شوری مشخص رسید و در مخازن تعبیه شد؛ عمق آب در مخازن ثابت و دو سانتی‌متر بود داده‌های اقلیمی برای بررسی شرایط اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که باز بودن آیینه‌ها در مخازن با شیب پوشش جنوبی – شمالی سبب افزایش در تولید آب تا 20 % و در مخازن با شیب پوشش شمالی – جنوبی سبب کاهش در تولید تا 38 % شدند. عایق یونولیت در مخازن سبب کاهش در میزان تولید تا 30 % شد؛ در همة شرایط مخازن جهت جنوبی – شمالی میزان تولید کمتری نسبت مخازن جهت شمالی – جنوبی داشتند. لذا بسته بودن آیینه ها و جهت شمالی- جنوبی شرایط بهینه برای تولید آب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of mirror, direction and insulation on the amount of water produced in the greenhouse by distillation irrigation

نویسندگان [English]

  • Zeynab Hamid 1
  • Amir Soltani Mohammadi 2
  • Saeed Boroomand Nasab 3
1 Graduate of the Faculty of Water and Environment, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Associate Professor of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Professor, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Given the increasing consumption of drinking water and agricultural production in the future, as well as the shortage of fossil fuels, it is necessary to use a solar energy source to desalinate salt water. Is. The aim of this study was to investigate the extraction of optimal water production conditions in solar distillation systems in 2019 in four solar distillation systems, in two directions north-south and south-north in the distillation irrigation greenhouse of the Faculty of Water Engineering and Environment of Shahid Chamran University of Ahvaz. The experiments were performed in one month under the conditions (without insulation and closed mirrors; with insulated and closed mirrors; with insulated and open mirrors; without insulated and open mirrors, each in one week). In Abshahr reservoirs, salinity was determined by NACL salt and embedded in reservoirs; The water depth in the reservoirs was fixed and two centimeters. Climatic data were measured to assess the conditions. The results showed that the openness of the mirrors in the tanks with south-north cover slope caused an increase in water production by up to 20% and in the tanks with north-south cover slope caused a decrease in production by up to 38%. Ionolite insulation in tanks reduced production by up to 30%; In all conditions, the south-north direction reservoirs had a lower production rate than the north-south direction reservoirs. Therefore, the closure of the mirrors and the north-south direction were the optimal conditions for water production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distillation irrigation
  • Water extraction
  • Renewable energy
  • Greenhouse
  • Desalination
بهزاد مهر،ا.، فرساد، س. و اکاتی، و. 1396. آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی، انتشارات آوای قلم. 135 صفحه.
قاسمی پناه، ک. 1393. بررسی تصفیه پذیری پساب واحدهای نمک‌زدایی نفت خام به روش تقطیر خورشیدی. پژوهش نفت. 24: 84-91
قاسمی، ل. 1398. ارزیابی روش‌های آبیاری چگالشی و تقطیری در بسترهای شن، باگاس و پرلایت در گلخانه‌های کوچک در اهواز. پایان‌نامه دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشمند، پ.، شفیعی، م.، روشندل، ر. 1396. بررسی تجربی یک سیستم ترکیبی آب‌شیرین‌کن خورشیدی تبخیری 5/1 لیتری با استفاده از لوله حرارتی و پنل خورشیدی. نشریة پژوهشی مهندسی مکانیک ایران، سال نوزدهم. 4 (6): صفحه: 35-18
یوسفی، ب.، بهزاد، م. و برومندنسب، س.  1389. آبیاری چگالشی و تقطیری. سومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی،10 تا 12 اسفند، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز.
Abderachid, T. and. Abdenacer, K. 2013. Effect of orientation on the performance of a symmetric solar still with a double effect solar still (comparison study). Desalination Journal. 329: 68-77.
Al-Hinai, H., Al-Nassari, M.S. and Jubran, B.A. 2002. "Effect of Climatic, Design and Operational Parameters on the Yield of a Simple Solar Still", Energy Convers Manage. 43: 1639–1650.
Boodhan, P. and  Haraksingh, M. 2014. Influence of condensation surface on solar distillation, Desalination, 326: 37-45
Kabeel, A.E., Omara, Z.M., Essa, F. A., and Abdullah, A.S. 2016. Solar still with condenser –A detailed review. Elsevier.Renewable and Sustainable Energy Reviews. 59: 839 - 857
Manokar,M.A.,Taamneh,Y.A., Mabel, A.E., Winston, P.R. and Vijayabalan, P. 2020. Effect of water depth and insulation on the productivity of an acrylic pyramid solar still – An experimental study, Groundwater for Sustainable Development. 10.
Suneesh, P. U., Paul, J., Jayaprakash, R., Kumar, S., and Denkenberger, D. 2016. Augmentation of distillate yield in “V”-type inclined wick solar still with cotton gauze cooling under regenerative effect. Cogent Engineering. 3(1): 1202476