" برآورد میزان آب مجازی گوشت قرمز دام سبک و سنگین در استان خراسان رضوی "

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 دانشیار گروه آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

آب مجازی را می‌توان راه‌کاری برای مقابله با بحران آب در کشورِهای خشک و کم‌آب دانست. فراورده‌های گوشتی، به مراتب آب مجازی بیش‌تری نسبت به تولیدات گیاهی به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین برآورد آب مجازی محصولات دامی می‌تواند با آگاه سازی در اتخاذ سیاست‌های درست مدیریتی درجهت کاهش فشار به منابع آبی نقش مهمی ایفا کند. هدف این پژوهش تعیین محتوی آب‌مجازی گوشت با‌استخوان و گوشت بی‌استخوان می‌باشد. بدین منظور آب مجازی محصولات دامی 28 شهرستان استان خراسان رضوی ، برای سال‌های 1394، 1395 و 1396 محاسبه گردید. در این تحقیق با محاسبه نیاز آبی خوراک دام با نرم‌افزار CROPWAT میزان آب مجازی محصولات دامی برآورد شد. محاسبات نشان دادند که بیشترن و کمترین "آب مجازی گوشت با‌استخوان گاو " در بین هر سه نوع گاو اصیل، بومی و دورگ به ترتیب در بجستان (30523 ) و قوچان(4956 ) و بیشترین و کمترین "محتوی آب مجازی گوشت بی‌استخوان گاو" در میان سه نوع گاو در گناباد (57917 ) و قوچان (7894 ) می‌باشد. بیشترن و کمترین "آب مجازی گوشت با‌استخوان گوسفند " به ترتیب در گناباد (5643 ) و مشهد(763 ) و بیشترین و کمترین "محتوی آب مجازی گوشت بی‌استخوان گوسفند" در سبزوار (6446 ) و مشهد (864 ) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of virtual water content of red meat in light and heavy livestock in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • Efat Mohammadi 1
  • Seyyed Abolghasem Haghayeghi Moghadam 2
  • omolbani mohammadrezapour 3
  • Parviz Haghighat Jou 4
1 Graduated from the Faculty of Water and Soil, Zabol University, Iran
2 Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Agriculture and Natural Resources Research and Education Center of Khorasan Razavi, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Iran
3 Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Associate Professor, Dept. of Water Engineering, Faculty of soil and Water, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Virtual water can be considered as a solution for the water crisis in arid countries which they have water scarcity. Meat products utilize far more virtual water than plant products. Therefore, estimating the virtual water of livestock products and revealing its information can play an important role in adopting proper management policies to reduce the pressure on water resources. The aim of this study was to determine the virtual water content of boneless meat and the meat without bones. In order for that, virtual water of livestock products of 28 cities located in Khorasan Razavi province was calculated for years 1394, 1395 and 1396. In this study, by calculating the water need of animal feed with CROPWAT software, the amount of virtual water of livestock products was estimated. Calculations revealed the highest and the lowest "virtual water of cow with bones" among all three types of purebred, native and hybrid cows in Bajestan (30523 ) and Quchan (4956 ), respectively and the highest and the lowest "virtual water content of boneless cow" is among the three types of cows in Gonabad (57917 ) and Quchan (7894 ). The highest and the lowest "virtual water of boneless mutton” are in Gonabad (5643 ) and Mashhad (763 ), respectively, and the highest and the lowest "virtual water content of mutton without bones" are in Sabzevar (6446 ) and Mashhad (864 ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual water
  • Khorasan Razavi province
  • Feed crops
  • Livestock Products
  • CROPWAT
 باغستانی، ع. ا. مهرابی بشر آبادی، ح. زارع مهرجردی، م. و  شرافتمند، ح. 1388. کاربرد مفهوم آب مجازی در مدیریت منابع آب ایران .تحقیقات منابع آب. 6(1): 76-66
 برهانی، ف. و اصلمند، ع. ر. ۱۳۹۶. بررسی تأثیر بین میزان آب‌مجازی و میزان محصول به‌منظور مدیریت ذخایر منابع آب موجود. چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.
حقایقی مقدم ، س. 1396 . برنامه ارتقاء بهره­وری آب کشاورز استان خراسان رضوی. سازمان تحقیقات. آموزش و ترویج کشاورزی. شماره ثبت 51698.
حیدری. ن. 1399. مسائل و راهکارهای استفاده بهینه و پایدار از منابع آب برای تولیدات دامی با تکیه بر ارتقاء بهره‌وری آب دامی. آب و توسعه پایدار. 7 (1): 36-23.
شاددل. ل. و رهنما، م.ر. 1394. ارزیابی پایداری و تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی. پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری.3(2): 123-143.
 عباسی، ف. سهراب، ف. عباسی، ن. 1394. راندمان‌های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران. نشریه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی. (3): 51-1.
کامیابی، س. 1395. تطبیق سیستم طبقه بندی اقلیمی بر معماری شهرهای استان خراسان رضوی. فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیایی سرزمین. 13(50): 105-91.
نصرآبادی، ت. متقی‌فر، ح. و پوراصغر سنگاچی، ف. 1395. ارزیابی چرخه حیات در راستای بهینه‌سازی مصرف آب در گاوداری صنعتی با رویکرد آب‌مجازی (منطقه موردی: گاوداری فکا). مجله محیط‌شناسی. 4(42):733-719
  Atzori, A. S., Canalis, C., Francesconi, A. H. D. and Pulina, G. 2016. A preliminary study on a new approach to estimate water resource allocation: The net water footprint applied to animal products. Agriculture and agricultural science procedia. 8: 50-57.
  Chapagin, A.K. and Hoekstra, A.Y. 2003. Virtual water flows between nations in relation to trade in livestock and livestock products.,nesco-IHE, Institute for Water Education, 202p.
  Ma, X. and Ma, Y. 2017. The spatiotemporal variation analysis of virtual water for agriculture and livestock husbandry: A study for Jilin Province in China. Science of the Total Environment. 586: 1150-1161.
  Oki, T., Sato, M., Kawamura, A., Miyake, M., Kanae, S., & Musiake, K. 2003, February. Virtual water trade to Japan and in the world. In Hoekstra, AY ‘Virtual water trade: Proceedings of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade’, Value of Water Research Report Series (Vol. 12).
  Owusu-Sekyere, E., Jordaan, H., and Chouchane, H. 2017. Evaluation of water footprint and economic water productivities of dairy products of South Africa. Ecological Indicators. 83: 32-40.
  Salah, A. 2014. Investigatinf virtual water trade patterns in economic activity of Guilan province by Application of expanded input - Output table, Master Thesis, School of Economics, Shahid Beheshti University. (In Farsi).
  Vicente de Paulo, R., de Oliveira, S. D., Braga, C. C., Brito, J. I. B., Francisco de Assis, S., de Holanda, R. M., and de Araújo, L. E. 2016. Virtual water and water self-sufficiency in agricultural and livestock products in Brazil. Journal of environmental management. 184: 465-472.
  Wang, H. R., & Wang, J. H. 2006. Virtual water content of livestock products in China. Huan jing ke xue= Huanjing kexue. 27(4), 609-615.
  Zimmer, D. and D. Renault. 2003. Virtual water in food production and global trade: Review of methodological issues and preliminary results. PP. 93-107. In: A. Y. Hoekstra (Ed.), Proc. of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade, Value of Water Research Report Series No. 12, IHE, Delft, The Netherlands.